Skip to main content

Vorige vrijdag heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel uitspraak gedaan in het kader van de rechtsvordering van de vzw ClientEarth over de meting van de luchtkwaliteit in Brussel. ClientEarth had het Gewest in 2016 in gebreke gesteld vanwege de luchtverontreiniging, en in het bijzonder de naleving van de Europese normen en het Brusselse meetnet.

In het vonnis van de rechtbank staat dat het Gewest binnen zes maanden ten minste één meetstation moet plaatsen op een plek waar de luchtverontreiniging zeer hoog is. Deze uitspraak sterkt het Gewest in zijn beleid om zijn netwerk van meetstations te verbeteren. Leefmilieu Brussel plande in de loop van het jaar al dergelijke installaties op plekken die sterk worden beïnvloed door het wegverkeer.

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron: “Deze uitspraak van de rechtbank is belangrijk en we moeten er rekening mee houden. Het meten van de luchtverontreiniging op de meest vervuilde plaatsen in het Gewest is uiterst belangrijk en daarom worden in Brussel nieuwe stations geïnstalleerd.”

Deze nieuwe stations komen bovenop de projecten die afgelopen december zijn opgestart in het kader van het ‘Brussels Clean Air Partnership’, via hetwelk talrijke projecten in verband met de meting van en de bewustmaking voor luchtverontreiniging worden gefinancierd.

Via zijn milieu- en mobiliteitsbeleid voert het Brussels Gewest nu al een reeks maatregelen uit om duurzame mobiliteit aan te moedigen en de isolatie van gebouwen te verbeteren. Deze hebben de afgelopen jaren al geleid tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen.

“Het is van cruciaal belang te beseffen dat luchtverontreiniging grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid”, gaat Alain Maron voort, “en dat het dus belangrijk is snel en ambitieus op te treden om dit probleem te bestrijden. Door de invoering van duurzamere vervoerswijzen te bevorderen en onze inspanningen op het gebied van de isolatie van onze gebouwen te verdubbelen, kunnen we de gezondheid van de Brusselaars, en met name van de meest kwetsbare personen, beschermen.”

De Brusselse regering heeft de voorbije maanden dan ook belangrijke maatregelen genomen om de uitstoot van vervuilende stoffen in het Brusselse gewest sneller terug te dringen, door in 2021 een budget van bijna een miljard euro uit te trekken voor openbaar vervoer, door talrijke nieuwe fietspaden aan te leggen, maar ook door de energiepremies (+26 miljoen in 2021, tegenover 2020) en de begeleiding die op dit vlak wordt geboden (+1,2 miljoen euro in 2021), te verhogen. 

Het Gewest heeft deze middag kennisgenomen van het vonnis en de essentiële beginselen ervan. Het zal nu de tijd nemen om de uitspraak grondig te analyseren met zijn deskundigen van Leefmilieu Brussel en zijn advocaat. 

Meer info? Nicolas Roelens: 0485 89 83 95