Skip to main content

De Brusselse regering heeft op donderdag 31 maart, op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Openbare netheid, en na een vergelijkende analyse van verschillende potentiële locaties, de voorkeurskeuze van de site van het waterzuiveringsstation Noord gevalideerd voor de bouw van de toekomstige biomethanisatie-eenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om het bioafval van de Brusselse gezinnen en professionals te verwerken. Het einddoel is dat die eenheid tussen 25.000 en 30.000 ton bioafval per jaar kan verwerken door middel van methanisatie, om hernieuwbare energie te produceren in de vorm van biogas en kwaliteitscompost te verkrijgen om de bodem te verrijken.

Die toekomstige nuttige toepassing van organisch afval maakt deel uit van het ambitieuze afvalbeheerbeleid van de Brusselse regering. Een Gewest met meer gesorteerd afval betekent meer circulariteit en minder verbranding en dus minder CO2, een rechtstreekse bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering en waarmee het Brussels Gewest zijn milieu- en klimaatdoelstellingen kan nastreven.

Dankzij de biomethanisatie-eenheid kan bioafval beter worden benut door er compost en hernieuwbare energie (biogas) mee te produceren, wat niet mogelijk is met de huidige verwerking door verbranding.

Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid: “Dit is een belangrijke stap die zojuist is gezet. Deze eenheid zal het mogelijk maken het organisch afval van de Brusselaars te verwerken. Dat afval is een hulpbron die we moeten kunnen benutten. Samen, met de gemeenten, de bedrijven en vooral de Brusselaars die hun keuken- en tafelafval sorteren en nog meer zullen sorteren, zullen we van Brussel een circulair gewest maken.”

Deze locatie, langs het kanaal in een industriegebied in de onmiddellijke nabijheid van het waterzuiveringsstation Noord, biedt veel voordelen op het vlak van het beperken van de risico’s op overlast, maar ook voor synergieën met naburige industriële activiteiten, waardoor het geproduceerde biogas maximaal kan worden benut en het milieuvoordeel van de verwerking van bioafval door middel van biomethanisatie dus wordt gemaximaliseerd. Hierdoor ontstaat ook een pool voor circulaire economie met de Budasector van Net Brussel in de buurt.

Deze keuze steunt op de conclusies van de studie van de adviesbureaus Antea en ABDE, die ook in partnerschap met Net Brussel en Leefmilieu Brussel hebben gewerkt aan de specifieke kenmerken van het functionele programma, zowel wat betreft de tonnages en de types verwerkt afval, de methode om het biogas nuttig toe te passen als de te maken technische keuzes om kwaliteitscompost te garanderen zodat het organisch materiaal terug in de bodem terechtkomt. Een eerste economische analyse heeft het ook mogelijk gemaakt te valideren dat met de bouw van de toekomstige biomethanisatie-eenheid de kosten van de verwerking van het Brusselse bioafval worden gedrukt en tegelijk de controle over een effectieve en duurzame verwerkingsoplossing op het grondgebied van het Gewest wordt verzekerd.

De volgende fasen van het project zullen betrekking hebben op de aanstelling van een assistent voor de bouwheer met als opdracht tegen het einde van het jaar de technische bestekken op te stellen en ook alle documenten die nodig zijn om de opdracht voor het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van de biomethanisatie-eenheid te lanceren.

Het einddoel is dat de centrale uiterlijk in 2026 operationeel is. Tegelijkertijd zullen met de betrokken administraties verschillende operationele en financiële plannen worden uitgewerkt en geanalyseerd. De regering zal de samenwerking met de private actoren van deze sector na de zomer bespreken.

Op termijn moet de toekomstige biomethanisatiesite het mogelijk maken:

–        via biomethanisatie tussen 25.000 en 30.000 ton bioafval per jaar te verwerken. Het bioafval is afkomstig van de selectieve inzameling bij Brusselse gezinnen en professionals;

–        het digestaat uit de vergister te verwerken via co-compostering met het houtachtige deel van het groenafval dat selectief wordt ingezameld of door professionals vrijwillig wordt aangeleverd om compost te produceren;

–        het biogas dat door warmte-krachtkoppeling wordt geproduceerd nuttig te gebruiken, enerzijds voor de eigen behoeften van de installaties (inclusief verwarming van de gebouwen) en anderzijds voor ander gebruik buiten de biomethanisatie-eenheid.

 

Concreet:

  • Locatie: Site van het waterzuiveringsstation Noord, tussen de Budabrug en de Vilvoordselaan nr. 450
  • Capaciteit: Tussen 25.000 en 30.000 ton methaniseerbaar afval per jaar (omgezet in biogas) + 5.000 ton groenafval per jaar (co-compostering)
  • Productie[1]: De totale elektriciteitsproductie zal overeenkomen met de productie van twee onshore windturbines (niet offshore) en de elektriciteitsproductie exclusief eigen verbruik van de centrale met 1 onshore windturbine Met andere woorden, dit zal overeenkomen met het verbruik van ongeveer 4.000 inwoners en een nettowarmteproductie van ongeveer 800 inwoners

De eenheid zal ongeveer 5.000 ton compost per jaar produceren

  • Doel: Warmte- en elektriciteitsproductie door warmte-krachtkoppeling plus een deel in de vorm van biobrandstof
  • Welk afval? Huishoudelijk bioafval (oranje en groene zakken) + bioafval van professionals
  • Budget: Tussen 30 en 40 miljoen euro

De verwerkingskosten per ton bioafval zullen lager zijn dan in de huidige situatie.

  • Inbedrijfstelling in 2026