Skip to main content

Op voorstel van minister Alain Maron, bevoegd voor Leefmilieu en Energie, heeft de Brusselse regering de toekenning van subsidies goedgekeurd aan de winnende lokale overheden van de projectoproep ‘Klimaatactie 2021’ voor de uitvoering van een lokale strategie en projecten ten gunste van het klimaat. Zeven Brusselse gemeenten zullen in 2022 een subsidie ontvangen, naast de acht gemeenten die in 2021 al gefinancierd werden. Het oorspronkelijke bedrag van 3.610.000 euro werd voor deze oproep voorbehouden. Door het grote aantal ontvangen kwaliteitsprojecten werden bijkomende budgetten vrijgemaakt om tot een bedrag van 4.430.000 euro te komen, een bedrag dat nodig is voor de financiering van de geselecteerde projecten. 

In het licht van de klimaatuitdaging hebben alle beleidsniveaus nu de plicht om maatregelen in te voeren die een ambitieuze klimaattransitie mogelijk maken.

De projectoproep Klimaatactie 2021, gelanceerd door het Brussels Gewest en ingevoerd door Leefmilieu Brussel, ondersteunt de ontwikkeling van lokale Klimaatactieprogramma’s en de operationalisering ervan door de uitvoering van ambitieuze projecten met een impact op het klimaat en de biodiversiteit, in overeenstemming met de gewestelijke prioriteiten, met name het Lucht-, Klimaat-, en Energieplan en het Energie- en Klimaatplan 2030.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen de gemeenten en OCMW’s, door hun vele bevoegdheden, hun voorbeeldfunctie en hun positie dicht bij de burger, de prioritaire partners voor de uitvoering van het plaatselijke milieu- en duurzame-ontwikkelingsbeleid. De centrale rol van de lokale overheden in de uitvoering van het gewestelijke beleid wordt in het bijzonder benadrukt in de gewestelijke beleidsverklaring 2019-2024, die beoogt om een “echt strategisch partnerschap tussen het Gewest en de gemeenten, in een kader van wederzijdse autonomie en samenwerking” te sluiten.

Alain Maron: “Ik ben blij dat ik 15 gemeenten kan steunen in hun inspanningen voor een groenere en veerkrachtigere stad. Elk niveau moet zo handelen dat de doeltreffendheid van de maatregelen, die door de andere gewestelijke en lokale overheden worden genomen, wordt versterkt. Deze projectoproep is een hefboom voor deze samenwerking. Het doel is om de klimaatgovernance op alle niveaus te versterken om zo bij te dragen aan de vastgestelde doelstellingen ten gunste van het klimaat.”

Op lokaal niveau werd de gemeente Vorst geselecteerd voor haar project ‘Vegetalab’, een begeleidingsruimte voor de burgers in hun streven naar de vergroening van een straat of wijk. Laureaat Alain Mugabo, schepen van de Groene Stad, over het project: “Elke dag zien we hoe de natuur onze bondgenoot in de stad is en hoe belangrijk het is om haar in onze wijken te hebben. De strijd tegen de klimaatverandering moeten we samen aanbinden. We moeten onze krachten bundelen en onze diversiteit benutten om onze levenskwaliteit in de stad te verbeteren, met aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons, die er de eerste slachtoffers van zijn.

In 2020 had de eerste editie van de projectoproep Klimaatactie toegelaten om acht gemeenten te selecteren die een subsidie hebben gekregen om de ontwikkeling van hun Klimaatactieprogramma op te starten. Er werden ook twintig thematische projecten van negen gemeenten en drie OCMW’s ondersteund.

Naast de financiële steun kunnen de gemeenten en OCMW’s gebruikmaken van een begeleidingsprogramma dat werd ingevoerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brulocalis, de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: infosessies, methodologische opleidingen, uitwisseling van ervaringen, opzetten van een netwerk van klimaatcoördinatoren, hulp bij het opstellen van dossiers …

Voor 2021 werden zeven bijkomende gemeenten geselecteerd en ze zullen een subsidie krijgen voor de opstelling van hun Klimaatactieprogramma. 44 projecten van 17 gemeenten en 6 OCMW’s werden geselecteerd in verband met de thema’s van 2021:

  • 4 voor mobiliteit
  • 10 voor de Good Food-strategie
  • 8 voor het beheer van grond- en afvalstoffen
  • 22 voor het behoud van de natuur in de stad en het waterbeheer “Natuur in de stad”