Skip to main content

Het Brussels Gewest heeft op initiatief van minister van Openbare Netheid Alain Maron een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor oude matrassen ingevoerd. Het doel: de milieu-impact van deze omvangrijke stroom verminderen door selectieve inzameling en recyclage te stimuleren.

Te vaak eindigen afgedankte matrassen als sluikafval en vormen ze een probleem voor de openbare netheid. De belangrijkste methode om ingezamelde oude matrassen te verwerken, is verbranding. Recyclage komt nauwelijks voor. Jaarlijks belandt bijna 500 ton oude matrassen van de Brusselaars in verbrandingsinstallaties. Opeengestapeld zouden ze 22 keer zo hoog zijn als de Zuidtoren.

Daar gaat echter verandering in komen. Het Brussels Gewest gaat de matrassenproducenten precieze en evoluerende inzamelings- en recyclagedoelstellingen opleggen, via een ontwerp van milieuovereenkomst dat is goedgekeurd met Valumat, de organisatie die hen vertegenwoordigt. Het project sluit naadloos aan bij de gewestelijke strategie voor stedelijke netheid, ‘clean.brussels’, die bedoeld is om het gewest blijvend schoner te maken. De overeenkomst is op donderdag 20 april door de Brusselse regering goedgekeurd en wordt nu voor openbare raadpleging voorgelegd.

Met de overeenkomst verbindt de sector zich ertoe oplossingen te vinden om matrassenafval en de al te frequente aanwezigheid ervan in ons straatbeeld te voorkomen, de kosten van inzameling en verwerking te dekken, maar ook een ​​einde te maken aan de systematische verbranding van matrassen door ze zo te ontwerpen dat ze kunnen worden hergebruikt of volledig kunnen worden gerecycleerd.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Openbare Netheid: “Afvalpreventie en goed afvalbeheer zijn essentiële hefbomen voor de klimaat- en economische transitie. Vermeden of gesorteerd afval staat gelijk met een grondstof die uitgespaard wordt of die een tweede leven kan krijgen, een grondstof die niet geproduceerd hoeft te worden en die dus minder kost, voor de portemonnee en voor de planeet.”

Concreet organiseert Net Brussel voortaan de gescheiden inzameling van oude matrassen in de Recyparks. De matrassen worden opgeslagen in aangepaste containers om ze te beschermen tegen weersinvloeden en ze in een voor recyclage geschikte staat te houden.

Handelaars kunnen hun klanten ook aanbieden de oude matras terug te nemen. Ze krijgen dan een forfaitaire vergoeding van Valumat. Matrassenverdelers die dat voorstel niet willen of kunnen doen, moeten hun klanten toch informeren over de inzameloplossingen.

Aan het eind van de keten recupereert Valumat de afgedankte matrassen en verwerkt ze op eigen kosten. De materialen kunnen worden hergebruikt om akoestische en thermische isolatie of zelfs sportuitrusting te vervaardigen.