Op 23 juni heeft de Brusselse regering op initiatief van Brussels minister van Klimaattransitie en Openbare Netheid Alain Maron, een nieuw instrument goedgekeurd voor een transitie naar een circulairdere economie, de Brudalex 2.0 (voor Bruxelles/Brussels-Déchets-Afvalstoffen-LEX). Dit regeringsbesluit vervangt dat van 2016 en voorziet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een nieuw wetgevend kader voor afvalbeheer.

Afval en netheid in al hun vormen zijn een van de dagelijkse bekommernissen van alle Brusselaars, of ze nu in Brussel wonen en/of er professioneel actief zijn. Het is een grote uitdaging voor hun leefomgeving en de aantrekkelijkheid van de stad. Afvalpreventie en het goede beheer van afvalstoffen en hulpbronnen zijn ook essentiële hefbomen voor de klimaattransitie en de economische transitie. Elke afvalstof die gesorteerd wordt is een hulpbron die een tweede leven kan krijgen, een hulpbron die niet geproduceerd hoeft te worden en dus minder kost, voor de portefeuille en de planeet.

Aangespoord door een wil vanuit de regering en de verplichting om Europese richtlijnen om te zetten, duwt deze regelgeving het milieubeleid doeltreffend richting afvalpreventie en -minimalisering en de beperking van de stromen die bestemd zijn voor verbranding. Al die acties dienen ook om de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beperken om te voldoen aan de wereldwijde doelstelling van een vermindering met 47% tegen 2030.

Dit besluit heeft voornamelijk betrekking op niet-huishoudens, dus op bedrijven, overheden en overheidsinstanties, zelfstandigen, non-profitorganisaties … Vandaag is het afval van professionals jaarlijks goed voor 330.000 ton (zonder het bouwafval erbij te tellen) tegenover 210.000 ton voor dat van huishoudens.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Openbare Netheid, licht toe: “Dit besluit moet niet onderdoen voor onze ambities. Het Brussels gewest wil immers verder gaan door afval te voorkomen en de hoeveelheid geproduceerd afval tot een minimum te beperken. Het beste afval is het afval dat we niet produceren. De problematiek van het afvalbeheer wordt via deze Brudalex 2.0 aangekaart vanuit verschillende hoeken, met voorstellen voor sterke maatregelen en acties rond sorteren voor niet-huishoudens, zorgafval, producten voor eenmalig gebruik, matrassen, compostering … Het doel: een antwoord bieden en bijdragen aan de wereldwijde strategie die tegen 2030 streeft naar een vermindering met 47% van de rechtstreekse en onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen.” 

Brudalex 2.0 vervangt het vorige besluit van 2016. Een nieuwe versie die een reeks wijzigingen met zich meebrengt. Een aantal belangrijke concrete maatregelen zijn:

 • De sorteerplicht voor bioafval voor professionals (privaat en publiek) vanaf 1 mei 2023. Met de toekomstige biomethaniseringsinstallatie en de aansporing en begeleiding om composteerinstallaties voor wijken en bedrijven te creëren en te beheren, wordt er alles aan gedaan opdat er geen voedselafval meer bij het gemengd afval zou belanden.
 • De sterkere focus op sortering en selectieve inzameling, met name voor metaal, hout, plastic folies, puin … voor bedrijven, scholen, overheidsdiensten, restaurants enz.
 • De voorbeeldfunctie van de overheden, die alle verpakkingen voor eenmalig gebruik moeten bannen en de voorkeur moeten geven aan kraantjeswater vanaf 2023
 • Het einde van de systematische verbranding van de matrassenstroom en de stimuli om een echt recyclagecircuit op te zetten, met de invoering van een nieuwe terugnameplicht voor dit product.
 • De sorteerplicht en de mogelijke desinfectie van bepaalde soorten zorgafval. Einde van de systematische verbranding.
 • De aanmoediging en begeleiding om te gaan composteren voor particulieren maar ook voor bedrijven.

Enkele belangrijke tijdstippen:

 • 2022: sorteerplicht voor zorgafval.
 • 2023 : veralgemeende sorteerplicht voor afval, waaronder organisch afval, ook voor niet-huishoudens; einde van recipiënten voor eenmalig gebruik voor voedsel en drank bij overheden.
 • 2025: sorteerplicht voor textielafval.
 • 2026: ingebruikname van de biomethaniseringsinstallatie van Brussel op de site van het zuiveringsstation Noord, bij de Budabrug in Haren. Het is de bedoeling dat die per jaar tussen 25.000 en 30.000 ton oranje en groene zakken kan verwerken.
 • 2030: doelstelling van 30% minder afval dat naar de verbrandingsoven gaat.

Voor Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Openbare Netheid: “sluit Brudalex 2.0 naadloos aan op het werk dat we dagelijks verzetten om een paradigmawissel door te voeren. Het vormt een aanvulling op de nieuwe strategie ‘Clean.brussels ’, die onlangs werd voorgesteld. We volgen dezelfde logica: het is allemaal samen, met de bedrijven, de overheden en de Brusselaars dat we erin zullen slagen ons Gewest circulairder, schoner en duurzamer te maken.”