Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag 17 november een besluit inzake de compensatieregeling in het kader van de energiecrisis in eerste lezing goedgekeurd. Voor deze premie is een budget van in totaal 117 miljoen euro uitgetrokken. Het doel ervan is om een deel van de meerkosten voor energie van Brusselse ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie ten laste te nemen. Die meerkosten worden berekend op basis van het verschil tussen de jaren 2021 en 2022.

De energiecrisis brengt veel zelfstandigen en ondernemingen in moeilijkheden. Gezien hun economische situatie heeft de Brusselse regering ingestemd met een rechtstreekse steunmaatregel voor ondernemingen in moeilijkheden die actief zijn in sectoren met een hoge energiegevoeligheid en die getroffen worden door de stijgende energieprijzen (gas en elektriciteit).

Om de economische sectoren te bepalen die gevoelig zijn op het vlak van energie heeft de regering zich gebaseerd op een studie van het BISA, die een methodologie van het Planbureau heeft gebruikt (zie link onderaan). Het gaat om sectoren waarvoor de ondernemingen te maken krijgen met energiekosten die minstens 3% van hun omzet bedragen. De zwaarst getroffen sectoren zijn die van de detailhandelszaken, de diensten aan personen (gezondheidszorg, huisvesting, restaurants en cafés, wasserijen, kapperszaken, recreatieve activiteiten), de verwerkende industrie (productieactiviteiten, voedingsindustrie, drukkerijen) en de creatieve en culturele industrie (CCI). Of een onderneming toegang heeft tot de steunmaatregel wordt bepaald op basis van de NACE-btw-code (zie bijgevoegde tabel).

Er zouden in totaal ongeveer 18.000 ondernemingen in aanmerking komen.

Meer concreet zal dankzij de premie 30% van de extra kosten tussen alle afrekeningen van de energiefactuur van 2022 en alle afrekeningen van de energiefactuur van 2021 ten laste kunnen worden genomen, zowel voor elektriciteit als voor gas.

De administratie zal maximaal zes verschillende EAN-meters in aanmerking kunnen nemen voor de toekenning van de compensatiepremie (drie voor elektriciteit, drie voor gas). Dankzij dat criterium kan er onder meer rekening worden gehouden met ondernemingen die meerdere vestigingseenheden hebben.

Naast de NACE-btw-code zijn er ook andere criteria om in aanmerking te komen voor de steunregeling. De onderneming moet:

  • een omzet hebben van minimaal 50.000 euro;
  • haar rekeningen en balans voor het jaar 2021 hebben neergelegd bij de NBB;
  • haar verplichtingen inzake btw nakomen;
  • de milieu-, sociale en fiscale verplichtingen nakomen;
  • zich ertoe verbinden in het jaar volgend op de toekenning van de premie geen dividenden opnieuw uit te keren.

Het bedrag van de premie bedraagt minstens 500 euro en kan niet hoger zijn dan de extra kosten die de begunstigde oploopt. Het bedrag is ook beperkt naargelang de energiegevoeligheid van de sectoren waarin de onderneming actief is. De premie is begrensd op 50.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie en op 100.000 euro voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die erg gevoelig zijn op het vlak van energie (zie bijgevoegde tabel).

Bovendien zal voor gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen (GSIO) die gevoelig zijn op het vlak van energie een gelijkaardige premie (30% van de extra energiekosten tussen 2021 en 2022, gas en elektriciteit) worden toegekend via facultatieve subsidies. Activiteitencoöperaties (Jobyourself en Baticrea), bedrijvencentra en incubatoren zullen ook een beroep kunnen doen op een dergelijk mechanisme.

Deze premie zal voor ondernemers beschikbaar zijn na advies van de sociale partners (Brupartners), de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Er zal ook worden verzocht om een kennisgeving aan de Europese Commissie in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. De aanvragen zouden in de loop van de maand februari moeten kunnen worden ingediend.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze rechtstreekse steunmaatregel moet de druk verlichten op de cashflow van ondernemingen die het meest door de stijging van de energieprijzen worden getroffen. Het is immers van essentieel belang dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten en de werkgelegenheid dus kunnen waarborgen. Deze rechtstreekse steunmaatregel vormt een aanvulling op andere steunregelingen die de versnelling van de energietransitie bevorderen, zoals de verhoging van de RENOLUTION-premies, de nieuwe Energy&Reno-lening, het Economisch Transitiefonds of de versterking van het Energiepack.”

https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/Focus-51_NL_0.pdf