Skip to main content

Brussel – 26 april 2024

 

Bedrijven die een positieve impact willen hebben op de lokale werkgelegenheid en waardig werk, de luchtkwaliteit of het milieu moeten beter worden ondersteund. Op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie voert het Brussels Gewest sinds twee jaar een economische transitiestrategie uit die in deze richting gaat: het versterken en het heroriënteren van alle economische instrumenten van Brussel . Een gelegenheid van een eerste balans.

De transitiestrategie “Shifting Economy” heeft, na 2 jaren sinds haar implementatie, 178 van de 221 maatregelen (81%) uitgevoerd en de gemiddelde vooruitgang die werd geboekt in alle thema’s is  52%, op een toekomstgericht actieplan  2030.

 

Dankzij de dagelijkse betrokkenheid van alle publieke en private actoren en partners is de essentiële basis voor de uitvoering van de “Shifting Economy” de afgelopen twee jaar succesvol afgelegd, door een reeks belangrijke maatregelen:

Wettelijke definitie van de criteria inzake ecologische en sociale voorbeeldigheid: een objectieve definitie waarmee bedrijven hun voorbeeldigheid gemakkelijk kunnen aantonen om zo hun administratieve procedures te vereenvoudigen en meer economische steun te ontvangen. Het principe: Een onderneming die als voorbeeldig erkend is, levert een aanzienlijke bijdrage aan een of meerdere sociale en/of milieudoelstellingen, zonder ook maar één van die doelstellingen te ondermijnen.

 

Hervorming van de financiële steun aan ondernemingen: de gewestelijke steun van Brussel Economie en Werkgelegenheid werd vereenvoudigd en gereorganiseerd om ze begrijpelijker en toegankelijker te maken en om ze in overeenstemming te brengen met het economisch transitiebeleid. Sinds begin 2024 wordt de steun verhoogd (tot 45% van de in aanmerking komende uitgaven) voor bedrijven die een voorbeeldige milieu- en sociale aanpak hanteren. In 2030, na 6 jaar transitie, wordt dit een voorwaarde voor toegang tot steun.

Vastgoedstimulansen voor bedrijven in transitie die bepaalde labels hebben behaald (Good Food, circulaire economie, Label Ecodynamische Onderneming), of door andere besturen als voorbeeldig worden erkend: zij kunnen aanspraak maken op cumulatieve kortingen tot 33% op huurprijzen van Citydev.brussels en de overheid. In totaal worden de kortingen voor bedrijven die de transitie maken geschat op bijna 1 miljoen euro over de periode 2023-2025.

 

Geleidelijke invoering van duurzame, innovatieve en pro-KMO overheidsopdrachten: de overheid moet deze belangrijke hefboom in de Brusselse economie (13% van het BBP) activeren door het goede voorbeeld te geven om de economische transitie naar een koolstofarme samenleving te stimuleren, met name in de sleutelsector zoals de bouw. Vijf besturen werken aan een interne strategie voor duurzame overheidsopdrachten en de clausules ter bestrijding van sociale dumping in de schoonmaak- en bouwsector werden geactualiseerd. Vanaf 2024 zijn nieuwe op maat gemaakte begeleidingen aangeboden aan overheidsinstanties om hen te helpen duurzamere criteria op te nemen in hun overheidsopdrachten; 390 personeelsleden die door Leefmilieu Brussel zijn opgeleid in duurzame aankooppraktijken zijn al actief in de regio.

 

Actualisering van de website 1819 (hub info) ten voordele van Brusselse bedrijven om de uitdagingen van de economische transitie aan te gaan, in het bijzonder met de nieuwe gids “Duurzaam ondernemen”, en de terbeschikkingstelling van een tool voor zelfdiagnose om bedrijven op hun niveau bewust te maken van hun transitieproces. Elk jaar krijgen Brusselse bedrijven meer dan 10.000 (niet-financiële) soorten begeleidingen door een honderdtal gesubsidieerde actoren.

 

Lancering van de Good Food 2-strategie (2022-2030) in de Brusselse sleutelsector van de voeding, met als doel de volledige toeleveringsketen te ontwikkelen, van de landbouwer tot de verwerker, tot de restauranthouder of handelaar, om duurzaamheid, economische dynamiek en kwalitatieve lokale werkgelegenheid met elkaar te verzoenen. Een nieuw initiatief: Good Food toegankelijker maken voor alle Brusselaars, met name via acties in de distributiesector.

 

– De lancering van de European Digital Innovation Hub (EDIH), sustain.brussels, die als enig loket van het Gewest wil fungeren voor duurzame digitale innovatie, door de Brusselse economische actoren het volgende aan te bieden: een testdienst pre-investering, opleiding, begeleiding bij financiering en het zoeken naar partners, met name in heel Europa.

 

– Ondertekening van de Green Deal Stadslogistiek voor emissiearme stadslogistiek: deze brengt meer dan 65 organisaties samen die zich inzetten voor een duurzamere logistiek in het Brussels Gewest. De ondertekende organisaties engageren zich om de sector bewust te maken van de noodzaak om praktijken te veranderen, leveringsvolumes en routes te optimaliseren, te kiezen voor water-, spoortrajecten en bakfietsen, en de voorkeur te geven aan emissievrije voertuigen.

 

Deze voorbeelden en alle genomen maatregelen zijn mogelijk gemaakt door ingrijpende veranderingen in het administratieve ecosysteem van Brussel. Door het overheidsbeleid voor bedrijven te openen, door economische instrumenten begrijpelijker te maken en verschillende bestaande regionale strategieën en plannen met elkaar te verbinden en te coördineren, wil de “Shifting Economy” de overheidsmiddelen rationaliseren en hun impact vergroten teneinde meer economische actoren bij de transitie te betrekken. Deze transversale aanpak betekent een echte verandering in de organisatiecultuur binnen elk bestuur (Brussel Economie Werkgelegenheid, hub.brussels, Leefmilieu Brussel, Innoviris. Maar ook Citydev.brussels, Finances&invest.brussels, Visit.brussels, de Haven van Brussel en Net.Brussels).

 

Elke dag zien we de verandering die al heeft plaatsgevonden voor onze bedrijven die meedoen aan de transitie. Dit is met name mogelijk dankzij meer financiële steun, uitgebreidere begeleiding voor de transitie, plaatsen voor ambachtslieden, enz. Deze monitoring van ons economisch beleid bewijst het. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een steeds nauwere samenwerking tussen alle actoren in het ecosysteem. Dit rapport toont aan dat Brussel zich op de boeiende weg van de economische transitie bevindt. Maar gezien wat er op het spel staat, denk ik dat we nog sneller te werk moeten gaan en nog meer de Brusselse bedrijven moeten sensibiliseren”, is de conclusie van de Staatsecretaris voor Economische transitie.

 

Het activiteitenrapport 2023 inzake de Gewestelijke Economische Transitiestrategie of “Shifting Economy” kan gedownload worden op de website www.shiftingeconomy.brussels.