Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft zonet op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en in nauwe samenwerking met de minister van Financiën en Begroting, Sven Gatz, in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan het uitvoeringsbesluit betreffende de Proxi-lening.

Deze lening is bedoeld om privéspaargeld te mobiliseren ten behoeve van de financiering van Brusselse kmo’s om op korte termijn hun eigen vermogen te versterken. Concreet biedt de Proxi-lening aan particulieren de mogelijkheid geld te lenen aan Brusselse ondernemers terwijl ze tegelijkertijd van de fiscale voordelen via een belastingkrediet gekoppeld aan een waarborg genieten.

Vanaf 15 oktober zullen de eerste Proxi-leningen kunnen gesloten worden en geregistreerd worden bij het Brussels Waarborgfonds.

De Proxi-lening heeft de volgende kenmerken:

 • Alle zelfstandigen, kmo’s en verenigingen van het Brussels Gewest met een economische activiteit kunnen deze steun krijgen;
 • De lening heeft een termijn van 5 of 8 jaar. Ze kan in één keer of maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks terugbetaald worden;
 • De rentevoet van de lening bedraagt minimaal 0,875% en maximaal 1,75% (wettelijke rentevoet voor 2020);
 • De kredietnemer bestemt de geleende middelen uitsluitend voor de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteit;
 • De onderneming mag maximaal 300.000 euro lenen;
 • De kredietgever kan per onderneming maximaal 75.000 euro investeren per belastingjaar, met een absoluut maximum van 200.000 euro;
 • De kredietgever geniet een jaarlijks belastingkrediet:
  • van 4% van het geleende bedrag gedurende de eerste drie jaar;
  • vervolgens van 2,5% voor de volgende jaren.
 • Indien de kredietnemer niet in staat is om terug te betalen (faillissement,…), recupereert de kredietverstrekker 30% van het uitstaande bedrag via een éénmalig belastingkrediet;
 • De lening is achtergesteld zowel ten opzichte van de bestaande als de toekomstige schulden van de onderneming.

De kredietverstrekkers en de kredietnemers moeten een leningsakte ondertekenen. Deze akte wordt aan de hand van het modelformulier dat door het Brussels waarborgfonds ter beschikking wordt gesteld, opgemaakt. Kredietverstrekkers en kredietnemers zullen bovendien via platformen met elkaar in contact worden gebracht, wat het sluiten van een Proxi-lening tussen deze partijen zal vergemakkelijken.

“Nu zoveel Brusselse kmo’s lijden onder deze crisis, vormt de Proxi-lening een prachtig hulpmiddel om het spaargeld van de burgers te mobiliseren zodat zij de ondernemingen en zelfstandigen uit hun omgeving kunnen financieren. Ruimer genomen, zal deze maatregel voor alle partijen gunstig zijn: voor burgers via het belastingkrediet, voor ondernemingen via leningen met een voordelige rentevoet en voor het gewest via investeringen in de reële Brusselse economie”, legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

“Met deze maatregel worden nu ook Brusselaars aangespoord om lokale ondernemingen financieel te ondersteunen en zo het Brusselse economisch en sociaal weefsel te versterken ”, voegt Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, toe.

Meer info?
Nicolas Roelens
0485/89.83.95