Skip to main content

De Brusselse overheidsinstellingen (gewest- en gemeentebesturen, intercommunales enz.) maken er resoluut werk van om hun wagenpark koolstofarm te maken. Uit het laatste rapport waarin de evolutie van het wagenpark van deze 82 instellingen wordt geanalyseerd, blijkt dat zij bereid zijn schone en niet-vervuilende voertuigen aan te schaffen: 40% van de in 2020 aangeschafte wagens is volledig elektrisch.

In zeven jaar tijd is de samenstelling van de overheidsvloten volledig veranderd. Het aandeel van de dieselwagens is met meer dan 30% gedaald en is voornamelijk vervangen door elektrische voertuigen (25%) en in mindere mate door hybride voertuigen (17%). De Ecoscore van de overheidsvoertuigen is dus beter dan het Brusselse gemiddelde: 71 versus 64. Dat is logisch, aangezien slechts 17% van de overheidsvoertuigen op diesel rijdt, tegenover 44% voor alle Brusselse voertuigen. En dieselmotoren zijn over het algemeen vervuilender.

De bestrijding van de luchtverontreiniging, die in Brussel vooral door het wegverkeer wordt veroorzaakt, is een van de prioriteiten van de Brusselse regering, want volgens het Instituut Volksgezondheid veroorzaakt de luchtverontreiniging elk jaar bijna 1.000 vroegtijdige overlijdens in het Brussels Gewest. Het koolstofarm maken van de overheidsvloten is dan ook een stap in de goede richting. Het beantwoordt aan de doelstelling die de regering heeft vastgesteld in het besluit betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer. Concreet voorziet dat besluit met name in het volgende:

  • Alle aankopen van wagens, bedrijfsvoertuigen en bussen van de MIVB zullen vanaf 2025 emissievrij zijn;
  • Van 2021 tot 2025 wordt de drempel voor nieuwe aankopen van zero-emissiewagens
    en -bedrijfsvoertuigen opgetrokken tot 65% voor gewestelijke instanties en tot 50% voor plaatselijke instanties.

Op 21 oktober heeft de regering besloten om de ambities van dat besluit te versterken en het uit te breiden tot bestelwagens en tweewielers en strengere criteria vast te stellen voor vrachtwagens. Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, benadrukt “de inspanningen die de Brusselse overheden hebben geleverd om hun wagenpark koolstofarm te maken, en die zelfs verder gaan dan de minimumverplichtingen. We hebben ze dan ook met ambitie herzien, omdat het koolstofarm maken van de transportsector van cruciaal belang is om de Brusselaars gezondere lucht te bieden en onze klimaatdoelstellingen te halen. Overheidsinstellingen moeten de weg wijzen, zodat we allemaal samen, de bedrijven, werknemers en burgers, de luchtverontreiniging drastisch kunnen terugdringen.

Om het Brusselse wagenpark sneller en gemakkelijker koolstofarm te maken, biedt Leefmilieu Brussel nu de diensten van een Mobility & Fleet Facilitator aan aan alle bedrijven die de ecologische voetafdruk van hun wagenpark willen verkleinen. Zo kunnen zij gebruik maken van diverse instrumenten voor het beheer van hun wagenpark, gepersonaliseerd advies, opleidingen, testen van wagens enz. Voor de aankoop van nieuwe elektrische voertuigen kunnen de Brusselse overheden ook een beroep doen op de aankoopcentrale van Sibelga (bedrijfsvoertuigen) of op de leasingcentrale van Leefmilieu Brussel.