Skip to main content

Op voorstel van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, Alain Maron en Elke Van den Brandt, heeft de Commissie Gezondheid van het Brussels Parlement op donderdag 6 juli ten gunste van de ontworpen ordonnantie gestemd die erop gericht is een einde te maken aan de cumul van een mandaat van OCMW-voorzitter en een Brussels parlementair mandaat.

In deze ordonnantie wordt de gewestelijke beleidsverklaring ten uitvoer gelegd, waarin, wat de OCMW’s betreft, is voorzien in een volledige decumul tussen een mandaat van OCMW-voorzitter en een parlementair mandaat.

Deze tekst ligt in het verlengde van de in die zin goedgekeurde hervorming voor de gemeenten die ten uitvoer wordt gelegd in de ordonnantie van 6 juli 2022 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur.

De OCMW-voorzitter zal op basis van deze tekst een uittredingsvergoeding krijgen, maar die vergoeding zal beperkt worden tot en evenredig zijn met het aantal jaren in functie (één maand vergoeding per gewerkt jaar).

De presentiegelden van raadsleden voor maatschappelijk welzijn zullen overeenkomstig de ordonnantie van 6 juli 2022 worden herwaardeerd en ze kunnen bovendien vragen om de presentiegelden te verminderen indien dat ertoe leidt dat andere wedden of vergoedingen verminderen of komen te vervallen. Ook wordt voor een raadslid voor maatschappelijk welzijn in een situatie van onverenigbaarheid een recht om gehoord te worden ingevoerd voordat het rechtscollege in kennis wordt gesteld.

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Welzijn: “De rol van een OCWM-voorzitter is van fundamenteel belang en de noden van de Brusselaars zijn groot. Het is belangrijk dat OCMW-voorzitters zich voltijds kunnen toeleggen op hun functie. Zoals aangekondigd in onze gewestelijke beleidsverklaring is de decumul tussen de functie van OCMW-voorzitter en het parlementaire mandaat dus bekrachtigd. Dit is een stap vooruit, naast de decumul van de functie van burgemeester of schepen en parlementslid die we eerder goedkeurden. Er wordt verder gewerkt aan de decumul van verschillende Brusselse mandaten.”

Om de OCMW’s de tijd te bieden om zich te organiseren, zal de ordonnantie in werking treden bij de eerstvolgende volledige vernieuwing van de raden van maatschappelijk welzijn, dat wil zeggen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.