Skip to main content

Een jaar na de goedkeuring van de elektriciteitsordonnantie waarin de regeling voor energiedelen werd vastgelegd, zijn bijna 500 Brusselse gezinnen het avontuur aangegaan. Voortaan gebruiken die Brusselaars lokaal geproduceerde hernieuwbare energie tegen een voorkeurtarief dat stabiel en voorspelbaar is in de tijd.

Dankzij de ordonnantie tot hervorming van de energiemarkten, die op initiatief van Alain Maron, de Brusselse minister van Energie en Klimaattransitie, in 2022 werd aangenomen, konden veel projecten rond het delen van energie worden verwezenlijkt:

  • Er zijn vijf energiegemeenschappen opgericht. Brugel heeft de laatste, Gissolar in Sint-Agatha-Berchem, eind oktober goedgekeurd.
  • Er lopen vijftig activiteiten rond het delen van energie tussen buren.

En er zitten nog vele andere projecten in de pijplijn volgens de facilitator Energiedelen van Leefmilieu Brussel, die op bijna 1.000 aanvragen heeft geantwoord.

De crisissen die we doormaken, zoals de oorlog in Oekraïne, hebben duidelijk aangetoond hoe volatiel de prijzen van fossiele brandstoffen zijn. De krachten bundelen om hernieuwbare energie lokaal te produceren en te verbruiken, maakt het mogelijk om de instabiliteit van de prijzen het hoofd te bieden en energiearmoede te verminderen, terwijl er tegelijkertijd sociale banden worden gesmeed. Wat het milieu betreft, verhoogt het delen van energie het aantal installaties voor hernieuwbare energie op het grondgebied, aangezien het ze rendabeler maakt (door de geproduceerde energie te delen en eventuele investeringen gemeenschappelijk te maken). Het vermindert ook de belasting van het elektriciteitsnet, omdat de energie lokaal wordt verbruikt.

Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Energie: “Onze hulpbronnen delen, in dit geval energie die dan lokaal kan worden beheerd, is een belangrijke stap in de richting van een eerlijke en inclusieve energietransitie. Dankzij het delen van energie kunnen Brusselaars die een dak hebben dat niet goed is georiënteerd toch hernieuwbare energie gebruiken tegen een voorkeurstarief dat stabiel en voorspelbaar is in de tijd. Toegang tot schone energie is een fundamenteel recht dat ik aan alle Brusselaars wil garanderen.”