Skip to main content

14% van het Brusselse grondgebied is ingedeeld als Natura 2000-gebied. Voor die gebieden worden geleidelijk beheerplannen ingevoerd om een consistente en effectieve bescherming te garanderen. Op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron heeft de regering zopas een zesde reeks plannen in eerste lezing goedgekeurd. Daardoor bestaan er voor 2.000 ha van het 2.320 ha grote netwerk nu specifieke plannen, die een reeks maatregelen bevatten om de biodiversiteit te beschermen. De drie nieuwe beheerplannen (voor de Mellaertsvijvers, het Woluwepark en het Parmentierpark) worden vanaf 16 oktober aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Natura 2000-netwerk

Het Natura 2000-netwerk is een Europees netwerk van bijzondere natuurgebieden, waarin landen zich ertoe verbinden de bescherming van de biodiversiteit te verzoenen met menselijke activiteiten. Bijna 20% van het Europese grondgebied maakt deel uit van dat netwerk. In Brussel bestrijkt het Natura 2000-netwerk 14% van het gewestelijke grondgebied en omvat het een vijftigtal gebieden, verspreid over drie grote zones:

  • het Zoniënwoud met bosrand en de Woluwevallei in het zuidoosten van Brussel;
  • de bosgebieden en open gebieden in Ukkel;
  • de vochtige gebieden en bosgebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Gewest.

Beheer van de Natura 2000-gebieden

Overeenkomstig de Europese wetgeving worden in de Natura 2000-beheerplannen de concrete maatregelen vastgesteld die moeten worden genomen om de natuurlijke habitats en de biodiversiteit te beschermen, rekening houdend met de specifieke natuurlijke en sociaaleconomische kenmerken van het gebied: hier een moerasgebied, daar moestuinen, een visvijver, enz.

Alain Maron, minister van Leefmilieu: “In Brussel zetten we ons in voor de biodiversiteit! De bescherming van ons natuurlijk erfgoed is namelijk essentieel om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en de Brusselaars een gezonde en aangename leefomgeving te bieden. Daarom was het aannemen van deze beheerplannen een van mijn prioriteiten. Meer dan 80% van het Natura 2000-netwerk beschikt nu over dergelijke plannen, met concrete maatregelen waardoor de natuur zich kan herstellen en ontwikkelen.”

De Natura 2000-beheerplannen vormen een duidelijk en samenhangend kader voor alle actoren van alle gebieden, die momenteel door tientallen verschillende protagonisten worden beheerd of gebruikt (gewestelijke, federale of gemeenschapsadministraties, gemeenten, OCMW’s, privé-eigenaars, enz.). De plannen worden gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en er wordt dus uitgebreid over overlegd voordat ze door de regering worden aangenomen, zodat de verschillende eigenaars en actoren het eens worden over de relevante maatregelen voor elk gebied.

Zo heeft Leefmilieu Brussel in de Mellaertsvijvers 144 m² begroeide vlotten geplaatst om boven en onder water een geschikte habitat te creëren voor watervogels, jonge vissen, amfibieën en libellen. De belangrijkste Natura 2000-doelstelling voor de Mellaertsvijvers is namelijk de ontwikkeling van rijke waterhabitats voor flora en fauna. Er wordt daarom ook bijzondere aandacht besteed aan het verbeteren van de waterkwaliteit, met maatregelen zoals het elimineren van afvalwaterlozingen, baggeren, enz.

De regering heeft een beheerplan in eerste lezing goedgekeurd voor de volgende gebieden: Zoniënwoud, Poelbos, Moeras van Jette-Ganshoren, Laarbeekbos, Dielegembos, Koning Boudewijnpark, Vronerodepark, Engelandplateau, Sauvagèrepark, Kauwberg, Taluds ‘Drielinden’, Florealvijver, Tournay-Solvaypark, Vijver van Bosvoorde, Oevers ‘Internationale School’, Vuurkeiendomein, Massart-tuin, Bergojepark, Ten Reukenpark en Senypark, Mellaertsvijvers, Woluwepark, Parmentierpark, en Domein ‘Manoir d’Anjou’.