Skip to main content

O[/ nectar_dropcap]p voorstel van de minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, heeft de Brusselse regering op donderdag 3 februari een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat de elektriciteits- en gasmarkt in Brussel reorganiseert. Die herziening van het wettelijke kader van de energiemarkten is van essentieel belang om de energietransitie van Brussel naar een koolstofarm gewest te versnellen, waarbij de toegang tot energie verzekerd wordt als een basisbehoefte die essentieel is voor de menselijke waardigheid.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie: “De energietransitie moet toegankelijk en gunstig zijn voor alle Brusselaars. Dit billijke ontwerp van ordonnantie legt het kader vast en biedt concrete en innovatieve instrumenten om de Brusselaars de mogelijkheid te geven om bij te dragen aan deze transitie en versterkt tegelijk het fundamentele recht op toegang tot energie voor iedereen.”

Toegang tot energie, een fundamenteel recht

De context van de energieprijzencrisis heeft ertoe geleid dat het aantal leveranciers dat in Brussel actief is in het residentiële segment is afgenomen. Dat aantal is de laatste maanden onvoldoende geworden door de stopzetting van de activiteiten van twee leveranciers. Na evaluatie en overleg met alle marktspelers door het kabinet van minister Maron heeft deze situatie aanleiding geven tot aanpassingen van de ordonnanties die de Brusselse markt structureel aantrekkelijker zullen maken voor de leveranciers, zonder dat de bescherming die de consumenten wordt geboden, wordt verzwakt.

Deze herziening van de ordonnantie voorziet met name in de oprichting van een universele dienst in de vorm van een “gewaarborgde levering”, wat nieuw is in Brussel. Die “gewaarborgde levering” is een nieuwe beschermingsmaatregel voor de toegang tot energie voor de meest kwetsbare huishoudens met schulden. Die huishoudens zullen door de noodleverancier (Sibelga) gefactureerd worden tegen het sociale tarief voor een hernieuwbare periode van twaalf maanden. Door de beslissingsbevoegdheid van het OCMW kan de sociale begeleiding van het betrokken huishouden en de maatschappelijke relevantie van het inroepen van de maatregel gegarandeerd worden.

De ordonnantie voorziet ook in de afschaffing van de vermogensbegrenzers, een duur en ondoeltreffend mechanisme om de schuldenlast van de betrokken huishoudens te beperken. Ook het statuut van beschermde afnemer wordt aangepast om het meer efficiënt en automatisch te maken.

Tegelijkertijd zullen de verschillende spelers van de energiemarkten duidelijker en transparanter moeten communiceren, zodat alle Brusselaars over juiste informatie beschikken over hun verbruik en de verschillende soorten leveringscontracten. Sibelga zal namelijk een gratis instrument ontwikkelen voor de opvolging van de verbruiksgegevens. Doordat de consumenten beter geïnformeerd zullen zijn, zullen ze gemakkelijker betere energiekeuzes kunnen maken om hun facturen te verlagen.

Versnelling van de energietransitie

Om de rechtvaardige en solidaire energietransitie van het Brussels Gewest te versnellen, is er een uitgebreide hervorming van het kader dat de energiemarkten regelt. De belangrijkste punten van deze hervorming hebben tot doel om:

  • energiegemeenschappen op te richten om het lokaal delen van hernieuwbare energie te ondersteunen. Tegelijkertijd heeft de regering de financiële ondersteuning van drie proefprojecten ook goedgekeurd en een facilitatordienst opgericht voor het delen van energie en de energiegemeenschappen;
  • laadpalen te plaatsen voor elektrische voertuigen: in juli 2020 heeft de regering een strategische visie aangenomen om 11.000 laadpalen te installeren tegen 2035. In het ontwerp van ordonnantie wordt het nodige wettelijke kader opgezet om die visie concreet te maken;
  • de energierenovatie van openbare gebouwen te versnellen via het programma Renoclick;
  • de plaatsing van slimme elektriciteitsmeters voort te zetten bij diegenen die het willen. Er wordt prioriteit gegeven aan de Brusselaars voor wie de economische en sociale voordelen van die meters zijn bewezen, d.w.z. grootverbruikers, degenen die beschikken over een laadpaal, een fotovoltaïsche installatie enz.;
  • de opkomende activiteiten en diensten in verband met de energietransitie te omkaderen.

Tot slot, Alain Maron: “Met de stijging van de energieprijzen en de versnelling van de ecologische transitie komt de kwestie van de toegang tot energie centraal te staan. Dit ontwerp weerspiegelt onze wens om de ecologische transitie en de sociale rechtvaardigheid met elkaar te verbinden.”

Minister Maron zal dit ontwerp van ordonnantie in de komende weken voorleggen aan het Brussels Parlement.