Skip to main content

Zorg dragen voor de Brusselaars betekent hun een gezonde en comfortabele leefomgeving waarborgen, een gewest waar het goed leven is. En dat begint bij onze woningen, onze gebouwen, waar we het grootste deel van onze tijd doorbrengen!

De energiekosten zijn vandaag de dag veel te hoog voor de huishoudens en de werkgevers. De federale regering voert buffers in, zoals het sociaal tarief, maar dat zijn geen oplossingen op lange termijn. De toegang tot schone energie is echter een fundamenteel recht en ik wil waarborgen dat iedereen daar toegang tot heeft.

De gebouwensector is ook de grootste uitstoter van broeikasgassen in het Brussels Gewest en een van de voornaamste verantwoordelijken voor luchtvervuiling, samen met het verkeer.

Om onze facturen te verlagen, de klimaatverandering te bestrijden en een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen, moeten we dus van koers veranderen en ervoor zorgen dat het Gewest minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Er is daarvoor maar één oplossing: minder verbruiken door onze gebouwen te isoleren en hernieuwbare energie ontwikkelen om in de resterende behoeften te voorzien.

Met het oog daarop hebben we Renolution gelanceerd, een gewestelijke strategie voor een grondige renovatie van de Brusselse gebouwen. We hebben 360 miljoen euro op tafel gelegd voor de periode van 2021 tot 2024 om iedereen die zijn gebouwen renoveert om het energieverbruik te verminderen, te begeleiden en te ondersteunen.

Concreet stellen we aan de Brusselaars aanzienlijke financiële steun en een gratis begeleidingsdienst ter beschikking om hen door het proces te loodsen (welke werken moeten er worden uitgevoerd, waar kan je een aannemer vinden, enz.).

Om iedereen de kans te geven om te renoveren en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zijn het budget voor de premies en het maximumbedrag dat wordt toegekend aan huishoudens met een laag inkomen verhoogd. Tegen 2023 zal het budget voor de premies verdubbeld zijn ten opzichte van 2019, zodat huishoudens met een laag inkomen voortaan financiële steun zullen krijgen via de premies voor ten minste 50% van de kosten van energiewerkzaamheden.

Voor de andere helft van de investeringen hebben mijn collega die belast is met Huisvesting en ik de ECORENO-lening ingevoerd, die een bijzonder lage rentevoet van 0% tot 1% en flexibele modaliteiten voor de terugbetaling in de tijd biedt.

Tot slot ondersteunen we de energiegemeenschappen, die huurders en personen die een dak hebben dat niet goed is georiënteerd in staat stellen om de hernieuwbare energie te gebruiken die door buren wordt geproduceerd.

Al deze maatregelen zijn essentieel om de Brusselaars de toegang te garanderen tot hernieuwbare en koolstofarme energie en om een eerlijke en solidaire energietransitie te verzekeren.

Ten slotte, aangezien Renolution een fundamenteel project is voor het klimaat, het comfort, de portemonnee en de gezondheid van de Brusselaars, heeft de hele Brusselse regering zich ertoe verbonden om samen met ons, net als de bouwsector, de opleidingsinstellingen, de openbare besturen en de financiële wereld, vooruitgang te boeken. We werken hand in hand om de procedures te vereenvoudigen, over gekwalificeerde beroepsgroepen te beschikken en de duurzame renovatie van de Brusselse gebouwen te versnellen.

Het resultaat daarvan zal zijn dat Brussel tegen 2035 dankzij Renolution alle energiezeven zal hebben gerenoveerd. Tegen 2050 zullen we onze verwarmingsbehoeften drastisch verminderen en ons verwarmen met verschillende koolstofarme energiebronnen (warmtepompen, warmtenetten, geothermie, enz.). Energiegemeenschappen en renovaties per wijk zullen wijdverspreid zijn.

Het doel:

Het renovatietempo verdrievoudigen om ons energieverbruik drastisch te verminderen en zo:

 • een gemiddeld niveau van energie-efficiëntie te bereiken van 100 kWh/m²/jaar voor de Brusselse woningen in 2050 en in 2040 voor de openbare woningen (d.w.z. een gemiddeld verbruik gedeeld door 3 ten opzichte van de huidige situatie);
 • de energieneutraliteit van openbare gebouwen te bereiken tegen 2040 en van tertiaire gebouwen tegen 2050.

Concrete maatregelen:

 • April 2021: lancering van de Alliantie
 • Homegrade: gratis persoonlijke begeleiding voor Brusselaars die een renovatieproject beginnen, van advies over het ontwerp tot het vinden van een aannemer. Jaarlijks worden meer dan 15.000 huishoudens begeleid. Een uitgebreide en versterkte dienst in het kader van Renolution
 • Oktober 2021:
  • lancering van de facilitator Mede-eigendommen
  • specifieke instrumenten voor professionals uit de gebouwensector: facilitator Duurzame Gebouwen, opleidingen rond circulair bouwen, enz.
  • een versterkt opleidingsaanbod en uitgebreide communicatiecampagnes om niet-delokaliseerbare banen te creëren in de bouwsector
 • 2021: lancering van RenoClick, het globale ondersteuningsprogramma voor de overheden: administratieve en technische begeleiding vanaf het ontwerp van het project tot de verwezenlijking ervan door Sibelga en de toekenning van premies (Leefmilieu Brussel)
 • 2021: lancering van RENOLAB: projectoproepen om innovatie en voorbeeldigheid te bevorderen. RENOLAB.B richt zich tot bouwheren en ontwikkelaars van voorbeeldige duurzame en circulaire renovatieprojecten en RENOLAB.ID richt zich tot alle dragers van pilootprojecten die belemmeringen voor duurzame renovatie helpen wegwerken
 • Maart 2022: lancering van de RENOLUTION-premies: één vereenvoudigd systeem van premies om een hele woning te renoveren, ongeacht of het gaat om een eigenaar-bewoner, een verhuurder, een onderneming of een vereniging. Een verhoogd budget sinds 2020 en een verhoogd bedrag voor huishoudens met lage inkomens. Het resultaat: een sterke stijging van het aantal aanvragen van premies die duidelijk inspelen op de behoeftes van de Brusselaars
 • Maart 2022: energiedelen en energiegemeenschappen
 • Juli 2022: lancering van het ECORENO-krediet
 • 2023: belastingherziening om de energierenovatie van woningen te ondersteunen
 • 2023: stopzetting van de subsidies voor fossiele brandstoffen en meer steun voor alternatieven
 • 2024: invoering van steun voor gegroepeerde renovaties en ontwikkeling van een dynamiek van gegroepeerde renovatie van gebouwen per wijk in het kader van stadsvernieuwing
 • 2025: einde van verwarmen met fossiele brandstoffen in nieuwe gebouwen of grondig gerenoveerde gebouwen (stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2025)