Skip to main content

Op 5 maart heeft de Brusselse regering, op voorstel van de Brusselse minister van Leefmilieu en Welzijn, een ontwerp van ordonnantie in tweede lezing goedgekeurd waarin een kader wordt vastgelegd voor het beheer van onverkochte voeding om verspilling tegen te gaan en tegelijk de solidariteit met de minstbedeelden te versterken. Het ontwerp is nu ter advies aan de Raad van State voorgelegd en zal vervolgens ter stemming aan het Parlement worden voorgelegd. Vanaf de inwerkingtreding van de ordonnantie zullen de Brusselse supermarkten van meer dan 1.000 m² verplicht zijn om hun onverkochte voeding in eerste instantie aan goede doelen, dan aan voedselverwerkende ondernemingen en vervolgens aan particuliere doorverkopers aan te bieden. Het gaat om een honderdtal supermarkten.

Volgens het WWF wordt vandaag ongeveer 40% van de voedingsmiddelen die in de wereld worden geproduceerd nooit geconsumeerd. Het grootste deel gaat verloren aan het begin van de keten, direct bij de productie of tijdens de distributie. Ook in Brussel wordt nog steeds te veel onverkochte voeding weggegooid, terwijl de behoeften van de voedselhulpsector groot blijven. De Brusselse minister van Leefmilieu en Welzijn: “Als je bedenkt dat in Brussel meer dan 90.000 personen een beroep doen op voedselhulp, is het onaanvaardbaar dat we nog altijd tonnen eetbaar voedsel weggooien. Ook al schenken sommige supermarkten hun onverkochte voeding al aan verenigingen, is het vastleggen van een duidelijk kader een belangrijke stap om verdere vooruitgang te boeken in de ecologische en solidaire transitie. In de toekomst zullen onverkochte voedingswaren één dag voor de vervaldatum aan goede doelen worden geschonken, zodat ze nog kunnen worden geconsumeerd. Als zij die niet kunnen gebruiken, zullen ze met voorrang worden gerecycleerd door ondernemingen die voedsel verwerken om een kringloopeconomie te bevorderen. Op die manier kunnen we voedselverspilling samen tegengaan en tegelijkertijd de minstbedeelden in Brussel helpen.”

Op woensdag 13 maart bezocht de minister het logistieke platform LOCO, dat via zijn netwerk van lokale antennes onverkochte voeding inzamelt en verdeelt onder verschillende verenigingen naargelang hun specifieke behoeften. Elk jaar verzamelt en herverdeelt het LOCO-netwerk ongeveer 1.400 ton onverkochte voeding. Sinds 2021 heeft de Brusselse regering haar financiële steun aan deze logistieke platformen voor bevoorrading ook verdrievoudigd omdat, volgens de Brusselse minister van Welzijn, “de logistieke platformen voor het inzamelen en verdelen van onverkochte voeding de essentiële schakel zijn in deze solidariteitsketen die we willen veralgemenen. Het was dus essentieel om hun bijkomende middelen te geven om het beheer van deze stromen van onverkochte voedingswaren te versterken en te optimaliseren. Die waren moeten de begunstigden zo snel mogelijk bereiken om verspilling te voorkomen. Door deze belangrijke spelers te versterken en schenkingen verplicht te maken, zullen meer kwaliteitsvolle voedselpakketten kunnen worden uitgedeeld aan de Brusselaars die ze nodig hebben.”

Deze ordonnantie inzake het beheer van onverkochte voeding, die op 5 maart in tweede lezing werd goedgekeurd door de Brusselse regering, zal nu aan de verschillende adviesorganen worden voorgelegd.