Skip to main content
W

illen wij u onze beste wensen overmaken voor 2050

Waarom voor 2050? Omdat we vandaag op een beslissend moment zijn gekomen om de juiste langetermijnkeuzes te maken. Het is een feit: we hebben tien jaar om samen de weg te bewandelen die ons tegen 2050 zal leiden van een maatschappij die afhankelijk is van olie, overconsumptie van niet-hernieuwbare hulpbronnen, uitstoot van broeikasgassen en grote sociale ongelijkheden, naar een maatschappij die de grenzen van de planeet en de biodiversiteit respecteert en die iedereen meer solidariteit, autonomie en vrijheid garandeert.

We willen een radicaal andere wereld uitdenken en opbouwen. Een toekomst die we niet moeten vrezen en die we ons zullen toe-eigenen door de actieve deelname van iedereen aan het besluitvormingsproces en de uitvoering van de genomen besluiten.

Over het Brussel dat we voor 2050 willen, moeten we dus samen beslissen. Laten we uitgaan van de wijken, de acties en de plaatsen die de mensen in Brussel samenbrengen om een inclusieve, vreedzame en beschermende stad te herontwerpen, waar iedereen zijn toekomst in eigen handen kan nemen; laten we ook vertrouwen op het advies van wetenschappers, die het werk dat is gedaan en nog moet worden gedaan, zullen beoordelen; laten we van het Parlement een plaats maken die verkozenen en burgers uit alle geledingen van de samenleving samenbrengt.
De hele samenleving moet aan deze doelstelling kunnen bijdragen: bewoners, verenigingen, buurtcomités, vakbonden, ondernemingen, scholen en universiteiten, sociale en gezondheidsdiensten… allemaal hebben ze inspraak in wat de belangrijkste, maar ook de mooiste uitdaging van ons Gewest blijkt te zijn.
De schaal van de stad maakt snelle, zichtbare en structurerende veranderingen mogelijk. Het is geen toeval dat veel steden in de wereld zich mobiliseren om sneller en verder te gaan dan de Staten in de strijd tegen de klimaatverandering. Brussel mag niet achterblijven, maar moet juist voorop lopen bij deze veranderingen, bij de transitie die plaatsvindt. De regio’s en landen die in het midden van de 20e eeuw niet hebben geanticipeerd op de snelle metamorfose van het postindustriële tijdperk betalen vandaag de dag nog steeds een zware prijs. Laten we tot degenen behoren die het tijdperk van de solidaire, economische en ecologische transitie vormgeven.

In 2050 zullen we deze uitdaging tot een goed einde hebben gebracht. We zullen de levensomstandigheden van de Brusselaars hebben verbeterd en een vraag en aanbod hebben gecreëerd van kwaliteitsvollere, duurzamere, gezondere en meer lokale producten. We zullen nieuwe economische modellen, die gericht zijn op de menselijke behoeften, het creëren van banen en het respecteren van de grenzen van onze planeet, op duurzame wijze in ons Gewest hebben ingevoerd. Onze kinderen en kleinkinderen zullen gezondere lucht inademen in een stad die nog aangenamer is om in te wonen, minder luidruchtig en groener. We zullen ons sociaal model collectief hebben geconsolideerd en nieuwe vormen van solidariteit hebben uitgevonden in een wereld die zal zijn veranderd. We zullen wonen en werken in gebouwen die niet meer energieverslindend zijn en die de eigenaars en huurders geen financiële kopzorgen meer bezorgen. Ons Gewest zal zich hebben kunnen aanpassen aan de nu reeds zichtbare gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hittegolven, overstromingen…) zodat onze woningen, onze wijken en onze pleinen voor iedereen een aangename plek zijn om te vertoeven.

We kennen het begin- en het eindpunt. We moeten nu enkel nog de weg uitstippelen naar een wereld die meer respect heeft voor de planeet en vooral voor vrouwen en mannen. We zijn ons ervan bewust dat de weg bezaaid zal zijn met hindernissen, maar deze obstakels kunnen geleidelijk aan worden overwonnen als de overheden, georganiseerde actoren en burgers erin slagen elkaar te steunen.

Om onze besprekingen vlot te laten verlopen, is het Brussels Parlement eind 2019 een nieuwe weg ingeslagen door de mogelijkheid te creëren om “gemengde” overlegcommissies op te richten. Zij zullen burgers en parlementsleden samenbrengen om beslissingen te nemen over het milieu, de gezondheid, de huisvesting, enz. Dit is een belangrijke eerste stap in de vernieuwing van ons democratisch systeem en de gezamenlijke opbouw van Brussel. Een tweede belangrijke stap is de organisatie van een Brusselse Staten-Generaal over Gezondheid en Welzijn die zich zal richten op de kwestie van de universele toegang tot een eerstelijnshulp- en zorgverlening.

Daar waar steeds meer mensen willen meebouwen aan het Brussel van morgen, staan we vandaag echter voor de uitdaging dat iedereen zijn stem moet kunnen laten horen en moet kunnen deelnemen … Een deelname kan namelijk niet het voorrecht van enkelen zijn en er moet ook aandacht worden besteed aan diegenen die niet spontaan denken dat hun stem kan en zal tellen. Met de steun van het Gewest via initiatieven zoals “Inspiring the Neighbourhood” (http://inspironslequartier.brussels) zijn veel burgercollectieven actief geworden rond steeds ambitieuzere thema’s om bij te dragen aan de transitie. We zijn er rotsvast van overtuigd dat de versterking van dit soort projecten in elke wijk van Brussel, waarbij onder meer burgers, ondernemers, kunstenaars en collectieven worden betrokken, de integratie van een zo groot mogelijk aantal mensen in ons Brussel van 2050 mogelijk zal maken. Opdat steeds meer Brusselaars kunnen bijdragen aan de opbouw van een ecologische en solidaire transitie, zullen we ervoor zorgen dat het Gewest de partner bij uitstek is van iedereen die zich engageert, innoveert en in die richting handelt.

Vertrouw op verandering en omarm de toekomst want we zullen deze samen opbouwen

Onze beste wensen voor 2050!

Barbara Trachte & Alain Maron