Skip to main content

De Brusselse regering heeft op voorstel van de minister van Welzijn en Gezondheid Alain Maron en de Minister-President Rudi Vervoort 22,5 miljoen euro extra vrijgemaakt ter ondersteuning van aanvullende crisismaatregelen in de welzijns- en gezondheidssector. 

Het betreft onder meer de volgende maatregelen:

1. Begeleiding bij de afbouw van de inperkingsmaatregelen

In het kader van de exitstrategie heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een reeks maatregelen genomen om te kunnen aansluiten bij de ‘contact tracing’-strategie die op federaal niveau wordt gecoördineerd.

·       Uitvoering van de ‘contact tracing’ (10 miljoen euro)

Deze maatregel houdt specifiek verband met de afbouw van de lockdown. Contact tracing via call center moet het mogelijk maken om -zodra een arts een Covid-19 geval heeft geverifieerd- een lijst van contacten op te stellen die deze persoon in de twee voorgaande weken heeft gehad. Deze contacten zullen op hun beurt telefonisch op de hoogte worden gebracht en zullen contact moeten opnemen met hun huisarts als ze symptomen vertonen om zich te laten testen. Deze maatregel zal minstens een jaar duren, maar moet een schaalgrootte hebben die kan worden aangepast aan de evolutie van de epidemie. Een eerste scenario op basis van 1.000 nieuwe gevallen per dag in België schat de personeelsbehoefte voor het Brusselse gewest op 340 personen, onder wie 220 callcentertechnici, 70 gezondheidswerkers op het terrein en 50 gezondheidsdeskundigen (verschillende profielen).  De precieze modaliteiten voor de uitvoering van de tracing worden momenteel met de andere entiteiten besproken.

·       Oprichting van quarantainestructuren (2,5 miljoen euro)

In het kader van het beperken van de verspreiding van het virus is de belangrijkste aanbeveling om thuis te blijven in geval van infectie. Maar dit is niet altijd mogelijk. Ofwel omdat de persoon in kwestie geen woning heeft, ofwel omdat de persoon samenwoont met anderen uit risicogroepen en die het risico lopen op een ernstige vorm van de ziekte als ze blootgesteld zouden raken (hartpatiënten, diabetespatiënten, mensen met immunodeficiëntie, bejaarde personen). Sinds het begin van de crisis blijken hotels of jeugdherbergen een oplossing te zijn om een quarantainestructuur op te zetten. De Brusselse regering heeft daarom een budget gereserveerd voor de terbeschikkingstelling van kamers.

·       Gecentraliseerde bestelling van stoffen mondmaskers voor Brusselaars

Naar aanleiding van de beslissing van de Brusselse regering (23 april) betreffende het gecentraliseerd bestellen van maskers voor burgers en naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om het dragen van maskers aan te bevelen en te verplichten in het openbaar vervoer heeft Minister-President Rudi Vervoort Brussel Preventie en Veiligheid de opdracht gegeven om stoffen maskers aan te kopen voor alle Brusselse burgers, zodat elke burger over minstens één stoffen masker (inclusief filter) kan beschikken.

2.  Aanvullende investering in beschermingsmateriaal voor de eerstelijnssectoren (8 miljoen euro/2 maanden)

Dit bedrag moet het mogelijk maken om gedurende twee maanden te voldoen aan de materiële behoeften, namelijk chirurgische maskers, FFP2-maskers, overschorten, gelaatsschermen, handschoenen, haarkapjes en overschoenen voor alle eerstelijnssectoren, met uitzondering van ziekenhuizen.

In elk van de sectoren wordt de regelmatige verdeling van dit materiaal voortgezet.

3.  Ondersteuning van de voedselhulpsector (480.000 euro)

Het inkomensverlies dat momenteel een deel van de bevolking treft, heeft geleid tot nieuwe humanitaire noodsituaties. De vraag naar voedselhulp neemt toe, terwijl een deel van de voedselhulpsector niet meer operationeel is  (30% van de diensten heeft moeten sluiten) en een andere deel met vertraging werkt. Bovendien heeft de crisis ook een vraag naar voedselhulp doen ontstaan bij een nieuw publiek, dat normaal gesproken geen voedselhulp ontvangt. Dit publiek verplaatst zich massaal naar de verdeelpunten. De actoren moeten dus de groeiende vraag en de verzadiging bij de verdeelpunten in goede banen leiden, aangezien er in sommige zones geen voedselhulp voorhanden is. Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden, zijn de volgende maatregelen genomen:

  • Versterking van de coördinatie van de voedselhulp van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten: (59.800 euro)
  • Steun aan het DREAM-project van het OCMW van de Stad Brussel (project voor socioprofessionele inschakeling dat onverkochte verse groenten en fruit van de Brusselse Vroegmarkt recupereert en herverdeelt): (220.000 euro)
  • Ontwikkeling van concrete projecten op het terrein in samenwerking met de diensten van de voedselhulpsector, de gemeenten en de OCMW’s: (200.000 euro)

4. Strijd tegen het isolement en ondersteuning van personen in sociale noodsituaties

·       Creatie van een oproeplijn voor bejaarde personen in woon-zorgcentra en geïsoleerde bejaarde personen

Creatie van een telefoonlijn om de bewoners van de woon-zorgcentra in het Brusselse gewest psychologische ondersteuning te bieden tijdens deze periode van inperking en afzondering met soms dramatische gevolgen voor het gevoel van psychisch isolement.

·       Voortzetting van het telefoonnummer voor sociale noodsituaties (133.000 euro/9 maanden)

Dit nieuwe noodnummer (0800 35 243) bestaat al sinds het begin van de inperkingsperiode. Deze dienst is bedoeld voor personen in moeilijkheden die geen antwoord kunnen vinden op hun vragen, omdat de diensten waarvan ze gewoonlijk gebruikmaken, gesloten zijn of omdat het de eerste keer is dat ze vragen hebben met betrekking tot hun precaire sociale situatie.

·       Oprichting van een mobiel team ter versterking van de maatregelen in verband met verslavingen (415.300 euro/8 maanden)

De gezondheids- en sociale situatie van de meest precaire drugsgebruikers is sinds de coronaviruscrisis verslechterd door de vermindering van de activiteit van tal van diensten. Er zijn initiatieven genomen, maar de situatie van veel patiënten baart de sector zorgen. Een mobiel team (415.300 euro/8 maanden) werd opgericht om de gezondheidsrondes uit te breiden en zo de band met patiënten met wie de therapeutische banden zijn verzwakt, opnieuw aan te knopen.

Tot slot is er een protocolakkoord gesloten tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de vzw New Samusocial en het Europees Parlement voor de periode van 27 april tot 31 juli 2020. Het Europees Parlement heeft immers concrete solidariteitsmaatregelen voorgesteld voor de burgers van zijn gaststeden, waarvan Brussel deel uitmaakt. Het betreft onder meer de volgende maatregelen:

  • Gratis terbeschikkingstelling van een deel van het Helmut Kohl-gebouw aan de de Meeûssquare in Brussel om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften van dakloze vrouwen die zich sinds de COVID-19-epidemie in een extra kwetsbare situatie bevinden;
  • Gratis terbeschikkingstelling van 20 personenwagens met chauffeurs voor het exclusieve vervoer van medisch personeel in het kader van professionele verplaatsingen en binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voor de Brusselse minister van Welzijn en Gezondheid, Alain MARON

Pascal Devos, woordvoerder: +32478342377