Skip to main content

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft ambitieuze doelstellingen na op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit o.a. koolstofneutraliteit tegen 2050 en de geleidelijke afbouw van thermische voertuigen tegen 2035. Het Brussels gewest en Sibelga hebben dus de aankoopcentrale MobiClick opgezet om de openbare besturen te helpen en begeleiden bij het vergroenen van hun voertuigenpark: van de aankoop van het voertuig tot de exploitatie van elektrische laadpalen.

Ter herinnering, in juni 2021 heeft de Brusselse regering voor 2025 – 2035 de bakens uitgezet voor zijn lage-emissiezone door in eerste lezing een besluit goed te keuren. Dat betekent, voor de meeste voertuigen, dat de Brusselse regering heeft besloten om de dieselvoertuigen tegen 2030 uit de stad te bannen, en de benzine-, lpg- en cng-voertuigen tegen 2035. Die diepgaande transformatie van het Brusselse voertuigenpark moet het mogelijk maken jaarlijks 110 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtverontreiniging te voorkomen. Ze moet er ook voor zorgen dat de CO2-uitstoot gekoppeld aan het transport tegen 2030 met 75 % vermindert.

Voorbeeldrol van de openbare besturen op transportvlak

De Brusselse regering heeft ook het besluit omtrent het voorbeeldgedrag van de openbare besturen op het vlak van transport herzien. Het doel? Het versnellen van de decarbonisatie van de voertuigenvloten die de openbare besturen beheren en die besturen de mogelijkheid bieden op dat gebied een voorbeeldrol te vervullen. Concreet: dat besluit legt de eisen vast op het vlak van milieuprestaties waarmee in het Brussels gewest de gewestelijke en lokale openbare besturen (gemeenten, OCMW’s en intercommunales) rekening moeten houden wanneer zij voertuigen aankopen of leasen. Het voorziet o.a. dat:

 • alle voertuigen, dienstvoertuigen en MIVB-bussen geen CO2 meer uitstoten vanaf 2025 .
 • dat van 2021 tot 2025 de drempelwaarde voor de aankoop van nieuwe, emissievrije voertuigen en dienstvoertuigen naar boven wordt bijgesteld. Die drempelwaarde zal op 65 % komen te liggen voor de gewestelijke instellingen (50 % voor de lokale instellingen).
 • de uitzondering die is voorzien voor representatievoertuigen van de ministers wat diesel betreft, wordt afgeschaft.

Een kwart van de voertuigen dat de openbare besturen aankoopt, rijdt al op elektriciteit 

Zo’n aanpak is zeer efficiënt: in 2021 was één op de vier voertuigen aangekocht door de openbare besturen een elektrisch voertuig! Zij geven dus nu al het goede voorbeeld. Maar het is evenwel van essentieel belang om op die ingeslagen weg verder te gaan. Vanaf 2025 zullen namelijk alle aangekochte en geleasede nieuwe wagens emissievrij moeten zijn.

MobiClick: begeleiden van de openbare besturen bij de vergroening van hun voertuigenpark

Om die transitie naar minder vervuilende voertuigen te faciliteren, kreeg Sibelga dus van de Brusselse regering de opdracht om een aankoopcentrale op te zetten. MobiClick, zo heet die centrale, biedt aan de openbare besturen verschillende tools om hun vloot te beheren.

Dankzij MobiClick kunnen zij:

 • elektrische dienstvoertuigen of dienstvoertuigen op cng aankopen (luik 1 van de centrale). elektrische laadpalen (installatie, aansluiting én onderhoud) en de tools voor het beheer ervan aankopen (luik 2 van de centrale).

Wat zijn de voordelen van MobiClick voor de openbare besturen?

 • Het levert de openbare besturen tijdwinst op: Sibelga voert alle procedures omtrent de overheidsopdrachten uit. Het volstaat toe te treden tot de centrale en er een beroep op te doen om gebruik te kunnen maken van de aangeboden opdrachten!
 • De openbare besturen sparen budget uit: de omvang van de opdrachten die Sibelga organiseert, levert significante schaalvoordelen op, zowel voor de aankoop van voertuigen (kortingen gegarandeerd) als voor de aanschaf van laadpalen.
 • De openbare besturen zijn er zeker van dat de geldende normen worden nageleefd.
 • Sibelga volgt de projecten van a tot z op, de openbare besturen krijgen de zekerheid dat de opdrachtdocumenten conform zijn en Sibelga en de andere leden van de centrale delen hun ervaring en expertise op het vlak van alternatieve mobiliteit.

MobiClick: enkele cijfers

 • 44 toegetreden Brusselse openbare besturen
 • 16 percelen elektrische en cng-voertuigen die elk jaar bijgewerkt worden
 • 8 eerste laadpunten die op 2 sites werden geplaatst
 • 10 projecten voor de installatie van elektrische laadpalen die uitgevoerd werden of die aan de gang zijn bij 9 begunstigde openbare besturen
 • 46 andere geïdentificeerde sites bij 24 openbare besturen die moeten worden uitgerust.

Alain MARON, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Gezondheid, onderstreept dat “wij dankzij MobiClick aan de Brusselse openbare besturen de mogelijkheid bieden om een voorbeeldrol te vervullen en tegelijk te besparen. Het is een belangrijke stap in de richting van een properder wagenpark. Zo kunnen wij een gezondere lucht inademen en onze uitstoot van broeikasgassen verminderen”.

Inne Mertens, Algemeen directeur van Sibelga, voegt er tevreden aan toe dat:Sibelga met MobiClick meer dan ooit haar engagement opneemt om haar rol te spelen van facilitator en partner van de openbare besturen voor een duurzame energietransitie! Via dat programma kunnen zij ook de kosten voor het beheer van de openbare voertuigenvloot verlagen en dat komt alle Brusselse klanten ten goede.“

Philippe van Cranem, voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe, stipt aan dat: “in het kader van de acties van het Klimaatplan dat de gemeente uitstippelde, het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe zijn steentje wenst bij te dragen en inspanningen wenst te leveren om zijn klimaatvoetafdruk te verlagen. Zijn rusthuis, de Residentie Koning Boudewijn is al een paar jaar uitgerust met een warmte-krachtkoppelingseenheid. Op het dak van het gebouw staan ook meer dan 350 fotovoltaïsche panelen. 

Het OCMW heeft besloten om geleidelijk zijn wagenpark te elektrificeren. Daartoe heeft het onlangs via het MobiClick-programma van Sibelga een dubbele laadpaal voor elektrische voertuigen op de parking van de Residentie Koning Boudewijn geïnstalleerd. Het huidige systeem kan uitgebreid worden tot 3 bijkomende dubbele laadpalen. Het voorziet in de meest recente veiligheidsmaatregelen voorgeschreven door DBDMH (noodstopknop, branddetectiesturing, plaatsing van de laadpaal in de buurt van de parkingingang).“

Hassan Chegdani, Voorzitter van het OCMW van Elsene geeft aan dat: “het OCMW van Elsene een belangrijke werkgever is. We hebben ook een dienst voor sociale mobiliteit én een logistiek team dat zich specifiek bezighoudt met onze werven, we zorgen ook voor voedselhulp… Als openbaar bestuur is een voorbeeldgedrag op het gebied van mobiliteit en energie-efficiëntie een absolute must. Ik ben tevreden en fier dat ons OCMW pionier is in het kader van een vernieuwend project dat we in partnerschap met Sibelga opzetten, dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ”.

https://sibelga.ozone.cloud/UZasSf2tVP
Gebruiksvoorwaarden – In geval van gebruik door derden, moet het volgende copyright worden vermeld: © Sibelga

Wenst u een reportage over MobiClick te organiseren?

Neem dan contact op met Serena Galeone, woordvoerster van Sibelga, op het e-mailadres serena.galeone@sibelga.be of op het nummer 0473 49 48 76.