Skip to main content

Op 30 mei 2024 werd het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dat koninklijk besluit wordt het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden in België verhoogd en wordt de territoriale verdeling ervan georganiseerd. Op basis van dat koninklijk besluit kunnen 20 bijkomende toestellen worden goedgekeurd, waarvan 5 in Wallonië en 15 in Vlaanderen. Voor het Brussels Gewest is geen enkel bijkomend toestel toegekend! Het Brussels Gewest zal daarom beroep aantekenen bij de Raad van State.

 

Minister Alain Maron: “Het is van essentieel belang dat de volgende regeringen, zowel op federaal als op Brussels gewestelijk niveau, van bij het begin in hun regeerakkoorden vastleggen dat de Brusselse gezondheidsdiensten moeten worden uitgerust op basis van de bevolking die ze bedienen en niet louter in verhouding tot de Brusselse bevolking.”

 

Sinds vele jaren, vooral sinds de zesde staatshervorming in 2014, wordt er binnen de IMC Volksgezondheid gedebatteerd en onderhandeld over de ziekenhuisprogrammatie en de verdeling van ziekenhuisdiensten over het grondgebied. Voorafgaand aan de goedkeuring van dit koninklijk besluit, waarmee dus de MRI-scanners worden verdeeld, vonden besprekingen plaats en werd een ontwerp van protocolakkoord opgesteld, maar er werd geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde programmatie. Verschillende instanties en experten zijn namelijk van mening dat het aantal MRI-scanners in België met 38 zou moeten worden verhoogd, maar om bezuinigingsredenen wilde de federale regering het aantal beperken tot 20, wat de besprekingen nog complexer maakte.

 

Deze verdeling van de nieuwe toestellen, die volledig voorbijgaat aan Brussel (nul nieuwe toestellen op de 20 toegewezen toestellen!), heeft natuurlijk veel ongenoegen veroorzaakt bij de Brusselse ziekenhuizen en verschillende bevoegde instanties. Nu al zijn de wachttijden in Brussel aanzienlijk en sommige ziekenhuizen zijn gedwongen om 24 uur per dag onderzoeken in te plannen, zelfs midden in de nacht. Deze federale beslissing heeft dus een nefaste invloed op de kwaliteit van de zorg in Brussel. Het enige doel van een dergelijke programmatie zou moeten zijn om aan de zorgbehoeften te voldoen. Ze mag niet worden ingegeven door andere overwegingen, zoals nu het geval lijkt te zijn (zoals het mogelijk oneerlijk bevoordelen van het ene of het andere Gewest om politieke redenen).

 

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid: “Met deze kwestie zien we opnieuw dat bepaalde entiteiten de rol van het Brussels Gewest op het vlak van gezondheid voor alle inwoners van België niet aanvaarden. Concreet behandelen Brusselse ziekenhuizen elke dag 30% patiënten die niet in het Brussels Gewest wonen, en als het gaat om diagnostische onderzoeken zoals MRI’s, ligt dat aantal nog hoger. De beslissing van minister Vandenbroucke is zeer onrechtvaardig en zal leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de zorg voor de Brusselaars en al wie wordt behandeld in de Brusselse ziekenhuizen.”

 

“Om al die redenen heeft het Verenigd College van de GGC besloten om een advocatenkantoor opdracht te geven om beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen deze laatste federale beslissing over de verdeling van de nieuwe MRI-toestellen. Het beroep zal worden opgevolgd door de administratie van de GGC, Vivalis”, besluit Alain Maron.