Skip to main content

Deze donderdag heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over een extra budget van 8 miljoen euro als aanvulling op de reeds toegewezen 18 miljoen euro. Dit bijkomende budget zal het huidige premiestelsel vanaf september 2020 tot het einde van het jaar versterken. Er wordt ook een extra budget van 8 miljoen euro voorzien in 2021. Het budget voor de Energiepremies in 2020 en 2021 wordt aldus met bijna 50% verhoogd.

Met deze beslissing worden meerdere belangrijke doelstellingen voor de herontwikkeling en de energietransitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagestreefd. In de eerste plaats gaat het erom de bouwsector te ondersteunen – wat essentieel is voor het Brussels Gewest, maar ook om het Gewest te helpen zijn klimaatdoelstellingen te bereiken. De bouwsector is een van de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Ongeveer 70 % van de bouwbedrijven lijdt onder economische werkloosheid en gedeeltelijke of volledige sluitingen. De verhoging van het budget voor de energiepremies laat dus toe de vraag te ondersteunen door de projectdragers aan te moedigen hun renovaties te activeren, ondanks de crisis.

Om de projectdragers die deze stimulans het hardst nodig hebben, beter te bereiken, zal deze premieverhoging voorbehouden worden aan zogenaamde categorie C-begunstigden, d.w.z. particulieren met een beperkt inkomen, mede-eigendommen, SVK’s, het Woningfonds, openbare vastgoedmaatschappijen, verhuurders, maar ook collectiviteiten (rusthuizen, kinderdagverblijven, scholen, universiteiten, hogescholen, opvangtehuizen, sportcentra en maatwerkbedrijven). Het betreft dus ook een sociale maatregel die huishoudens – eigenaars of huurders – die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, structureel zal helpen, door hun verbruik te verminderen.

Voor minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie Alain Maron: “Deze budgetverhoging past binnen de strategie voor de renovatie van gebouwen, naast de beslissing die in juni werd genomen om 2 miljoen te investeren in de opleiding in circulair bouwen. De huidige transitie moet worden gemaakt door de lokale economie en werkgelegenheid te ondersteunen, het milieu en het klimaat te beschermen en de leefomstandigheden van kwetsbare personen te verbeteren. Geen klimaattransitie zonder sociale rechtvaardigheid. Dat bewijzen we opnieuw met deze verhoging van de energiepremies.”

Voor staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte: “De verhoging van de energiepremies betekent enerzijds de energietransitie van het Gewest versnellen en anderzijds deelnemen aan de herontwikkeling van de Brusselse economie. Na zwaar onder de COVID-19-crisis te hebben geleden, moet de bouwsector nu worden gesteund om opnieuw aan de slag te kunnen. Dat is een van de doelstellingen van deze maatregel, die ook zal bijdragen tot het scheppen van werkgelegenheid in Brussel.”

De betrokken projectdragers ontvangen een bonus van 25 % van het bestaande premiebedrag voor de premies ‘Energieaudit’ en ‘Isolatie’. Deze verhoging loopt op tot 50 % voor de bonus ‘Natuurlijke isolatie’. Het plafond, dat exclusief de bonus is vastgesteld op 50 % van de factuur, wordt verhoogd tot 70 %. Tot slot wordt een nieuwe bonus gecreëerd om de gelijktijdige uitvoering van meerdere werken aan te moedigen. Het bedrag van de premies wordt verhoogd met 10 % voor de categorieën A en B en met 20 % voor de categorie C.

Meer info?
Nicholas Elles
0470 93 67 39

Woordvoerder van Alain Maron