Skip to main content

Volgens de laatste gegevens die aan de Europese Unie werden overgemaakt voor het jaar 2022 is de uitstoot van broeikasgassen in Brussel sinds 2005 met 27% gedaald. Deze neerwaartse trend is de laatste jaren versneld, met name dankzij de gedragswijziging van de Brusselaars en het beleid van de Brusselse regering, voornamelijk op het gebied van de renovatie van gebouwen (Renolution) en mobiliteit. In het rapport dat eind maart gepubliceerd werd, looft het Comité van klimaatdeskundigen de actie van de regering en roept het haar op om haar inspanningen voort te zetten en uit te breiden, in het bijzonder door collectieve en innovatieve benaderingen op wijkniveau te ontwikkelen.

Op initiatief van de minister van Klimaattransitie heeft de Brusselse regering zich tot doel gesteld om vanaf 2019 haar klimaatactie op te voeren om van Brussel een gezonder en aangenamer gewest om in te wonen te maken. Met die versnelling van de dynamiek waarbij de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen, is het Brussels Gewest goed op weg om de verbintenissen na te komen waarmee het een ambitieuze bijdrage kan leveren aan de Europese en internationale doelstellingen van België. De Brusselse minister van Klimaattransitie: “Brussel bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is essentieel voor schonere lucht, lagere energiefacturen en comfortabelere gebouwen. Het gaat er ook om onze pleinen en wijken groener en aangenamer te maken, om het risico op overstromingen en de gevolgen van vaker voorkomende hittegolven te voorkomen. Met het Lucht-, Klimaat- en Energieplan neemt Brussel zijn verantwoordelijkheid op en wordt er concreet actie ondernomen om al de inwoners een nieuwe manier van leven te bieden, met meer respect voor de mens en de planeet.”

Aan het begin van de legislatuur heeft de Brusselse regering een klimaatwet aangenomen waarin de richtsnoeren werden vastgelegd voor een nieuwe klimaatgovernance, die alle gewestelijke beleidslijnen omvat. Ook werd een Comité van klimaatdeskundigen opgericht en in 2022 ontstond de Burgerraad. Tijdens heel deze legislatuur heeft de regering massaal geïnvesteerd in Renolution, de renovatiestrategie voor Brusselse gebouwen, in hernieuwbare energie en in duurzame mobiliteit, waarbij zowel burgers als ondernemingen werden ondersteund bij de verandering van hun gedrag. Het resultaat: het aantal Brusselaars dat zijn woning dankzij de Renolution-premies heeft gerenoveerd is tussen 2018 en 2024 bijna verdrievoudigd. Sinds 2019 is een miljoen vierkante meter aan daken geïsoleerd. En in de transportsector is de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst sinds 1990 gedaald. Dat is het resultaat van een gedragswijziging van de Brusselaars en pendelaars, en van een modal shift van auto’s naar andere, minder vervuilende vervoerswijzen, met name dankzij massale investeringen in mobiliteitsalternatieven en de toekenning van premies aan diegenen die kiezen voor een ander vervoermiddel dan de eigen wagen.

 

Eind maart heeft het Comité van klimaatdeskundigen zijn tweede rapport overgemaakt aan de regering en aan het parlement. Dat rapport bevestigt dat het klimaatbeleid van het Brussels Gewest op de goede weg is. Het Lucht-, Klimaat- en Energieplan wordt beschouwd als een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen de klimaatverandering op gewestelijk niveau en de trends in het energieverbruik van het Gewest zouden bemoedigend zijn, maar er wordt gewezen op de noodzaak om het aardgasverbruik nog meer te verminderen.

De minister van Klimaattransitie: “We moeten op deze weg doorgaan als we tegen 2050 koolstofneutraal willen zijn en zo een gezonde en duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen willen garanderen. De analyses en aanbevelingen van het Comité van klimaatdeskundigen zijn, net als die van de Burgerraad, van onschatbare waarde om ons te helpen onze acties bij te sturen.”