Skip to main content

Net als vele Europese steden schakelt ook Brussel over naar minder vervuilende voertuigen om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Die overschakeling gebeurt via de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, zowel op als naast de weg. Tegen 2025 zullen alle private en openbare parkings, met meer dan 10 plaatsen,  een minimumaantal laadpalen moeten hebben geïnstalleerd. Elke automobilist die een parking in de hoofdstad oprijdt, zal dus zeker een oplaadpunt kunnen vinden. Dat is het doel van het besluit dat de Brusselse regering op 29 september op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, heeft aangenomen.

Het aantal elektrische voertuigen steeg in België in één jaar tijd met 75%.[1] Om laadoplossingen te bieden die zijn aangepast aan de behoeften van de automobilisten in de hoofdstad besliste de Brusselse regering in 2020 om de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen te versnellen. Doelstelling: 22.000 publiek toegankelijke laadpunten tegen 2035 (op en naast de weg). Op dit moment zijn er al ongeveer 2.000 laadpunten beschikbaar in Brussel, wat vijf keer meer is dan eind 2019.

Deze transitie naar een emissiearme mobiliteit is van essentieel belang om de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren en de klimaatverandering tegen te gaan. Op dit moment sterven immers jaarlijks bijna 1.000 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling, die voornamelijk veroorzaakt wordt door het wegverkeer. En na de bouwsector is het transport een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Het koolstofvrij maken van de mobiliteit in Brussel is daarom van essentieel belang om zorg te dragen voor de Brusselaars en voor het klimaat. Sinds het begin van de legislatuur ontwikkelt het Brussels Gewest een hele reeks oplossingen, zodat iedereen zich kan verplaatsen zonder te vervuilen. Er wordt massaal geïnvesteerd in het openbaar vervoer, er wordt infrastructuur voor voetgangers en fietsers ontwikkeld, gedeelde mobiliteit wordt uitgerold, er worden transitparkings ingericht enz.

De Brusselse regering heeft vorige week beslist om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op openbare en private parkings te versnellen. In 2025 zullen alle Brusselse parkings met meer dan tien plaatsen wettelijk verplicht zijn om een minimumaantal laadpalen te installeren. Dat aantal zal in de loop der jaren worden verhoogd om de elektrificatie van het wagenpark bij te houden.

Concreet betekent dat dat de parkings van kantoren tegen 1 januari 2025 minstens 10% parkeerplaatsen met oplaadfaciliteiten zullen moeten aanbieden en tegen 1 januari 2030 20%. Voor openbare parkings is dat 5% tegen 2025 en 10% tegen 2030.

In woongebouwen moeten alle bewoners met een elektrisch voertuig toegang hebben tot een laadpunt. De elektrificatie van de parking zal dan ook hetzelfde ritme volgen als de elektrificatie van de voertuigen van de bewoners die toegang hebben tot die parking. Dat ritme kan per wijk of per gebouw verschillen.

In het besluit van de Brusselse regering wordt niet alleen het aantal te installeren laadpalen bepaald, maar ook de veiligheidsnormen die van toepassing zijn op de installatie van laadpunten op een parking, zoals:

  • de aanpassing van de elektrische installaties en de controle ervan door een erkende instantie;
  • de installatie van het laadpunt op een brandwerende of onbrandbare ondergrond;
  • de installatie van een efficiënt ventilatiesysteem;
  • de installatie van systemen die de stroomtoevoer naar het laadpunt bij brand afsluiten;

Er is ook een ‘facilitator laadinfrastructuur’ aangesteld die iedereen die laadpalen wil installeren voortaan gratis begeleidt, zowel burgers als ondernemingen, verenigingen, overheidsinstanties enz. De facilitator beantwoordt alle administratieve, regelgevende, technische, financiële, … vragen die daaromtrent worden gesteld en begeleidt projecten.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Een duurzamere mobiliteit aanmoedigen is cruciaal om de Brusselaars een schonere lucht te bieden en om zo hun gezondheid te verbeteren. Daarom heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden de Brusselaars te begeleiden bij hun overschakeling naar elektrische voertuigen door in alle wijken voor steeds meer laadpalen te zorgen. Met dit besluit zullen we ook voor meer laadpunten op parkings zorgen, zodat iedereen gemakkelijk toegang heeft tot een laadoplossing.”

[1] https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark