Skip to main content

Dit nieuwe initiatief moedigt lokale en internationale partners aan om de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren door middel van innovatie, stevig onderzoek en monitoring, burgeractie en onderwijsprogramma’s.

De Bloomberg Philanthropies Foundation, de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel hebben vandaag de lancering van het Clean Air Partnership (Partnerschap voor schone lucht), een nieuw initiatief ter bestrijding van de luchtvervuiling in Brussel, waar de zetel van de Europese Commissie gevestigd is, aangekondigd. Tegelijkertijd met de EU Green Week 2020, dit nieuwe partnerschap, dat aansluit op het werk van Bloomberg Philanthropies in heel Europa, ondersteunt de ambitieuze doelstellingen van de Europese Unie die zijn vastgelegd in het Groene Pact voor Europa om de vervuiling in de steden terug te dringen.

Luchtvervuiling is een ernstig probleem voor de volksgezondheid dat volgens het laatste rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) jaarlijks meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt in Europa, waarvan bijna 9.000 gevallen in België alleen al.1 In Brussel zal dit driejarige partnerschap voor het eerst de regering, universiteiten, lokale en internationale onderzoekscentra en ngo’s samenbrengen in een gecoördineerd wetenschappelijk initiatief om de luchtvervuiling in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te pakken. Via dit initiatief zal het potentieel van data ten volle benut worden door innovatieve technologieën in te zetten om de luchtverontreiniging te monitoren en zullen tegelijkertijd lacunes in de lokale gegevens over bodemverontreiniging aangevuld worden.

Het Clean Air Partnership in Brussel zal een breed scala aan projecten uitvoeren ter ondersteuning van een effectief beleid om de luchtvervuiling in de stad terug te dringen. Deze projecten zullen gebruik maken van goedkope monitoringsystemen om essentiële gegevens over de bronnen en niveaus van luchtverontreiniging in Brussel te verstrekken, meer inzicht te verschaffen in de gevolgen voor de gezondheid, met name voor de meest kwetsbare gemeenschappen, en de inwoners en belanghebbenden in Brussel te informeren en bewust te maken van het belang van deze problematiek. De ontwikkeling en de uitvoering van de projecten gebeurt in samenwerking met lokale instellingen, zoals de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de International Council on Clean Transportation (ICCT) en ngo’s zoals BRAL, Hypothèse en De Luchtzoekers.

Het Clean Air Partnership in Brussel biedt een rechtstreeks antwoord op de opdracht van het Groene Pact voor Europa die als doel heeft schone lucht te waarborgen en de gemeenschappen te betrekken bij milieuacties. Nu verschillende onderzoeken een sterke correlatie aantonen tussen de blootstelling aan fijnstof en de toename van het aantal gevallen van COVID-19 komt dit partnerschap als geroepen.2 In overeenstemming met het Europees klimaatpact is dit initiatief ook een uitstekend voorbeeld van hoe partnerschappen en burgeractie kunnen leiden tot praktische op feiten gebaseerde oplossingen voor twee van de grootste problemen waaraan onze wereld vandaag het hoofd moet bieden.

De gegevens die in het kader van de Clean Air Partnership-projecten in Brussel worden verzameld, zullen ter beschikking worden gesteld van het publiek en zullen het ambitieuze beleid van de Brusselse regering ter bestrijding van de luchtvervuiling in het gewest onderbouwen. De maatregelen omvatten onder meer de grootschalige toepassing van een duurzame mobiliteit en de verbintenis om dieselvoertuigen tegen 2030 en benzine- en LPG-voertuigen tegen 2035 geleidelijk af te schaffen.

Minister-Voorzitter Rudi Vervoort: “ik ben verheugd over dit partnerschap, dat volledig in overeenstemming is met het beleid van mijn regering; het maakt een verbetering van het netwerk van meetpunten mogelijk, die nodig is om een nog gedetailleerder beeld van de situatie te krijgen, evenals een participatieve aanpak, aangezien het ook gebaseerd is op samenwerking met de burgers en de wetenschappelijke wereld.”

“Luchtvervuiling blijft een grote bedreiging voor de volksgezondheid in heel Europa en veroorzaakt gezondheidsproblemen die de risico’s, met name in het licht van Covid-19, verhogen”, aldus Michael R. Bloomberg, oprichter van Bloomberg Philanthropies en Bloomberg LP, 108ste burgemeester van New York. “De strijd voor schonere lucht is vitaal voor onze gezondheid, onze economie en het milieu. Dankzij ons partnerschap met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Leefmilieu Brussel, zullen we deze uitdaging kunnen aangaan. Samen zullen we politici, universiteiten, verenigingen en burgers samenbrengen om de bewaking van de luchtkwaliteit te versterken en onderzoek te ondersteunen om aan een gezondere en duurzame toekomst te timmeren.”

“De inwoners van Brussel worden vandaag aan onaanvaardbare niveaus van luchtvervuiling blootgesteld. De gezondheid van onze burgers beschermen en tot actie overgaan om onze stad groener te maken, moet onze prioriteit zijn. We zullen iedereen nodig hebben om dit tot een goed einde te brengen. Doordat deze brede waaier van belanghebbenden zich achter hetzelfde doel scharen, heeft Brussel een doorslaggevende troef in handen voor een succesvolle overgang naar een koolstofarme samenleving”, aldus Alain Maron, Brussels Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie.

Het partnerschap zal de inspanningen van Brussel om de luchtverontreiniging terug te dringen, ondersteunen door middel van de volgende belangrijke initiatieven:

  • Monitoring van de luchtvervuiling: De Luchtzoekers en BRAL zullen de Brusselaars en de scholen in Brussel mobiliseren om de evolutie van de luchtvervuiling op te volgen door de luchtkwaliteit van de speelplaatsen, rondom de woningen en van andere locaties in de stad te meten. De gegevens zullen worden gebruikt om de blootstelling aan luchtverontreiniging in kaart te brengen en om sterk vervuilde gebieden te identificeren. Er zullen meer dan 3.000 meetkits worden uitgedeeld. De Universiteit Antwerpen zal wetenschappelijke expertise ter beschikking stellen, voortbouwend op hun ervaring in grootschalige luchtkwaliteitsprojecten.
  • Meting van voertuigemissies: Dieselauto’s blijven de belangrijkste bron van luchtvervuiling in Brussel. De ICCT zal de voertuigemissies op sleutellocaties in Brussel meten om de meest vervuilende voertuigen in de stad en hun emissies in de praktijk te identificeren.
  • Beoordeling van de gevolgen voor de gezondheid van kinderen: De Universiteit Hasselt zal de gezondheidseffecten van luchtvervuiling op 220 schoolkinderen uit verschillende sociaal-economische milieus bestuderen door hun blootstelling aan luchtvervuiling op school en thuis te monitoren.
  • Ontwikkeling van een schoolprogramma over luchtkwaliteit: Hypothèse zal door middel van pedagogische activiteiten en instrumenten de leerkrachten helpen om lessen over luchtkwaliteit in de schoolprogramma’s van 130 kleuter-, basis- en middelbare scholen op te nemen. De leerlingen moeten zich zo beter bewust worden van de bronnen en de gevolgen van de luchtkwaliteit in Brussel.

Dit partnerschap bouwt voort op de recente samenwerkingsprojecten van Bloomberg Philanthropies in Europa en wereldwijd om schadelijke luchtverontreinigende stoffen uit te bannen en gezondere steden te bouwen dankzij kwaliteitsvollere gegevens over de volksgezondheid en de monitoringsystemen. Dankzij initiatieven zoals Partnership for Healthy Cities in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Vital Strategies kunnen de deelnemende steden die zich inzetten om levens te redden een beleid en programma’s uitwerken die een grote impact zullen hebben op het aantal letsels en niet-overdraagbare aandoeningen. Andere bestaande partnerschappen zijn, onder meer, het proefproject met de burgemeester van Parijs, Mevrouw Anne Hidalgo, dat gebruik maakt van sensortechnologieën om de luchtkwaliteit op scholen beter te begrijpen en te verbeteren, het project dat de impact meet van het London School Streets-programma ter ondersteuning van het ambitieus luchtbeleid van burgemeester Sadiq Khan, het “Clean Air Partnership” met de regering van de Indonesische hoofdstad Jakarta en het initiatief in samenwerking met het Indiase Ministerie van Milieu, Bos en Klimaatverandering ter ondersteuning van het Schoneluchtplan voor India.

Over Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investeert in meer dan 570 steden en meer dan 160 landen om een beter en langer leven voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken. De organisatie richt haar pijlen op vijf cruciale sectoren om duurzame verandering tot stand te brengen: kunst, onderwijs, leefmilieu, politieke vernieuwing en volksgezondheid. Bloomberg Philanthropies omvat alle activiteiten van Michael R. Bloomberg, met inbegrip van zijn stichting en persoonlijke giften, evenals Bloomberg Associates, een adviesbureau samengesteld uit vrijwilligers dat in alle steden over de hele wereld actief is. Bloomberg Philanthropies heeft in 2019 3,3 miljard dollar geschonken. Voor meer informatie, bezoek de website  bloomberg.org of volgen ons op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en TikTok.

Over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net als de twee andere Belgische gewesten (Wallonië en Vlaanderen) is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor stadsontwikkeling, huisvesting, openbare werken, mobiliteit, economie, buitenlandse handel, werkgelegenheid, milieu, energie, lokale overheden, wetenschappelijk onderzoek en internationale betrekkingen.

De Minister-Voorzitter is Rudi Vervoort. Haar Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie is Alain Maron, which you can follow on Facebook, Twitter, Instagram and Linkedin.

Bruxelles Environnement is the administration in charge of environment and energy in the Brussels-Capital Region.

Leefmilieu Brussel is de administratie belast met milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Perscontact:

Daphne Wang – Bloomberg Philanthropies
daphne@bloomberg.org – +1.646. 771.1473

Nicholas Elles – Woordvoerder Alain Maron
nelles@gov.brussels – +32 470 936 739

 

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1571

2 https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/air-pollution-linked-with-higher-covid-19-death-rates/