Skip to main content

De pers heeft, vorige week, ernstige mishandelingen gedocumenteerd in woon-zorgcentra van de ORPEA-groep in Frankrijk. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet van minister Maron al een volledig verslag van de situatie opgevraagd bij de administratie van de GGC (de Diensten van het Verenigd College en Iriscare). Op basis van dat verslag heeft de minister de GGC verzocht gerichte inspecties uit te voeren in vier instellingen van de ORPEA-groep.

De bevindingen die door dit onderzoek over de ORPEA-groep worden gestaafd, nodigen ons uit vraagtekens te plaatsen bij de praktijken in de door de GGC erkende woon-zorgcentra van deze groep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En meer in het algemeen versterken deze vaststellingen de overtuiging van minister Maron, en van de hele Brusselse regering, om de rusthuissector te laten evolueren.

In Brussel zijn 135 rusthuizen – en rust- en verzorgingstehuizen – erkend door de GGC. Dat komt neer op iets meer dan 15.000 bedden. 20% daarvan wordt beheerd door de overheidssector (OCMW’s), 16% door de private associatieve sector (vzw’s) en 64% door de private commerciële sector. De ORPEA-groep verenigt 21 woon-zorgcentra en één serviceresidentie.

In 2021 zijn klachten ingediend over zeven woon-zorgcentra van de ORPEA-groep. Gezien de aard van die klachten zijn in vier van die centra inspecties ter plaatse uitgevoerd. Op verzoek van de minister, en op basis van het verslag van de administratie over de groep, zullen die vier instellingen zo snel mogelijk opnieuw worden geïnspecteerd, met name wat betreft de voeding, de verzorging en de personeelsnormen. De klachten hebben met name betrekking op bewezen problemen op het gebied van verzorging en hygiëne, voeding, gebrek aan personeel, en gebrek aan activiteiten en extra-zorgbegeleiding. Deze gerichte controles maken deel uit van het algemene controle- en inspectiebeleid en vormen daarmee een aanvulling op de al uitgevoerde en nog uit te voeren controles.

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid: “De bevindingen van het onderzoekswerk van de Franse pers moeten de alarmbel laten afgaan: de begeleiding van bejaarde personen moet veranderen! Het is onaanvaardbaar dat kwaadwillende praktijken structureel zijn ingebed in het functioneren van bepaalde instellingen. Wij stellen op korte en middellange termijn alles in het werk om een einde te maken aan deze logica.”

Meer in het algemeen moet de hele rusthuissector worden ondersteund om tot betere praktijken te komen. We moeten de ontoelaatbare mishandeling die zou worden vastgesteld krachtig veroordelen, maar ook het paradigma van de begeleiding van bejaarde personen structureel veranderen.

We werken daar al hard aan:

  • De regering buigt zich aanstaande donderdag in tweede lezing over een voorontwerp van ordonnantie tot reorganisatie van de sector, dat met name tot doel heeft het aanbod tussen openbare en associatieve woon-zorgcentra enerzijds en commerciële woon-zorgcentra anderzijds opnieuw in evenwicht te brengen, zodat personen vrij kunnen kiezen voor een bepaald type woon-zorgcentrum. Daarnaast voorziet deze tekst voor het eerst in een reeks tussentijdse sancties die de overheid in staat stellen de nodige maatregelen te nemen tegen de instellingen die in gebreke blijven.
  • De rest van de hervorming, waarover intensief wordt overlegd met de terreinactoren, is op de goede weg. De erkennings- en omkaderingsnormen zullen worden herzien om een betere begeleiding te garanderen en het personeel in staat te stellen te werken in omstandigheden die bevorderlijker zijn voor een zorgzame aanpak.
  • Tot slot is de ontwikkeling van aanvullende alternatieven voor woon-zorgcentra een prioriteit om het aanbod op dit gebied te diversifiëren, met name in kleinere woonstructuren.