Het Brussels Gewest pakt uit met zijn Stedelijke netheidsstrategie

Alain MARON, de Brusselse minister van Leefmilieu, Openbare Netheid en Participatieve democratie heeft nu dinsdag 9 februari het startschot gegeven voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Brusselse Stedelijke netheidsstrategie. Meer dan honderd mensen waren voor deze gelegenheid bijeen via videoconferentie, want het Brussels Gewest telt talrijke stakeholders op het gebied van stedelijke netheid: gewestelijke en gemeentelijke overheden, ondernemingen, sorteer- en recyclagebedrijven, handelaars, verenigingen, buurtcomités en uiteraard burgers. 

Ondanks het feit dat de straten regelmatig worden schoongemaakt, wordt Brussel vaak als een vuile stad bestempeld. Netheid is echter een essentieel onderdeel van de levenskwaliteit van alle Brusselaars. Iedereen heeft er recht op. En iedereen moet zijn steentje bijdragen: gaande van wie de stad aanlegt, schoonmaakt en begeestert tot zij die er wonen of de stad slechts doorkruisen. Alain MARON legt uit dat “de stedelijke netheid van meet af aan integraal deel moet uitmaken van elk stadsontwikkelingsproject en niet mag beperkt worden tot het eindstadium door dit te beschouwen als een loutere kwestie van schoonmaken en openbare netheid. Netheid is een gemeenschappelijk goed. Het is voor mij belangrijk dat deze eerste stedelijke netheidsstrategie alle Brusselse actoren die op de een of andere manier, via hun acties, bij deze kwestie betrokken zijn, verenigt. De veelheid van actoren is eigenlijk geen probleem, zolang er een gemeenschappelijke, gedeelde doelstelling is en de rolverdeling en coördinatie duidelijk zijn.

Gedurende één jaar worden alle partijen die actief zijn op het gebied van stedelijke netheid dus uitgenodigd om samen te werken, hun standpunten en ervaringen te vergelijken om samen een gemeenschappelijk actieplan uit te bouwen. Tot nu toe heeft geen enkel kader de Brusselse actoren die bevoegd zijn voor de stedelijke netheid in staat gesteld om op transversale wijze van gedachten te wisselen over de bestaande problemen en na te denken over structurele oplossingen. Dit overleg zal concreet de vorm aannemen van flexibele werkgroepen, die zich met name over onderstaande thema’s zullen buigen:

 • sluikstorten en inzameling van grofvuil;
 • zwerfvuil, waaronder sigarettenpeuken;
 • impact van de ophalingen op de stedelijke netheid;
 • impact van de inrichting van pleinen en wegen op de netheid.
 • bestuur – verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden tussen de sleutelactoren;

De Stedelijke netheidsstrategie zal worden opgebouwd rond drie grote assen:

 • een preventieve as: met de nodige maatregelen om te voorkomen dat het afval op de verkeerde plaats terechtkomt (op de grond, in het kanaal, in de natuur, enz.);
 • een reactieve as: te ontwikkelen schoonmaakmaatregelen wanneer er sprake is van vervuiling of vuiligheid in de openbare ruimte;
 • een repressieve as: maatregelen gericht op het controleren, het strafbaar stellen van personen die de openbare ruimte hebben bestraffen.

Sinds het begin van de legislatuur zijn reeds verscheidene proefprojecten opgestart. Zij zullen de beschouwingen van de werkgroepen voeden. Deze projecten zijn met name gericht op:

 • het ontwikkelen van een methodologie en een gemeenschappelijk instrument om de netheidsgraad van de openbare ruimten te objectiveren en de evolutie ervan in de tijd te meten, teneinde de acties en opdrachten van de operatoren hieraan aan te passen (testfase uitgevoerd in Elsene in 2020);
 • het aanstellen, in een eerste testfase, van “Openbare zonemanagers” voor vier emblematische zones waar de coördinatie van de verschillende actoren duidelijk ontoereikend is: het Zuidstation, het Liedtsplein, het Flageyplein en de Kunstberg. Deze managers zullen alle actoren van de betrokken zone mobiliseren en samenbrengen om een gecoördineerd actieplan op te stellen en de uitvoering ervan te verzekeren;
 • het versterken van de gewestelijke ordehandhaving door mobiele camera’s op de meest problematische plaatsen voor sluikstorten, zowel op gewestelijke als op gemeentelijke wegen, te plaatsen. Op basis van dit systeem heeft Net Brussel 273 processen-verbaal opgesteld tijdens de negen laatste maanden van 2020;
 • burgers te betrekken in de strijd tegen vervuiling, via de projectoproep Vooruit met de Wijk, waarvan de editie 2021 ook het thema ‘netheid’ omvatte.

Deze gezamenlijke ontwikkeling van de Stedelijke netheidsstrategie zal in december 2021 uitmonden in een actieplan dat het resultaat is van het overleg tussen alle actoren en dat beantwoordt aan de realiteit op het terrein. De proefprojecten, waarbij diverse innovatieve maatregelen worden getest, zijn opgezet ter ondersteuning van de uitwerking van de Stedelijke netheidsstrategie. Deze proefprojecten zullen worden voortgezet en uitgebreid indien de betrokken actoren ze in het kader van de ontwikkeling van de strategie positief beoordelen en goedkeuren. Andere projecten zullen in de loop van 2021 volgen en de concrete maatregelen van de Stedelijke netheidsstrategie zullen al in 2022 worden uitgevoerd.

Meer info?

Voor het kabinet van Alain MARON, Nicolas Roelens
0485/89.83.95