Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Alain Maron, Brussels minister voor Leefmilieu, heeft de Brusselse regering beslist om meer dan 3 miljoen euro toe te kennen aan 37 projecten voor circulaire economie, die geselecteerd zijn in het kader van de projectoproep BeCircular.

Het programma BeCircular, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Brussels Environment, Brussels Economy Employment en hub.brussels, wil de ontwikkeling ondersteunen van innovatieve, lokale en circulaire economische activiteiten, d.w.z. activiteiten waarbij zo veel mogelijk hulpbronnen gebruikt worden, om de afvalproductie en de milieu-impact ervan te verminderen. Zo zal een van de winnaars van dit jaar, Carpet ReUse, een kanaal ontwikkelen om tapijttegels, die momenteel verbrand worden, te hergebruiken. Pipaillon, een Brusselse ambachtelijke conservenfabriek, gaat binnenkort uitbreiden om voedselverspilling tegen te gaan door onverkocht fruit en onverkochte groenten te verwerken in soepen, sappen of jam en zo extra inkomsten te verschaffen aan landbouwers. De volledige lijst van de winnaars van BeCircular 2022 vindt u hier: https://www.circulareconomy.brussels/editie-2022/?lang=nl

Sinds de eerste editie in 2016 zijn in het kader van BeCircular al bijna 240 projecten ondersteund en gefinancierd. Die projecten geven een concrete invulling aan de economische transitie van het Brussels Gewest. Dankzij dat groeiend aantal circulaire activiteiten verandert de Brusselse economie en wordt ze jaar na jaar duurzamer en koolstofarmer.

Om die transitie verder te zetten, zijn in de editie 2022 van deze projectoproep enkele nieuwigheden geïntroduceerd:

  • Allereerst werd de nieuwe categorie ‘stedelijke logistiek’ gelanceerd. Vanuit een algemene insteek om de broeikasgasemissies terug te dringen, is het namelijk van essentieel belang om het goederenvervoer koolstofarm te maken door duurzame logistieke projecten te ondersteunen.
  • Ten tweede is de categorie ‘transitie’ versterkt, waarbij financiële steun en coaching worden gecombineerd: 14 projecten werden dit jaar geselecteerd. Deze categorie ondersteunt grote ondernemingen die de weg van de economische transitie inslaan en hun businessmodel veranderen om het circulairder te maken. Steun aan grote ondernemingen is essentieel omdat enerzijds de economische transitie een zaak is van iedereen en anderzijds die steun ook ten goede komt aan andere ondernemingen die betrokken zijn bij de waardeketen van de grote onderneming. Door bijvoorbeeld het wagenpark aan te passen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, kan een onderneming een andere onderneming, die al bezig is met de transitie, in staat stellen zich te ontwikkelen.

Een jaaroverzicht van BeCircular voor 2022:

  • 141 ingediende projecten;
  • 37 geselecteerde winnaars;
  • 3 322 231 euro aan toegekende subsidies;
  • 4 duurzame logistieke projecten;
  • 16 lokale productieprojecten (voor een totaalbedrag van 1 650 381 euro).

Alain Maron, minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu: ‘In het licht van de klimaatverandering is het meer dan noodzakelijk om onze middelen te bundelen. Zowel in de overheidssector als in de privésector moeten we gezamenlijk optreden en onze broeikasgasemissies terugdringen. Daarom steunen wij, samen met mijn collega Barbara Trachte, via de projectoproep BeCircular alle Brusselse ondernemers die innoveren en lokale, duurzame en circulaire economische activiteiten opzetten’.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‘BeCircular is een van de belangrijkste instrumenten voor de economische transitie. Het aantal Brusselse ondernemingen dat zich aansluit bij de circulaire dynamiek neemt voortdurend toe, waardoor het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Het verheugt mij in het bijzonder dat het aantal lokale productieprojecten toegenomen is in vergelijking met vorige edities. Op die manier wordt de Brusselse economie diverser door lokale banen aan te bieden’.

Woon de lancering van de volgende editie van BeCircular bij en ontdek de nieuwe winnaars op 26 januari 2023 van 17 tot 20 uur in de BEL.