Skip to main content

Brussel – maandag 11 december 2023 Deze zondag lanceerde het Vlaamse Gewest een openbaar onderzoek met betrekking tot de vernieuwing van de omgevingsvergunning van de luchthaven Brussel-Nationaal. Het onderzoek loopt tot en met 8 januari en wordt uitsluitend uitgevoerd in de vier gemeenten die grenzen aan de luchthaven (Machelen, Zaventem, Steenokkerzeel en Kortenberg). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal echter wel worden geraadpleegd en zal in het kader van dat onderzoek zijn eigen advies uitbrengen in overleg met de 19 Brusselse gemeenten. Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, heeft aan Leefmilieu Brussel gevraagd om de Brusselaars te informeren over de manier waarop ze hun stem kunnen laten horen, zodat de Vlaamse overheid er rekening mee kan houden. 

“Elke Brusselaar kan zijn mening delen. Er moet veel beter rekening worden gehouden met het recht op een gezonde omgeving voor iedereen en iedereen moet zijn stem kunnen laten horen”, aldus Alain Maron.  

De geluidshinder van het luchtverkeer heeft een aanzienlijke impact op de gezondheid van de omwonenden. Er is intens luchtverkeer boven Brussel en de rand, en het verstoort het welzijn, de nachtrust en de gezondheid van veel mensen in het Brussels Gewest en elders. 

Collectieve verantwoordelijkheid  

Ter herinnering: Brussels Airport Company heeft in juli 2023 een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid voor de vernieuwing van haar vergunning voor de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal, aangezien de infrastructuur voor de uitbating van de luchthaven zich op Vlaams grondgebied bevindt. 

De Vlaamse regering zal de voorwaarden van die nieuwe vergunning moeten vastleggen. Het Vlaamse Gewest kan via die vergunning de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de activiteiten van de luchthaven terugdringen. Geluidsoverlast waar omwonenden, zowel Vlamingen, Brusselaars als Walen, al te lang over klagen.  

“Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om oplossingen te vinden voor het welzijn van alle omwonenden en het afleveren van die omgevingsvergunning is een belangrijk momentum dat de Vlaamse overheid moet aangrijpen om de situatie te verbeteren. En bij deze gelegenheid moet de stem van de Brusselaars worden gehoord”, besluit Alain Maron.  

Leefmilieu Brussel heeft de informatie met betrekking tot het openbaar onderzoek hier verzameld: Neem deel aan het openbaar onderzoek betreffende de verlenging van de vergunning van Brussels Airport | Burgers – Leefmilieu Brussel  

Ter info 

Op voorstel van de minister van Leefmilieu en in een constructieve geest had de Brusselse regering geanticipeerd op de lancering van dat openbaar onderzoek door haar initiële verzoeken goed te keuren en die voorafgaand aan het openbaar onderzoek aan de Vlaamse regering mee te delen. Die verzoeken zullen eventueel worden aangevuld en gewijzigd in het kader van het officiële advies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nu het volledige dossier door de Vlaamse overheid openbaar is gemaakt.  

Hieronder vindt u een herinnering van de verzoeken van de Brusselse regering aan het Vlaamse Gewest betreffende de omgevingsvergunning voor de luchthaven van Brussel.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt aan het Vlaamse Gewest als overheid die de omgevingsvergunning van Brussel-Nationaal aflevert om het volgende op te leggen in de omgevingsvergunning die aan BAC [Brussels Airport Company] wordt toegekend: 

Wat de uitbating betreft: 

– de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussel-Nationaal de geluidsnormen laten naleven die zijn bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, dat een regelgeving is dat ondubbelzinnig op een onrechtstreekse maar bindende manier van toepassing is op BAC; 

– een nachtperiode invoeren die loopt van 22.00 tot 7.00 uur ’s morgens. Er moet worden opgemerkt dat het Vlaamse Gewest in zijn beroep tegen de omgevingsvergunning van de luchthaven Luik-Bierset (punten 41 en 42) van oordeel is dat de in de vergunning voorziene periode van 23.00 tot 6.00 uur niet voldoet aan deze minimaal gegarandeerde nachtrust, wat onaanvaardbaar is. De cliënt [het Vlaamse Gewest] wenst een zo lang mogelijke gegarandeerde nachtrust. En anders de ’s nachts toegestane QC’s in het weekend en in de vroege ochtenduren (6.00 – 7.00 uur) aanscherpen; 

– het aantal nachtvluchten beperken, waarbij er geen late vertrekken of aankomsten worden toegestaan, die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk aantal extra vluchten ’s nachts (tot bijna 11% in 2018 volgens de statistieken die beschikbaar zijn op de website batc.be); 

– voorzien in de afschaffing van de nachtvluchten boven de agglomeraties. Er moet worden opgemerkt dat het Vlaamse Gewest in zijn beroep tegen de omgevingsvergunning van de luchthaven Luik-Bierset (punt 41) van oordeel is dat een voorwaarde moet worden opgelegd die ofwel nachtvluchten verbiedt, ofwel het aantal vluchten aanzienlijk beperkt door een maximumaantal nachtvluchten (ten minste tussen 23.00 en 7.00 uur) per jaar op te leggen. Dat bevestigt dat de twee betrokken Gewesten (BHG en VG) op dit gebied consistent zijn; 

– striktere QC’s bepalen voor de naleving van de geluidsnormen en een tonnagelimiet invoeren voor de vliegtuigen die over het BHG mogen vliegen (maximaal 200 ton tussen 22.00 en 7.00 uur); 

– in de vernieuwing van de vloten van de luchtvaartmaatschappijen voorzien die op Brussel-Nationaal actief zijn, waarbij de verklaringen over de evolutie van de vloot die zijn opgenomen in het huidige ontwerp van het MER in de toekomstige omgevingsvergunning moeten worden vereist; 

– een jaarlijkse doelstelling vastleggen om het lawaai rond de luchthaven Brussel-Nationaal te verminderen (bijvoorbeeld een vermindering van de blootstelling van de bevolking met 5% per jaar ten opzichte van de situatie in 2019); 

– vluchten tussen twee bestemmingen waarvan de reistijd per trein van station tot station minder dan zes uur bedraagt, verbieden en intermodale oplossingen voor dit soort bestemmingen ontwikkelen; 

– BAC zijn quotum voor nachtvluchten opgelegd in zijn huidige omgevingsvergunning doen naleven. 

Wat de infrastructuur betreft: 

– de taxibaan aanleggen en/of verlengen zodat de baan 25L optimaal kan worden gebruikt; 

– de impact bestuderen van de concrete uitvoering van de verlenging van de baan naar het oosten met 1800 m; 

– de baan 01/19 uitrusten met veiligheidsvoorzieningen (de RESA-zone uitbreiden en/of een alternatief EMAS-systeem inrichten). 

Wat de opvolging, controle en transparantie betreft: 

– de middelen bepalen om te waarborgen dat de voorwaarden van de toekomstige omgevingsvergunning worden nageleefd; 

– de naleving van de bepalingen van de nieuwe omgevingsvergunning opvolgen en controleren (met name wat de toegestane nachtvluchten betreft); 

– een financieel sanctiemechanisme instellen in het geval van de niet-naleving van de voorwaarden van de toekomstige omgevingsvergunning. Die sancties moeten een fonds spijzen, met name om voor al de betrokken gewesten oplossingen te financieren voor het isoleren van gebouwen die door vliegtuigen worden overvlogen; 

– regelmatig (ten minste jaarlijks) aan het grote publiek het tijdschema voor de uitvoering van de door de omgevingsvergunning opgelegde voorwaarden meedelen en duidelijk en transparant communiceren over de opvolging ervan; 

– met de drie Gewesten samenwerken in het kader van hun bevoegdheden op het gebied van het milieu, in het bijzonder die met betrekking tot de evaluatie van omgevingslawaai zoals bepaald in de Europese richtlijn 2002/49 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de gewestelijke wetgeving tot omzetting daarvan; 

– jaarlijks aan de Gewesten alle gegevens bezorgen die nuttig zijn voor het opstellen van geluidskaarten en voor de Europese rapportering overeenkomstig de richtlijn 2002/49 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en de gewestelijke wetgeving tot omzetting daarvan; 

– jaarlijks de vooruitzichten van het verkeer, de actieve vloot en de kenmerken van de vliegtuigen, zoals hun gewicht en het tariefbeleid om het lawaai aan de bron te verminderen, bezorgen; 

– de QC’s verspreiden van de vliegtuigen die op Brussel-Nationaal vliegen, alsook hun geluidscertificaten; 

– periodiek de blootstelling van de bevolking aan lawaai monitoren in brutocijfers en volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (oktober 2018) en de gezondheids- en milieukosten evalueren; 

– een epidemiologische studie uitvoeren om de daadwerkelijke gevolgen van het vliegverkeer voor de gezondheid van de bewoners op wetenschappelijke wijze te onderzoeken; 

– een proactieve houding aannemen bij BAC bij het beheer van de door zijn activiteiten veroorzaakte geluidshinder, ten opzichte van de overheid en de erdoor getroffen bevolking.