Skip to main content

Op dinsdag hebben de Ministers van de Brusselse Regering en van de Franse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de ICT-sector (Informatie- en Communicatie-technologieën) het ICT-kaderakkoord officieel gesloten door het in de gebouwen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondertekenen. Dit akkoord brengt het aantal Kaderakkoorden dat via de Dienst Sectorale Facilitatie van de Raad tussen de Regering en de in Brussel actieve sectoren werd gesloten, op acht.

Het overleg ten dienste van de economische bedrijvigheid in Brussel

De Brusselse Regering heeft het overleg tussen de overheden en de verschillende beroepssectoren die in Brussel actief zijn, tot één van haar handelsmerken gemaakt. Dit overleg met de Brusselse economische sectoren krijgt concreet gestalte door het sluiten van kaderakkoorden. Deze akkoorden hebben tot doel het overleg tussen de overheden, ondernemingen en werknemers van een bepaalde sector te organiseren en te bestendigen, teneinde passende voorwaarden en oplossingen te vinden voor een betere opleiding van werknemers en werkzoekenden en voor de creatie van een kwaliteitsvolle tewerkstelling in Brussel. Bovendien hebben deze akkoorden tot doel in te spelen op de evoluties van de noden van ons gewest, om zo de bedrijvigheid van de ondernemingen die op ons grondgebied aanwezig zijn te kunnen ondersteunen.

Tijdens de vorige legislatuur had de Brusselse regering al 7 kaderakkoorden met zeer diverse sectoren gesloten (Transport & Logistiek, Bouw, Elektrotechniek, Metaalverwerkende en Technologische Nijverheid, Horeca en Uitzendarbeid).
De regering heeft het genoegen om vandaag aan te kondigen dat er een 8ste Akkoord, met de « Informatie- & Communicatietechnologieën » (ICT), wordt gesloten.

ICT, een sleutelsector in Brussel

Dit is een sleutelsector voor de toekomst van alle Brusselaars. De technologische revolutie heeft gevolgen voor alle beroepen in de samenleving. Daarom worden ICT-beroepen transversaal en vereisen ze steeds meer vaardigheden, die verder gaan dan het strikte kader van de technologie. Het is dus van fundamenteel belang om alle Brusselaars voor de beroepen van morgen te kunnen opleiden.

« Naast de niet te verwaarlozen tewerkstellingsperspectieven die dit gebied van digitale activiteit biedt, wil ik vooral benadrukken dat er moet worden geanticipeerd op de ontwikkelingen in deze sector, zodat ze op de ontwikkeling van ons gewest zouden kunnen worden afgestemd », verduidelijkt Minister-president Rudi Vervoort.

« Brussel is het grootste tewerkstellingsgebied van het land. Om meer Brusselaars toegang te geven tot arbeid, moeten we hun kwalificaties voortdurend verbeteren. Zodat ze niet alleen de banen van vandaag, maar ook die van morgen zouden kunnen invullen. En we weten dat de digitale technologie heel wat veranderingen op de arbeidsmarkt zal teweegbrengen. Dankzij dit akkoord zullen de overheden en de sector de juiste strategie bepalen om de tewerkstellingsgraad in het Brussels gewest te verhogen. Samen zullen we opleidingen ontwikkelen die aangepast zijn aan de noden van de ondernemingen, en zullen we voortdurend beoordelen of deze nog steeds relevant zijn. Dit zal met name de rol zijn van de Opleidings- en Tewerkstellingspool, die volledig aan digitale technologie is gewijd, DigitalCity », aldus Bernard Clerfayt, Brussels Minister van Tewerkstelling en Beroepsopleiding.

« Ik ben verheugd dat dit kaderakkoord de basis legt voor de digitale transitie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze doelstelling is dat deze zich ten dienste stelt van de economische transitie om de nieuwe technologieën in te zetten en zin te geven. Het komt er ook op aan om deze in te schrijven in een maatschappelijk project ten dienste van de Brusselaars en de veerkracht van ons gewest. Nu moeten we samen ervoor zorgen dat deze transitie de ondernemingen ondersteunt en hen in staat stelt om zich op de economie van de 21ste eeuw aan te sluiten », verklaart Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie.

Een Opleidings- en Tewerkstellingspool wordt opgericht

Daarnaast zal er binnenkort een Opleidings- en Tewerkstellingspool (OTP) voor de digitale beroepen worden opgericht: « DigitalCity ». Deze OTP zal het mogelijk maken om de verschillende publieke en private actoren te coördineren, om zo de tewerkstelling, de aanpassing van de opleidingen aan de marktontwikkelingen en de beroepsopleiding te verbeteren. Deze OTP is bedoeld voor alle doelgroepen: werkzoekenden, werknemers, leerlingen,…

« Ik ben verheugd over de sluiting van dit kaderakkoord en over de oprichting van de Opleidings- en Tewerkstellingspool DigitalCity. Het kaderakkoord en de OTP zijn essentiële instrumenten om de opleiding van de Brusselaars te verbeteren en om zich voortdurend aan de veranderingen in de samenleving aan te passen », besluit Jan De Brabanter, voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info ?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply