Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag 25 november een besluit in derde lezing goedgekeurd om de steunregeling voor bedrijven te hervormen en aanzienlijk te versterken die de Brusselse bedrijfsvoertuigen koolstofarm willen maken. Een budget van in totaal zes miljoen euro werd voor een periode van drie jaar vrijgemaakt, de regels om de premie te ontvangen zijn vereenvoudigd en de premie zal nu voor meer ondernemers toegankelijk zijn, ook voor de installatie van laadpalen.

De allerlaatste campagne om de werkelijke uitstoot van het Brusselse wagenpark te meten “Remote sensing ” heeft het nog eens aangetoond: de meest vervuilende voertuigen moeten dringend geleidelijk uit de Brusselse straten verwijderd worden. Volgens Het Europees Milieuagentschap is luchtverontreiniging jaarlijks verantwoordelijk voor 9.000 vroegtijdige sterfgevallen in België. Dit probleem treft vooral dichtbevolkte steden zoals Brussel, waar de sociale kosten volgens de European Public Health Alliance 1,6 miljard euro per jaar bedragen. Zoals in veel grote steden werd daarom sinds 2018 een lage-emissiezone ingevoerd in de hoofdstad om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze zal twee belangrijke evoluties ondergaan op 1 januari 2022 en vervolgens op 1 januari 2025, waarbij dieselvoertuigen met euronorm 4 in 2022 en die met euronorm 5, evenals benzine-, LPG- of CNG-voertuigen met euronorm 2, in 2025 geleidelijk niet meer zullen morgen rondrijden.

Om deze geleidelijke evolutie van het wagenpark te vergemakkelijken, heeft de Brusselse regering haar begeleidingsmaatregelen voor gezinnen en bedrijven aanzienlijk versterkt. Dit jaar werd het budget voor de Brussel’Air-premie verdrievoudigd. Die premie van maximaal 900 euro is bedoeld voor Brusselse gezinnen die afstand doen van hun auto. De hervorming van de LEZ-premie vult de regeling die voor ondernemingen werd ingevoerd, aan.

Voor bedrijfsvoertuigen geldt de lage-emissiezone immers ook. Ze zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de schadelijke uitstoot afkomstig van het vervoer en ze geleidelijk koolstofarm maken is een belangrijke hefboom om de gewestelijke klimaatdoelstellingen te bereiken en om de gezondheid van de inwoners van de hoofdstad te beschermen.

Hogere bedragen ter ondersteuning van de transitie naar een minder vervuilend wagenpark

Meer bepaald zal de premie worden toegekend voor de vervanging van een N1-bestelwagen (minder dan 3,5 ton) door een elektrisch modelof door een elektrische zware quadri-mobile voor vrachtvervoer (voertuigen van klasse L7e-CU). Voor grote volumes zal tijdelijk een premie beschikbaar zijn voor de vervanging door een bestelwagen met een verbrandingsmotor die aan de laatste normen voldoet (met uitzondering van diesel).

Het bedrag van de premie is aanzienlijk verhoogd, aangezien het plafond voor de tussenkomst voor micro- en kleine ondernemingen werd verhoogd van 3.000 tot 15.000 euro om beter rekening te houden met de extra aankoopkosten die elektrische bestelwagens met zich meebrengen. De tussenkomst kan oplopen tot 40% van het totale bedrag. Voor bestelwagens met een verbrandingsmotor (behalve diesel) bedraagt de premie 3.000 euro en 20% van het totale bedrag.

Soepelere regels om aanvragen te vergemakkelijken en leasing toe te staan

Ook middelgrote ondernemingen kunnen beroep doen op de premie, maar de plafonds voor de tussenkomst worden verlaagd tot 10.000 euro voor de vervanging door een elektrisch voertuig en tot 2.000 euro voor de vervanging door een voertuig met een verbrandingsmotor.

Er moet worden opgemerkt dat de ‘LEZ-premie’ ook leasing dekt, wat een oplossing kan zijn voor ondernemingen die, ondanks de hogere premie, nog steeds niet over de capaciteit of over voldoende liquide middelen beschikken om een elektrische bestelwagen aan te kopen.

Ten slotte voorziet de nieuwe regeling ook in een premie voor de aankoop van een elektrische laadpaal. De premie bedraagt 50% van het totale bedrag en maximaal 1.000 euro.

In totaal kunnen ondernemingen tot drie premies per kalenderjaar ontvangen.

Er zij ook aan herinnerd dat bedrijven die hun bestelwagen met een verbrandingsmotor zouden vervangen door een bakfiets, ook al steun kunnen krijgen (via de Cairgo Bike-premie) die tot 70% van het totale bedrag bedraagt, met een maximum van 4.000 euro per bakfiets of 2.000 euro voor een fietskar.

Steun met terugwerkende kracht om de circulaire economie aan te moedigen

Er zij op gewezen dat de premieregeling reeds vooruitloopt op een toekomstige regelgeving inzake retrofit waarbij de regeling openstaat voor voertuigen waarvan de verbrandingsmotor wordt vervangen door een elektrische motor. Hoewel er in het Brusselse gewest nog geen regelgevingskader bestaat, zal de premieregeling de retrofit immers vanaf de eerste dag van de regelgeving kunnen ondersteunen.

Het beheer van de premie is toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). Het is mogelijk om een aanvraag voor de premie in te dienen vanaf 31 januari. De premie werkt echter met terugwerkende kracht: aankopen die zeven maanden voor de invoering van de premie zijn gedaan, zullen in aanmerking komen.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Om de Brusselse bedrijven te helpen om aan de toekomstige eisen van de lage-emissiezone te voldoen, was het van essentieel belang om de premieregeling voor de aankoop van elektrische bedrijfsvoertuigen te versterken en uit te breiden. Daarom heeft de Brusselse regering de bestaande maximumpremie met een factor 5 verhoogd tot 15.000 euro. Deze verhoging moet het mogelijk maken om een groot deel van de extra kosten bij de aankoop van elektrische voertuigen te compenseren. Bovenal moet deze premie, net als andere maatregelen die de overgang naar een actievere mobiliteit bevorderen, bijdragen tot de geleidelijke vervanging van het Brusselse wagenpark, zodat kan worden voldaan aan de eisen die nodig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie: “Het verbeteren van de kwaliteit van de lucht die de Brusselaars inademen, is een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit houdt onder meer in dat de inspanningen van het Brusselse wagenpark moeten worden verbeterd. Alle actoren moeten echter worden ondersteund bij deze ambitieuze transitie, en daarom voeren wij tal van maatregelen in om bedrijven en particulieren te ondersteunen. Naast de aanzienlijke budgetten die de regering investeert in de ontwikkeling van het openbaar vervoer en actieve mobiliteit, hebben we dit jaar het budget voor de Brussel’Air-premie voor gezinnen verdrievoudigd en dragen we voor een bedrag van één miljoen euro bij tot de versterking van de premie voor bedrijven. “

Meer informatie: https://economie-werk.brussels/premie-lez en https://lez.brussels