Skip to main content

Sinds 28 oktober wordt het Westpark voor het publiek opengesteld. Deze nieuwe tijdelijke groene ruimte ligt naast het Weststation, langs de Vandenpeereboomstraat en tussen Beekkant en Ossegem. In 2026 zal daar een nieuw park van drie hectare worden aangelegd. Het park is ingepland in het RPA ‘Weststation’, geprogrammeerd in het stadsvernieuwingscontract (CRU 3) en medegefinancierd door Leefmilieu Brussel. In afwachting van de start van de werkzaamheden wilde de Brusselse regering deze site openstellen voor de wijk en ze toegankelijk maken voor de buurtbewoners, zodat zij een plaats hebben om elkaar te ontmoeten, te wandelen of te sporten.

Dit park ligt in een bijzonder dichtbevolkte wijk in Molenbeek met een tekort aan groene ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek. Het Marie-Josépark en het Muzenpark liggen immers aan de andere kant van de spoorweg die de site van het Weststation scheidt, terwijl de oostkant van het braakliggende terrein grenst aan een erg dichtbebouwde en gemineraliseerde wijk. De Brusselse regering heeft in haar Natuurplan vastgelegd dat elke Brusselaar over een toegankelijke groene ruimte van meer dan één hectare binnen 400 meter van zijn of haar woning moet beschikken of van minder dan één hectare binnen 200 meter. Het Brussels Gewest koopt dan ook geleidelijk grond aan in gebieden waar er een tekort aan groene ruimten is om er nieuwe aan te leggen, zoals bijvoorbeeld aan de Materialenkaai langs het kanaal of in de Heyvaertwijk via het Masterplan (het Kleine Zennepark, SVC 5).

In dit geval werd een akkoord bereikt tussen Citydev, de coördinator van de site van het Weststation, en de NMBS, de eigenaar van de grond, om de betrokken terreinen ter beschikking te stellen van het Gewest via een recht van opstal voor een periode van 30 jaar. Het andere deel van de terreinen die van Infrabel zijn, wordt op dit moment aangekocht door de Gewestelijke Grondregie. Dankzij die aankoop zal ook een ander project voor de openbare ruimte kunnen worden ontwikkeld op het voorplein van het metrostation Beekkant, gesubsidieerd via het stadsvernieuwingscontract (SVC 3). In het richtplan van aanleg (RPA) ‘Weststation’ wordt in de toekomst voorzien in de aanleg van een gemengde wijk op de hele site met, naast een nieuw park van drie hectare, woningen, collectieve voorzieningen, economische activiteiten, nieuwe bruggen over de spoorweg en talrijke openbare ruimten.

Na enkele voorbereidende werkzaamheden om de bodem te saneren en het terrein schoon te maken, wordt het braakliggende terrein van het Weststation nu tijdelijk opengesteld voor de Brusselaars. Aanvankelijk zal het terrein een paar uur per week geopend zijn tijdens rondleidingen. Daarna zal het park op vaste momenten toegankelijk zijn, buurtbewoners kunnen komen deelnemen aan diverse activiteiten (bijvoorbeeld helpen bij het maken van het meubilair), kunnen komen sporten of ontspannen of gewoon een kopje thee kunnen komen drinken. Het activiteitenprogramma zal regelmatig worden uitgebreid naargelang de behoeften en wensen van de buurtbewoners en verenigingen die in de wijk actief zijn en zal een aanvulling vormen op het project MolenWest, dat mede door de gemeente wordt beheerd, dat reeds een aanzienlijke openbare ruimte aan het Weststation openstelt voor de bewoners uit de wijk. De inrichting van het toekomstige park op de plaats van het tijdelijke park zal in 2023 ook worden besproken wanneer het studiebureau dat belast zal zijn met het uitdenken van dit project officieel is aangesteld. De procedure van de overheidsopdracht voor de aanstelling ervan zal binnenkort van start gaan.

Het tijdelijke park zal zo geleidelijk een ontmoetingsplaats worden waar lokale projecten tot bloei kunnen komen. Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “De site moest zo snel mogelijk worden opengesteld voor de buurtbewoners om een plaats te creëren waar ze op adem kunnen komen en collectieve projecten kunnen worden ontwikkeld, en dat met het oog op het beantwoorden van hun plaatselijke behoeften. Tijdelijk gebruik is een geweldig middel om Brussel samen met de inwoners opnieuw uit te vinden!

Dit tijdelijke gebruik wordt uitgevoerd door Leefmilieu Brussel en de vzw Toestand[1]. In het kader van de coördinatie door Citydev, in samenwerking met de gemeente Molenbeek en de NMBS, is het tijdelijke gebruik van andere braakliggende terreinen gepland, in afwachting van hun toekomstige inrichting. Leefmilieu Brussel en de vzw Toestand hebben samen al op andere plaatsen verschillende projecten voor tijdelijk gebruik beheerd, waaronder de zeer succesvolle Allée du Kaai, op de plaats van het toekomstige park aan de Materialenkaai (opening gepland voor eind 2023). Het Westpark is alleen toegankelijk via de Alphonse Vandenpeereboomstraat. De site zal buiten de vastgestelde tijdstippen gesloten zijn, waarop permanentie is verzekerd.

“Dit project past in de ruimere plannen om de site van het Weststation op lange termijn te herstructureren. We weten wat de buurt nodig heeft. Daarom leek het naar inrichting toe de beste keuze om een evolutief park aan te leggen, waardoor de buurtbewoners zich deze plaats geleidelijk kunnen toe-eigenen.” aldus minister-president Rudi Vervoort.

[1] https://toestand.be/projecten/ParkOuest