Skip to main content

Er is een nieuwe stap gezet op het gebied van de hervorming van de steun voor economische ontwikkeling voor Brusselse ondernemingen: de commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement heeft op woensdag 4 oktober het ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat werd ingediend door Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie. Deze hervorming heeft een dubbel doel: enerzijds de gewestelijke economische steun ombuigen naar de ondernemingen die op sociaal of milieuvlak tot voorbeeld strekken en anderzijds die steun verbeteren om hem duidelijker en relevanter te maken en hem beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemingen en de doelstellingen van het Gewest. De hervorming vormt een belangrijke as van de Shifting Economy, de strategie voor economische transitie van het Brussels Gewest.

Brussel Economie en Werkgelegenheid kent de ondernemingen jaarlijks bijna 30 miljoen euro steun toe voor hun economische ontwikkeling. De steun is bedoeld om de ondernemingen te helpen investeringen te doen, personeel aan te werven en de digitale weg in te slaan, maar binnenkort ook om investeringen te doen of een beroep te doen op specifiek advies om hun sociale of milieu-impact te verbeteren. Die steun vormt een van de voornaamste gewestelijke hefbomen van de steun voor het ondernemerschap. Dankzij die middelen kunnen jaarlijks ongeveer 4.000 ondernemingen opstarten, transformeren of zich ontwikkelen.

Al in de Algemene Beleidsverklaring van juli 2019 heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden de economische doelstellingen van het Gewest af te stemmen op de klimaat- en sociale ambities. Het doel? Een volledig koolstofvrije Brusselse economie tegen 2050. Met deze hervorming van de steun voor de economische ontwikkeling is een nieuwe stap in die richting gezet. Er worden twee belangrijke doelstellingen nagestreefd.

Economische transitie

De eerste doelstelling is om de gewestelijke economische steun te richten op de economische modellen die op sociaal en milieuvlak tot voorbeeld strekken. De hervorming heeft dus tot doel de geleidelijke transformatie van de Brusselse economische activiteiten te ondersteunen, zodat die bijdragen tot de sociale en ecologische uitdagingen en het scheppen en behouden van kwaliteitsbanen voor de Brusselaars. Concreet worden in de toekomstige ordonnantie twee termijnen vermeld: vanaf 2024 wordt een verhoging van de steun gepland voor de ondernemingen die op sociaal of milieugebied een voorbeeldfunctie vervullen. Vanaf 2030 zullen alleen die laatste toegang hebben tot steun.

Een van de nieuwigheden van deze hervorming is de invoering van nieuwe categorieën steun waarmee de ondernemingen hun transitietraject kunnen financieren. Het gaat met name om steun voor advies en investeringen dankzij welke er bespaard kan worden op energie en grondstoffen. Ook zal steun voor investeringen ter bevordering van een lage-emissiemobiliteit worden verankerd en verhoogd. Over het algemeen genomen is het aantal steunmaatregelen gewijd aan de economische transitie van ondernemingen ook aanzienlijk verhoogd.

Een andere belangrijke nieuwigheid is de openstelling van deze economische steun voor de ondernemers die actief zijn in werkcoöperaties (Smart, DiES, enz.), d.w.z. voor particulieren die zelfstandig een ondernemersactiviteit uitoefenen binnen een coöperatieve structuur met gebruikmaking van het ondernemingsnummer van die structuur. Tot dusver hadden die ondernemers daar geen toegang toe. Ook voor de ondernemingen in de non-profitsector is een grotere toegang tot steun gepland, gezien hun sociale impact en het aanzienlijke aantal banen dat zij creëren. Deze ondernemingen zullen gewestelijke economische steun kunnen krijgen op voorwaarde dat zij niet voor meer dan 75% (voorheen 50%) uit overheidsmiddelen worden gefinancierd en dat deze structuren aan de overige voorwaarden van de ordonnantie voldoen.

Vereenvoudigde en verbeterde steun

De tweede doelstelling van de hervorming is het steunstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren. Door het aantal verschillende soorten steun terug te brengen van 26 naar 18, is de hervorming er ook op gericht het steunstelsel duidelijker en eenvoudiger te maken en het beter af te stemmen op de behoeften van de ondernemers en de gewestelijke economische prioriteiten. Om het begrip van de verschillende stelsels te verbeteren, zal de steun worden georganiseerd op basis van de ontwikkelingsfase van de onderneming (opstart, groei, overdracht, enz.). Het is ook de bedoeling om een aantal administratieve belemmeringen weg te nemen en de middelen te versterken rond de gewestelijke economische prioriteiten, met name de start-ups, de ondernemingen of investeringen die bijdragen tot sociale en milieudoelstellingen, of de digitalisering van de ondernemingen.

 

De hervorming zal naar verwachting begin 2024 van kracht worden, na de definitieve aanname van de ordonnantie in de plenaire vergadering van het Parlement en van de verschillende besluiten.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze hervorming van de steun voor de economische ontwikkeling is een ambitieuze hervorming die tot doel heeft de economische transitie in het Brussels Gewest in de tijd te verankeren. Ze strekt ertoe de ondernemingen aan te moedigen om op milieu- en sociaal gebied het goede voorbeeld te geven en zo bij te dragen tot het volledig koolstofvrij maken van de Brusselse economie tegen 2050.”