Skip to main content

Om de overgang naar minder vervuilende voertuigen te ondersteunen, heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om tegen 2035 11.000 publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren. Om dat doel te bereiken, bereidt het Gewest zich voor om het aantal geïnstalleerde laadpalen op de weg te verdubbelen, door in 2022 250 laadpalen te installeren op zijn grondgebied. Ongeveer dertig daarvan zullen worden gereserveerd voor autodelen. Het geplande netwerk zal ervoor zorgen dat de Brusselaars altijd een laadoplossing zullen vinden binnen een straal van 250 meter.

In juni heeft de Brusselse regering in eerste lezing de fasen 2025-2035 van haar lage-emissiezone goedgekeurd. Het beleid voorziet, voor de meeste voertuigen, in een uitfasering van diesel in 2030 en van benzine, LPG en CNG in 2035. Deze ingrijpende transformatie van het Brusselse wagenpark moet het mogelijk maken jaarlijks 110 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen en de vervoersgerelateerde CO2-uitstoot met 75% te verminderen tegen 2030.

Een dergelijke beslissing impliceert evenwel dat er gelijktijdig ondersteunende maatregelen voor alternatieve oplossingen worden genomen, zoals het uitbouwen van een laadaanbod voor elektrische voertuigen. Daarom heeft het Gewest een gewestelijke visie aangenomen om de uitrol van laadinfrastructuur in Brussel te versnellen. Het is de bedoeling om tegen 2035 11.000 publiek toegankelijke laadpalen te installeren (op en naast de weg). Die uitrol zal weldra een boost krijgen.

Na de installatie van een basisnetwerk van 250 laadpalen op de weg in het kader van het Charge.brussels-project, heeft het Gewest, op initiatief van minister van Leefmilieu Alain MARON, netbeheerder Sibelga de opdracht gegeven het aantal laadpalen op de weg te verdubbelen door een overheidsopdracht te coördineren die erop gericht is om in 2022 een eerste reeks van 250 palen te plaatsen op de openbare weg.

Die eerste reeks laadpalen is een belangrijke stap in het transitieproces naar minder vervuilende mobiliteit, die het mogelijk moet maken om alle Brusselaars gebruiksvriendelijke, toegankelijke en betaalbare laadoplossingen aan te bieden. Bij deze werkzaamheden, die in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit zijn uitgevoerd, zijn de gemeenten sterk betrokken bij de keuze van de locaties voor deze laadpalen, vanwege hun diepgaande kennis van het terrein. Daardoor zullen de Brusselaars altijd minder dan 250 meter verwijderd zijn van een laadoplossing in de hoofdstad. Deze eerste reeks laadpalen zal ook de opkomst van een elektrische-autodeeldienst in Brussel stimuleren, dankzij de installatie van een dertigtal laadpalen die gereserveerd worden voor autodeeloperatoren.

In de komende jaren zullen andere reeksen laadpalen worden geplaatst en zal het Brusselse laadpalennetwerk geleidelijk worden vervolledigd.

Alain MARON, Brussels minister voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie: “De uitrol van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen is van cruciaal belang om de transitie naar een schoner wagenpark te verwezenlijken. In 2022 installeren we 250 laadpalen op de Brusselse wegen. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat de Brusselaars altijd een laadoplossing in hun buurt zullen vinden. Via deze eerste reeks laadpalen zullen wij ook een dertigtal laadpalen installeren die uitsluitend bestemd zijn voor autodelen, en zullen wij een innovatieve oplossing van laadpunten op de openbare verlichting testen.

Elke VAN DEN BRANDT: “In twee jaar tijd zal Brussel bijna 500 laadpunten in de openbare ruimte hebben geïnstalleerd. Het aantal zal in 2022 worden verdubbeld, dankzij de met Sibelga ondertekende overeenkomst. Beetje bij beetje bereidt Brussel zich voor om automobilisten die geen eigen garage hebben, de mogelijkheid te geven een elektrisch voertuig aan te schaffen. Naast de duurzame mobiliteitsalternatieven die in Brussel steeds meer aanwezig zijn (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of zelfs in deelauto’s), evolueert Brussel naar een emissievrij voertuigenpark dat iedereen een gezondere omgeving zal bieden.

Raphaël LEFERE, CEO ad interim van Sibelga: “Veel weggebruikers willen bijdragen aan een groenere mobiliteit, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brusselse netwerk maakt het nu mogelijk dat elektrische voertuigen door iedereen kunnen worden opgeladen. Sibelga zal, als technisch expert, facilitator en partner van de Brusselse regering voor een duurzame energietransitie, in 2022 de installatie van een eerste reeks van 400 oplaadpunten organiseren. Concreet zal Sibelga instaan voor het organiseren van de concessie van de laadpalen via het opstellen van het bestek en de offerteaanvragen. Op deze manier zal Sibelga de strategische visie voor Brussel in de praktijk omzetten. Die beoogt de installatie van 11.000 oplaadpunten tegen 2035.”