Skip to main content

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de Brusselse klimaatdoelstellingen te halen, is een duurzamere mobiliteit nodig. Naast de maatregelen die zijn genomen om het openbaar vervoer en de actieve mobiliteit te verbeteren, wordt het netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen volop uitgerold in Brussel. Op initiatief van Alain Maron, de Brusselse minister van Leefmilieu, heeft het Gewest netbeheerder Sibelga gemandateerd om de installatie van 1.200 extra laadpunten in de hoofdstad in 2024 te coördineren. Daarvan zijn er 60 extra bestemd voor autodelen.

 

De Brusselse regering heeft in 2021 beslist om voertuigen met een verbrandingsmotor tegen 2035 geleidelijk uit te faseren. Dankzij die beslissing zullen 110 vroegtijdige overlijdens per jaar veroorzaakt door luchtvervuiling kunnen worden voorkomen, maar moeten de overheidsinstanties steunmaatregelen invoeren voor alternatieven, zoals de ontwikkeling van een laadaanbod voor elektrische voertuigen. Daarom heeft het Brussels Gewest een gewestelijke visie aangenomen om de uitrol van laadinfrastructuur in Brussel te versnellen. Met die visie, electrify.brussels genoemd, wordt beoogd om 22.000 publiek toegankelijke laadpunten te installeren tegen 2035 (op en naast de weg). De laatste jaren werden vele maatregelen genomen om die doelstelling te bereiken: een nieuwe wetgeving, een facilitatordienst, projectoproepen, een uniek online platform, …

 

Een goed gevestigd netwerk dat geleidelijk wordt uitgebreid

Het netwerk is in de Brusselse straten meer en meer zichtbaar. Deze uitbreiding is mogelijk dankzij de regelmatige organisatie van overheidsopdrachten voor de installatie van laadpalen in de straten van de hoofdstad. De coördinatie ervan gebeurt door Sibelga, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de gemeentebesturen.

Het doel van die overheidsopdrachten is om een fijnmazig netwerk van laadpunten te creëren op het grondgebied van het Gewest, zodat alle Brusselaars over een laadoplossing beschikken. De geplande installaties zullen het aantal laadpunten op straat op 2.500 brengen tegen januari, wat voor elke Brusselaar dus al een laadoplossing binnen de 150 meter garandeert.

 

Inne Mertens, CEO Sibelga : “Bij Sibelga gaat onze rol verder dan alleen het beheren van het netwerk; wij zijn een essentiële schakel in de keten van de energietransitie in Brussel. Hand in hand met onze partners streven we naar een groener Brussel.” 

 

De uitrol zal in 2024 worden voorgezet om in te spelen op de toenemende vraag

Om de gewestelijke doelstellingen te halen, is die voortzetting echter noodzakelijk. De Brusselse minister van Energie en Leefmilieu, Alain Maron, heeft dan ook een nieuwe overheidsopdracht bekendgemaakt om volgend jaar meer laadpalen te installeren in de hoofdstad.

Dankzij die opdracht zullen er verder laadoplossingen op straat worden uitgerold, met in 2024 1.200 nieuwe laadpunten. Ze zullen op het hele grondgebied van het Gewest worden geïnstalleerd, al naargelang de behoeften die in elke wijk werden vastgesteld, en zullen uitsluitend worden gevoed met hernieuwbare energie.

 

Alain Maron: “Naast de versterking van het aanbod van het openbaar vervoer en onze inspanningen om de infrastructuur voor fietsers en voetgangers te verbeteren, is de uitrol van een netwerk van elektrische laadpalen cruciaal om de vervuiling door het vervoer terug te dringen en de gezondheid van onze burgers te beschermen. Op die manier wil ik ervoor zorgen dat iedereen een laadoplossing heeft in zijn buurt, maar ook de elektrificatie van belangrijke sectoren zoals autodelen versnellen.”

Met deze nieuwe reeks laadpalen zullen ook 60 nieuwe laadpunten worden geïnstalleerd in de hoofdstad die uitsluitend bestemd zullen zijn voor autodelen.

 

Frédéric Van Malleghem, directeur van Cambio Brussel : “De geplande uitrol van 120 elektrische voertuigen begin 2024 dankzij de voorbehouden laadpunten voor cambio is een geweldige kans voor de inwoners van Brussel om de overstap naar elektrische voertuigen te maken. Elk cambio-voertuig wordt door gemiddeld 35 huishoudens in de buurt gebruikt.”

 

Het netwerk van laadpunten op straat vormt natuurlijk een aanvulling op de vele toegankelijke laadpunten die naast de weg zijn geïnstalleerd, op openbare parkeerplaatsen, parkeerterreinen van supermarkten of kantoren, en ook op private oplaadpunten die door particulieren of bedrijven zijn geïnstalleerd.

 

Alle informatie over laadpalen (gewestelijke visie, huidig netwerk, kosten, enz.), de wetgeving en tips en trucs voor het opladen van voertuigen in het Brussels Gewest zijn beschikbaar op de gewestelijke website https://electrify.brussels/nl.