Skip to main content

Op donderdag 25 april heeft de Brusselse regering in eerste lezing de hervorming van het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) goedgekeurd, de hoeksteen van haar Renolution-strategie. Deze ambitieuze hervorming betekent een grote stap voorwaarts voor de EPB-certificering van de Brusselse gebouwen, waarbij de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de afgegeven EPB-certificaten aanzienlijk zullen worden verbeterd. “We vernieuwen de EPB-methode, die het mogelijk maakt om de energieprestatie van woningen te beoordelen en zo de energiezeven te identificeren die prioritair gerenoveerd moeten worden. Door de kwaliteit en de coherentie van de EPB-certificaten te verbeteren, vormt deze hervorming de hoeksteen van alle hervormingen die tijdens deze legislatuur werden doorgevoerd. Ze combineert de klimaat- en sociale doelstellingen door de isolatie van gebouwen te vergemakkelijken en de energiefactuur van de Brusselaars te verlagen”, aldus de Brusselse minister van Klimaattransitie en Energie.

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen in het Brussels Gewest sinds 2005 sterk is gedaald, is deze nog steeds verantwoordelijk voor bijna 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen in het gewest (zie grafiek). “In Brussel verbinden we ons ertoe om de energiezeven geleidelijk aan weg te werken. We doen onze portemonnee een plezier en versnellen onze strijd tegen de klimaatverandering. Dankzij onze strategie voor de renovatie van gebouwen zal het Brussels Gewest zich kunnen bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en zich kunnen houden aan de verbintenissen op sociaal en klimaatvlak met het oog op de koolstofneutraliteit tegen 2050”, geeft de minister aan.

Focus op de EPB-hervorming

De EPB-hervorming is ontwikkeld in overleg met de belangrijkste actoren uit de sector en is gebaseerd op de aanbevelingen van de Renolution-alliantie. Ze bestaat uit zes kernmaatregelen:

  • Naar certificaten die dichter bij het werkelijke verbruik liggen: door bepaalde standaardwaarden te versoepelen die in het verleden te ongunstig zijn gebleken, zal deze hervorming het verschil kunnen verkleinen tussen het theoretische verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld en het werkelijke verbruik van gebouwen.
  • Duidelijker model van het EPB-certificaat om de beslissing om te renoveren te vergemakkelijken: door volledigere informatie op te nemen over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om aan de nieuwe EPB-normen te voldoen, vergemakkelijkt dit nieuwe formaat van het EPB-certificaat het nemen van beslissingen door de uit te voeren werkzaamheden te specificeren, met name in het geval van mede-eigendommen, waarvoor het certificaat de vereiste werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen zal specificeren.
  • Betere kwaliteit van EPB-professionals, door de beroepen van EPB-adviseur en EPB-certificeerder samen te voegen tot één beroep van EPB-deskundige. De hervorming van de sector gaat gepaard met een herziene en versterkte basisopleiding en een verplichte permanente vorming. De EPB-deskundige zal met name verantwoordelijk zijn voor het certificeren van mede-eigendommen, zodat de EPB-certificaten voor appartementen in hetzelfde gebouw coherent zijn. Dankzij deze hervorming zal het aantal professionals op het gebied van EPB-certificaten verhoogd worden en zal tegelijkertijd de kwaliteit van de afgegeven certificaten verbeteren.
  • Eén berekeningsmethode: door de voorheen afzonderlijke regelgevingen voor de certificering van bestaande gebouwen (voor verkoop, verhuur, enz.) en de EPB-certificering van nieuwe gebouwen samen te voegen, wordt een volledige dekking gegarandeerd van alle soorten gebouwen en wordt ervoor gezorgd dat het certificaat coherent en voorspelbaar is tijdens de hele levenscyclus van het gebouw.
  • Methode ter bevordering van de decarbonisatie: door bij de berekening van de EPB-score meer gewicht te geven aan de aansluiting op een verwarmingsnetwerk, de elektrificatie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermie, aquathermie en aerothermie, effent deze hervorming het pad om onze verwarmings- en koelsystemen sneller koolstofvrij te maken.
  • Verplichting tot de integratie van fotovoltaïsche energie: door progressieve vereisten op te leggen voor nieuwe gebouwen, zware renovaties en bestaande openbare gebouwen, strekt deze maatregel ertoe de ontwikkeling van de productie van zonne-energie te versnellen.

Agenda

In 2020 lanceerde de Brusselse regering op initiatief van de Brusselse minister van Klimaattransitie en Energie Renolution, een uitgebreide strategie voor de duurzame renovatie van Brusselse gebouwen.

De minister heeft een duidelijke koers uitgezet als antwoord op de noodzaak om meer actie te ondernemen om de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 47% te verminderen tegen 2030 te halen, overeenkomstig de Europese doelstellingen. De agenda ziet er als volgt uit:

  • de EPB-certificering van alle woningen in Brussel tegen 2030;
  • het invoeren van een progressief regelgevend kader, begeleid en gesteund door de overheid, met als doel de renovatie van woningen met EPB-klasse F en G tegen 2033, om een einde te maken aan energiezeven, en met EPB-klasse D en E tegen 2045;
  • het weren van fossiele brandstoffen uit nieuwe of zwaar gerenoveerde gebouwen.

Grafiek

Evolutie van uitstoot van broeikasgassen (kTCO2 eq.) in het BHG