De Brusselse regering heeft deze donderdag 25 november, op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor Stadsvernieuwing, en Alain Maron, Brussels minister bevoegd voor Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie, in eerste lezing de lancering van de Renolution-premie goedgekeurd, waarmee de premies voor energie, renovatie en gevelverfraaiing worden samengevoegd en hervormd. Concreet zal elke kandidaat-renoveerder vanaf januari 2022 slechts één aanspreekpunt in het Gewest hebben voor zijn premieaanvraag. Bovendien is het budget voor de premies voor 2022 opgetrokken tot 53,6 miljoen euro. Alleen maar voordelen voor de Brusselaars, of het nu gaat om gezinnen, bedrijven, scholen, mede-eigenaars, … Alle bouwers zijn betrokken.

De belangrijkste bron van directe broeikasgasuitstoot in Brussel zijn gebouwen. Daarom zet het Brussels Gewest zijn Renolution-strategie verder in de praktijk om. Renolution ondersteunt het verhogen van de milieukwaliteit van bestaande gebouwen.

Anderzijds blijft de renovatie van de Brusselse gebouwen een belangrijke uitdaging om de aantrekkelijkheid van de gebouwen voor alle bewoners te vergroten, de gezondheid en toegankelijkheid ervan voor minder mobiele personen te garanderen en het comfort van de bewoners te verhogen. Deze renovatiedoelstellingen moeten worden bereikt terwijl de bezettingsgraad en de renovatiekosten moeten worden verlaagd.

Eigenaars en bouwers hebben steun nodig om het renovatietempo op te voeren en de kwaliteit van de gerealiseerde werken te verbeteren. Dat is een uitdaging die heel Europa samen met ons aangaat.

Alain Maron, Brussels minister bevoegd voor Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie: “Met deze hervorming nemen we belemmeringen voor renovatie weg en vereenvoudigen we de administratieve lasten voor iedereen die zich inzet voor energieverbetering en comfort in gebouwen. Dit is het resultaat van een lang proces. De invoering van één enkel premiestelsel, met een duidelijk en vereenvoudigd schema op één portaalsite, zal iedereen in staat stellen rechtstreeks en duidelijk te weten op welke premies hij recht heeft en te profiteren van een eenvormige en transparante verwerking.”

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Dit eengemaakte systeem van renovatiepremies voor gebouwen, waar de Brusselaars reikhalzend naar hebben uitgekeken, zal in 2022 eindelijk het daglicht zien. Ik ben verheugd over de vereenvoudigde procedures die uit deze hervorming zullen voortvloeien voor kandidaat-renoveerders, en in het bijzonder over de voordelige bedragen die eigenaars-bewoners zullen kunnen ontvangen, afhankelijk van hun inkomen, voor de voor hen gereserveerde premies. Gezien de vele premieaanvragen die in 2021 zijn ontvangen, kunnen we alleen maar verwachten dat de nieuwe Renolution-premie in 2022 met succes zal bijdragen aan de renovatie van het Brusselse gebouwenbestand.”

De kwestie van de financiering speelt een cruciale rol bij de tenuitvoerlegging van de Renovatiestrategie. Daarom heeft de Brusselse regering beslist om in 2022 de financiële steun aan publieke en private actoren te vereenvoudigen en te versterken door de energie- en renovatiepremies te hervormen en deze twee systemen samen te voegen tot de Renolution-premie. De hervorming zal in het eerste kwartaal van 2022 concreet gestalte krijgen voor de burgers en alle doelgroepen van de huidige premies voor energie, woningrenovatie en gevelverfraaiing. Het stelsel zal op 1 januari 2022 in werking treden en zal vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via één digitaal loket, na een korte overgangsperiode die de administraties in staat moet stellen het oude systeem af te sluiten en over te stappen op de nieuwe regeling.

De Brusselse regering heeft een groot budget uitgetrokken voor deze premies, aangezien ze heeft beslist het bedrag van 32 miljoen euro dat minister Alain Maron in 2021 vrijmaakte dankzij het relanceplan, te bestendigen. Daarbij komt, op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, een tot 11,6 miljoen euro verhoogd budget voor renovatiepremies. Naast die 43,6 miljoen euro wordt dit jaar ook nog 10 miljoen euro uitgetrokken voor RenoClick, een specifiek steunprogramma voor overheden. In 2022 zal dus in totaal 53,6 miljoen euro beschikbaar zijn voor rechtstreekse financiële steun voor de renovatie van Brusselse gebouwen.

Met de huidige energiepremies streefde de Brusselse regering ernaar dat de lage-inkomensgroepen voor ten minste 50% van de kosten van hun energiewerken zouden worden ondersteund. Dat is bereikt sinds de energiepremieregeling die in 2021 is ingevoerd. Dat niveau van ondersteuning wordt bestendigd in de Renolution-premie.

Aangezien financiële steun niet altijd voldoende is om renovatie op gang te brengen, biedt het Gewest ook in Renolution passende gratis begeleiding aan voor elke doelgroep. In 2021 heeft Leefmilieu Brussel bijvoorbeeld een nieuwe gratis facilitatordienst voor mede-eigenaars opgericht en zijn er specifieke premies voor eigenaars van mede-eigenaars.

Zo staat het Gewest meer dan ooit aan met de zijde van kandidaat-renoveerders, met aangepaste begeleiding en substantiële financiële steun. Wij nodigen alle geïnteresseerde Brusselaars dan ook uit om contact op te nemen met de gewestelijke begeleidingsdiensten.

_____

Bent u een Brussels gezin? Homegrade (https://homegrade.brussels/) helpt u bij alle fasen van uw renovatie: van het project, over de financiering, tot een gratis energieaudit en analyse van de offertes.

Bent u een professional? Begeleiding is voor u beschikbaar via de Facilitator Duurzame Gebouwen: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/gratis-begeleiding/facilitator-duurzame-gebouwen#:~:text=De%20Facilitator%20Duurzame%20Gebouwen%20is,syndici%20van%20gebouwen.