Skip to main content

Op donderdag 23 mei heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van besluit in laatste lezing goedgekeurd voor de actualisering van de atlas van het hydrografische netwerk van het Brussels Gewest. De laatste versie dateert van 1956. “Het Brusselse hydrografische netwerk is in 60 jaar tijd grondig veranderd en de cartografie ervan moest dus worden geactualiseerd. Met deze nieuwe atlas zullen we onze waterlopen en vijvers, die essentieel zijn voor onze biodiversiteit en voor de leefomgeving van de Brusselaars, beter kunnen beschermen”, aldus de Brusselse minister van Leefmilieu.  

Doorheen de jaren zijn sommige waterlopen in het Brussels Gewest van loop veranderd en hebben zich nieuwe wateroppervlakten gevormd. De oude hydrografische atlas was dus verouderd. Leefmilieu Brussel heeft de atlas bijgevolg grondig bijgewerkt en er duidelijkere en volledigere gegevens in opgenomen. De nieuwe atlas treedt op 1 september in werking en de gegevens zullen online toegankelijk zijn via het cartografische portaal van Leefmilieu Brussel. 

In 2019 heeft de Brusselse regering het kader voor de bescherming van het Brusselse hydrografische netwerk geconsolideerd door middel van een ordonnantie. Zo is het verplicht geworden om de oevers, de beddingen en de constructies van waterlopen en vijvers te onderhouden om de doorstroming van het water te garanderen. “In de nieuwe atlas zullen alle waterlopen en vijvers van het gewest in kaart worden gebracht. Zo zullen ze beschermd kunnen worden en duidelijker zichtbaar zijn, wat zowel de betrokken publieke als private instanties zal helpen om zorg te dragen voor onze biodiversiteit en ons milieu”, aldus de minister. 

De nieuwe atlas bevat nu 62 (onbevaarbare) waterlopen. Er zijn ook nieuwe vijvers opgenomen, wat het totaal op 59 gewestelijke vijvers brengt. De site van het Wielsmoeras is in de atlas opgenomen als gewestelijke vijver en is aangekocht door het Brussels Gewest om de bescherming en de ontwikkeling van de biodiversiteit van de site te garanderen. En voor het eerst brengt de atlas ook 29 sloten in kaart. Die sloten fungeren als ecologische corridors en helpen het risico op overstromingen te voorkomen. Ze moeten dus beschermd worden, en in het bijzonder in stedelijke gebieden. 

Leefmilieu Brussel en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de bescherming van de geklasseerde onbevaarbare waterlopen, vijvers en sloten in het openbaar domein. Leefmilieu Brussel heeft personeel aangesteld om het toezicht te verzekeren, de inspecteurs van de waterlopen. Naast het onderhoud van de waterlopen, patrouilleren ze dagelijks in het Brusselse hydrografische netwerk om inbreuken en vervuiling te voorkomen. Het wettelijke kader en de controle-instrumenten zijn er om de Brusselse waterlopen en vijvers te beschermen. Door de Brusselse hydrografische atlas te vernieuwen, wordt het laatste stukje in de puzzel gelegd om de bescherming van het uitzonderlijke hydrografische netwerk van het Brussels Gewest te versterken”, besluit de minister.