Skip to main content

De Brusselse regering heeft op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, de hervorming van de steun voor de economische ontwikkeling van de Brusselse ondernemingen in eerste lezing goedgekeurd. Die hervorming heeft een dubbel doel: enerzijds de gewestelijke economische steun ombuigen naar de ondernemingen die op sociaal en milieuvlak tot voorbeeld strekken en anderzijds die steun vereenvoudigen om hem duidelijker te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemers. De hervorming, die via een nieuwe ordonnantie zal worden gerealiseerd, is een belangrijke as van Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Brussels Gewest.

Brussel Economie en Werkgelegenheid kent de ondernemingen jaarlijks bijna 30 miljoen euro steun toe voor hun economische ontwikkeling. Die steun is bedoeld om de ondernemingen te financieren door het toekennen van premies voor investeringen, advies, aanwerving of opleiding. De steun is een van de belangrijkste gewestelijke hefbomen om het ondernemerschap te ondersteunen. Dankzij die middelen kunnen jaarlijks ongeveer 4.000 ondernemingen opstarten, transformeren of zich ontwikkelen.

Al in de Algemene Beleidsverklaring van juli 2019 heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden de economische doelstellingen van het Gewest af te stemmen op de klimaat- en sociale ambities. Het doel? Een volledig koolstofvrije Brusselse economie tegen 2050. Met deze hervorming van de steun voor de economische ontwikkeling is een nieuwe stap in die richting gezet. Er worden twee belangrijke doelstellingen nagestreefd:

Economische transitie

De eerste doelstelling is om de gewestelijke economische steun te richten op de economische modellen die op sociaal en milieuvlak tot voorbeeld strekken. De hervorming heeft dus tot doel de geleidelijke transformatie van de Brusselse economische activiteiten te ondersteunen, zodat die bijdragen tot de sociale en ecologische uitdagingen en het scheppen en behouden van kwaliteitsbanen voor de Brusselaars. Concreet worden in de toekomstige ordonnantie twee termijnen vermeld: vanaf 2024 wordt een verhoging van de steun gepland voor de ondernemingen die op sociaal of milieugebied een voorbeeldfunctie vervullen en vanaf 2030 zullen alleen die laatste toegang hebben tot steun.

Een van de nieuwigheden van deze hervorming is de invoering van nieuwe categorieën steun waarmee de ondernemingen hun transitietraject kunnen financieren. Het gaat onder meer om steun voor adviesverlening en steun voor investeringen om hulpbronnen of energie die nodig zijn in de productieprocessen te besparen of te hergebruiken.

Een andere belangrijke nieuwigheid is de openstelling van deze steun voor de ondernemers die actief zijn in werkcoöperaties (Smart, DiES, enz.), d.w.z. voor natuurlijke personen die een ondernemersactiviteit uitoefenen binnen een coöperatieve structuur met gebruikmaking van het ondernemingsnummer van die structuur. Tot dusver hadden die ondernemers daar geen toegang toe. Ook voor de ondernemingen in de non-profitsector is een grotere toegang tot steun gepland, gezien hun sociale impact en het aantal banen dat zij genereren. Deze ondernemingen zullen gewestelijke economische steun kunnen krijgen op voorwaarde dat zij niet voor meer dan 75% (voorheen 50%) uit overheidsmiddelen worden gefinancierd en dat deze structuren aan de overige voorwaarden van de ordonnantie voldoen.

Vereenvoudigde steun

De tweede doelstelling van de hervorming is het steunstelsel te vereenvoudigen. Door het aantal verschillende soorten steun terug te brengen van 26 naar 17, is de hervorming er ook op gericht het steunstelsel duidelijker en eenvoudiger te maken en beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemers en de gewestelijke economische prioriteiten. Om het begrip van de verschillende regelingen te verbeteren, zal de steun worden georganiseerd op basis van de ontwikkelingsfase van de onderneming (opstart, groei, overdracht, enz.). Het is ook de bedoeling om een aantal administratieve belemmeringen weg te nemen en de middelen te versterken rond de gewestelijke economische prioriteiten zoals de start-ups, de ondernemingen of investeringen die bijdragen tot sociale en milieudoelstellingen, of de digitalisering van de ondernemingen.

De hervorming zal naar verwachting begin 2024 van kracht worden, na de aanneming van de ordonnantie en de verschillende besluiten.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze hervorming van de steun voor de economische ontwikkeling is een ambitieuze hervorming die tot doel heeft de economische transitie in het Brussels Gewest in de tijd te verankeren. Ze strekt ertoe de ondernemingen aan te moedigen om op milieu- en sociaal gebied het goede voorbeeld te geven en zo bij te dragen tot het volledig koolstofvrij maken van de Brusselse economie tegen 2050.”