Skip to main content

In 2021 zijn we van start gegaan met Renolution, de Brusselse renovatiestrategie die publieke, particuliere en verenigingsactoren mobiliseert om de vraag naar renovatie van Brusselse gebouwen te stimuleren vanuit een energetisch en meer duurzaam oogpunt. Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de Renovatiestrategie via steunmaatregelen voor alle Brusselaars! Vandaag is een bijzonder moment omdat het Brusselse Gewest een grote campagne lanceert om de burgers bewust te maken van de voordelen van het renoveren van hun woning door gebruik te maken van de nieuwe beschikbare gewestelijke steun.

Ter herinnering: het Brusselse Gewest heeft zich in zijn Energie- en Klimaatplan ertoe verbonden om tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen. Gebouwen zijn echter de belangrijkste directe bron van verontreinigende emissies. Daarom werken we aan de verbetering van de kwaliteit van de Brusselse gebouwen en woningen in het bijzonder, met het oog op een lager energieverbruik en een gezonde leefomgeving voor alle Brusselaars. Anderzijds blijft de verbetering van de toegankelijkheid, het comfort en de gezondheid van gebouwen, en in het bijzonder van woningen, een heel belangrijk thema in Brussel. In dat kader werken wij aan de versterking van duurzame en geïntegreerde renovatieprocedures. Het Gewest heeft daarom een ambitieuze strategie voor de renovatie van gebouwen goedgekeurd, waarbij alle publieke maar ook private instrumenten zijn ingezet.

Het doel van RENOLUTION is het huidige renovatietempo te verdrievoudigen om een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar voor het hele Brusselse woningenbestand en energieneutraliteit voor tertiaire gebouwen te bereiken in 2050, d.w.z. een gemiddeld verbruik dat drie of vier keer lager ligt dan in de huidige situatie. De implementatie ervan is begonnen en wordt geleidelijk uitgebreid.

Maar wat is ‘Renolution’ eigenlijk?

1 enkel Renolution-premiestelsel met een eenvoudig doel: vereenvoudiging

 • Geen energie- en renovatiepremies meer;
 • Er is alleen nog de RENOLUTION-premie;
 • Met één enkel toegangspunt voor de burger;
 • Met één enkele website voor alle gewestelijke premies die een volledig digitale verwerking mogelijk maakt (https://renolution.brussels/nl);
 • Het zal volstaan om het type aanvrager te identificeren (eigenaars, huurders, openbare besturen, handelszaken …) en er zal een duidelijke lijst van de beschikbare premies en hun bedragen zijn;
 • De toegangsvoorwaarden voor de begunstigden zijn verduidelijkt en vereenvoudigd;
 • Er is een unieke vereenvoudigde aanvraagprocedure voor alle premies;
 • Het hele systeem zal post-factuur zijn: dit betekent dat de werkzaamheden niet langer zullen worden vertraagd in afwachting van een voorafgaande toestemming (de regels inzake bouwvergunningen blijven uiteraard van kracht);
 • Dakisolatiewerken zullen voortaan vrijgesteld zijn van een bouwvergunning (behalve voor beschermd vastgoed). Hetzelfde zal gelden voor de isolatie van gevels die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte;
 • Vanaf 1 mei 2022 zal het Woningfonds een systeem van gewestelijke renovatieleningen invoeren voor degenen die niet over de initiële investeringscapaciteit beschikken.

Een uitzonderlijk budget om de Brusselaars rechtstreeks financieel te steunen

 • Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de Renovatiestrategie;
 • Een totaalbedrag van 45 miljoen euro voor 2022 alleen al;
 • Met een belangrijke focus op kansarmen, voor wie de premies al meer dan 50% bedragen van de steun voor de energiewerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om de doelstelling van de Renolution-strategie te bereiken.

Begeleiding voor alle doelgroepen

 • Begeleiding blijft de kern van het energiebeleid;
 • Homegrade en de verenigingen van het Netwerk Wonen zijn er:
  • om advies te geven over het nieuwe premiestelsel, over de uit te voeren werkzaamheden, en om gratis audits uit te voeren!
  • om mensen te begeleiden die moeilijkheden ondervinden om hun premies digitaal aan te vragen.
 • Naast de begeleiding zullen dankzij Renolution duizenden lokale en niet-delokaliseerbare banen worden gecreëerd.

Pas geactiveerd en nu al gegeerd

 • Alle facturen die dateren van 1 januari 2022 komen in aanmerking voor de RENOLUTION-premies;
 • Dossiers kunnen worden ingediend vanaf 1 maart 2022;
 • Dakisolatiewerken zullen voortaan vrijgesteld zijn van een bouwvergunning (behalve voor beschermd vastgoed). Hetzelfde zal gelden voor de isolatie van gevels die niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Opgemerkt moet worden dat de Brusselaars deze premies al aanvroegen vóór de lancering van deze communicatiecampagne: in 2021 zijn 14.800 premies toegekend, d.w.z. dat meer dan 42% meer Brusselaars renoveren dan in 2019, ook onder de meest kwetsbare gezinnen. De Renolution is in gang gezet!

Het Gewest steunt alle doelgroepen. Wat de openbare besturen betreft, heeft het Brusselse Gewest Renoclick gelanceerd – een allesomvattende dienst met hoge toegevoegde waarde om de openbare besturen te begeleiden bij de algemene renovatie. Ook de tertiaire sector blijft niet achter, want wij zijn van plan om een belangrijk begeleidings- en investeringssysteem voor deze sector op te zetten.

Om al deze instrumenten, en in het bijzonder de website renolution.brussels die ze groepeert, bekend te maken bij alle doelgroepen, of het nu gaat om inwoners, eigenaars of huurders, bouwheren, openbare besturen of bedrijven, start vandaag een uitgebreide bewustmakingscampagne met 3 muurschilderingen[1] die de aandacht willen vestigen op de noodzaak om onze gebouwen te renoveren! Die muurschilderingen zullen uiteraard via verschillende communicatiekanalen worden doorgegeven: media, sociale netwerken, affiches, enz.

De Renolution van de gebouwen is dus in gang gezet.

Dit is een echte ecologische, economische en sociale kans voor Brussel.

Alain MARON, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie: “De uitdaging van RENOLUTION is om samen de renovatie van de gebouwen te versnellen, voor het klimaat, voor onze energiefactuur en voor de werkgelegenheid in Brussel. Door de energietransitie van de Brusselse gebouwen en de economische transitie van de bouwsector te versterken, maken we de Brusselse woningen comfortabeler en minder energieverslindend, met een lokaal verankerde bouwsector die toonaangevend is in duurzaam en circulair bouwen. De energiearmoede terugdringen betekent ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot energie, dankzij goede informatie, financiële en administratieve ondersteuning, en een lagere energiefactuur. Via de Renolution-alliantie werken wij hand in hand met architecten, projectontwikkelaars, aannemers, de financiële sector, overheidsdiensten en de politieke wereld, om overleg te plegen en samen de instrumenten te bouwen om deze strijd te winnen.

Bernard CLERFAYT, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werk en Opleiding: “Volgens een studie zal Renolution zorgen voor lokale en niet-verplaatsbare werkgelegenheid. Veel werkgelegenheid zelfs, want in 2050 zouden 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen het daglicht moeten zien in de bouwsector. Voor Renolution zijn dus niet alleen beter opgeleide maar ook meer vakmensen nodig. In Brussel zijn we er klaar voor. We hebben de instrumenten, structuren, opleidingen en stimulansen om iedereen die het wil een opleiding in de bouwsector en in duurzame bouwtechnieken aan te bieden.” 

Pascal SMET (staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed): “Renolution is een collectieve actie die alle middelen mobiliseert voor één doel: de isolatie van onze gebouwen verbeteren om onze voetafdruk te verkleinen. Het vergemakkelijken van de renovatie en isolatie van gebouwen is de ambitie die ons drijft bij het herschrijven van de GSV en bij de vergunningsvrijstellingen voor dit soort werkzaamheden.”

[1] Deze muurschilderingen bevinden zich aan het Zuidstation (Paul-Henri Spaaklaan 25-31), in de Nieuwstraat (nummer 106) en in de Doyenstraat 14.