Skip to main content

Op woensdag 8 november heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement bijna unaniem een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat Barbara Trachte, staatssecretaris voor de Economische Transitie, heeft ingediend. Dat ontwerp strekt ertoe de regels voor de toegang tot het beroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk te vereenvoudigen.

 

De belangrijkste doelstellingen die met deze hervorming worden nagestreefd, zijn het vergemakkelijken van de oprichting van ondernemingen, het versterken van het ondernemerschap als vector van emancipatie en integratie, het creëren van een gelijker speelveld voor de Brusselse kandidaat-ondernemers en het versterken van de positie van het Gewest als ondernemingshub.

 

Om die verschillende doelstellingen te bereiken, bestaat de hervorming uit drie luiken:

  • Eerste luik: het volledig afschaffen van de basiskennis bedrijfsbeheer, een soort van diploma dat op dit moment een vereiste vormt voor de Brusselaars om toegang te hebben tot het zelfstandigenstatuut en dus om een onderneming te kunnen oprichten of beheren;
  • Tweede luik: het afschaffen van de beroepsbekwaamheden voor vijf gereglementeerde beroepen (van de 26), die zowel in Vlaanderen als in Wallonië al werden afgeschaft. Het gaat om de activiteiten van pedicure, masseur, tandtechnicus, slager-groothandelaar en droogkuiser-verver;
  • Derde luik: de vereenvoudiging van de regels met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.

De hervorming zal naar verwachting begin 2024 van kracht worden, na de definitieve aanname van de ordonnantie in de plenaire vergadering van het Parlement.

 

Ter herinnering: sinds de zesde staatshervorming zijn het de gewesten die bevoegd zijn voor het bepalen van de voorwaarden voor de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen, waaronder de basiskennis bedrijfsbeheer. Die werd in Vlaanderen in 2018 afgeschaft op basis van de vaststelling dat die examens geen enkele impact hadden op de daling van het aantal faillissementen en juist een aanzienlijke belemmering vormden voor de oprichting van ondernemingen.

 

Door op zijn beurt de basiskennis bedrijfsbeheer af te schaffen, neemt het Brussels Gewest een element van concurrentievervalsing tussen de gewesten weg, aangezien de in Vlaanderen opgerichte ondernemingen zonder verdere voorwaarden hun activiteit in Brussel konden uitoefenen. Ook wordt er een einde gemaakt aan ongerechtvaardigde discriminatie op basis van het opleidingsniveau. Tot nu toe was iemand met een diploma hoger onderwijs, ongeacht welk diploma, immers vrijgesteld van het examen basiskennis bedrijfsbeheer. De anderen moesten een bijkomend obstakel overwinnen voordat ze een onderneming mochten oprichten. Ten slotte wordt met het wegwerken van dat obstakel een belemmering voor beroepsinschakeling opgeheven, met name voor vele niet-Europeanen van wie het diploma niet erkend is en voor wie zo een administratieve stap wegvalt wanneer ze hun eigen beroepsactiviteit willen creëren.

 

Naast die hervorming wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan de opleiding en begeleiding van kandidaat-ondernemers. Zo wordt de versterking van de Lokale Economieloketten bestendigd. Ook wordt de steun aan ondernemingen versterkt om de opleiding van ondernemers op vrijwillige basis te vereenvoudigen en aan te moedigen. Tot slot ontwikkelt het Gewest ook pedagogisch en didactisch materiaal dat vrij toegankelijk zal zijn.

 

“Deze hervorming met het oog op een administratieve vereenvoudiging is zowel op economisch als op sociaal vlak belangrijk. Op economisch vlak omdat ze erop gericht is de oprichting van ondernemingen te stimuleren en de positie van het Gewest te versterken. Op sociaal vlak en wat de emancipatie betreft omdat ze het mogelijk maakt om de socioprofessionele inschakeling te verbeteren door de toegang tot het ondernemerschap voor vele kandidaat-ondernemers te vergemakkelijken, voor wie het ontbreken van een erkend diploma of de taalbarrière een obstakel vormden”, verklaart Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.