Skip to main content

Op 9 juni heeft Alain Maron, de Brusselse minister van Openbare Netheid, aan de regering ‘Clean.Brussels’ voorgelegd, een strategie voor stedelijke netheid in het Brusselse Gewest. Het doel: Brussel blijvend schoner maken. De methode: het onontbeerlijke werk van de schoonmaakploegen aanvullen met een samenwerkingsdynamiek tussen alle betrokken actoren en maatregelen nemen om vervuiling te voorkomen voordat die zich voordoet. De 19 Brusselse gemeenten – die verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van 80% van de wegen en dus de prioritaire partners van het Gewest zijn in deze uitdaging – wordt nu gevraagd hun mening te geven over de maatregelen en de voorgestelde samenwerkingsmethode die aan hen worden voorgelegd. Die fase vormt de afsluiting van een cocreatieproces dat meer dan een jaar heeft geduurd en waaraan de gemeenten en talrijke publieke, particuliere en verenigingsactoren hebben deelgenomen.

Stedelijke netheid is een van de belangrijkste dagelijkse bekommernissen van de Brusselaars, en het is in feite een essentieel gegeven voor hun leefomgeving en de aantrekkelijkheid van de stad. Iedereen wil een stad zonder achtergelaten verpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgom en hondenpoep op de stoep, zonder omgegooide vuilnisbakken en zonder sluikafval.

Maar de schoonste stad is niet de stad die het meest wordt schoongemaakt. Het is de stad die het minst wordt vuilgemaakt. Netheid is dus de zorg van alle gebruikers en beheerders van de openbare ruimte in Brussel: bewoners, toeristen, pendelaars, handelaars, bedrijven, verenigingen, justitie, gemeenten … en natuurlijk de gewestelijke instellingen (Net Brussel, Brussel Mobiliteit, de Haven van Brussel, de MIVB, enz.).

Op initiatief van minister Alain Maron hebben alle actoren op het gebied van netheid in Brussel zich daarom verenigd om te werken aan een gewestelijke strategie, ‘clean.brussels’, om gedeelde doelstellingen vast te stellen en concrete acties te bepalen om de netheid blijvend te verbeteren. Dat is een verandering van methode en een primeur, die het mogelijk moet maken de praktijken te laten evolueren naar een grotere collectieve efficiëntie in alle aspecten van de stedelijke netheid.

Naast het schoonmaken van de straten, dat slechts het topje van de ijsberg is, biedt clean.brussels ook oplossingen voor:

  • het voorkomen van vervuiling die wordt veroorzaakt door de ophaling van huisvuilzakken en het zorgen voor netheid in de buurt van plaatsen waar werkzaamheden aan de gang zijn;
  • het verminderen van zwerfvuil op de grond, met name door het plaatsen van nieuwe vuilnisbakken en asbakken, en het promoten van herbruikbare alternatieven;
  • het voorkomen dat grofvuil illegaal word gedumpt, met name door het aantal lokale en mobiele inzamelpunten te verhogen;
  • de bewustmaking en responsabilisering van het grote publiek, met name via educatie op school en de aanstelling van netheidsambassadeurs;
  • het verbeteren van het klachtenbeheer en het verzekeren van de systematische bestraffing van overlast, met name door het invoeren van de onmiddellijke inning van boetes en het versterken van het gebruik van camera’s.

Vooral de gemeenten spelen, samen met het Gewest, een beslissende rol in het schoonhouden van de openbare ruimte. Om hen te steunen heeft de Brusselse regering zopas een nieuw budget van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt om projecten te financieren die de netheid in de wijken moeten verbeteren. En het Gewest legt een nieuwe methode van structurele samenwerking op tafel, zodat de overheidsactoren doeltreffender kunnen samenwerken.

Alain Maron, minister van de Brusselse regering bevoegd voor Stedelijke Netheid: “Netheid is een gemeenschappelijk goed, een essentieel element voor onze levenskwaliteit in de stad. De netheidsmedewerkers werken dagelijks in het algemeen belang en leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons leefmilieu. Maar hun werk moet worden ondersteund door een collectieve actie om van Brussel een schoner gewest te maken, dat aangenamer is om in te wonen voor zijn inwoners en aantrekkelijker is voor zijn bezoekers.”

En nu? Deze eerste versie van de strategie zal voor advies worden voorgelegd aan de 19 Brusselse gemeenten, waarna ze zal worden aangepast en in oktober 2022 voor een tweede lezing aan de Brusselse regering zal worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat die maatregelen vanaf november 2022 worden uitgevoerd.