Skip to main content

In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de Brusselse hoofdstedelijke regering vandaag beslist een aantal nieuwe en aanvullende maatregelen te nemen om de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de crisis te ondersteunen. Nu de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken verlengd zijn tot en met 11 mei 2020, wil zij economische maatregelen voor welbepaalde sectoren versterken. 

Extra middelen voor Finance&invest.brussels

Finance&invest.brussels krijgt – zoals reeds werd aangekondigd in het regeerakkoord – een injectie van 160 miljoen euro, een verdrievoudiging van haar kapitaal. Twee derde van deze kapitaalsverhoging, of circa 105 miljoen euro, zal in de komende vier jaar à rato van 26,4 miljoen euro per jaar door het Gewest ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zal Finance&invest.brussels ernaar streven om voor minstens 52,8 miljoen euro middelen uit de private sector aan te trekken.

Die middelen zullen dit en volgend jaar prioritair ingezet worden voor de relance van de Brusselse economie. In samenspraak met de Brusselse regering zal ze daarvoor een relanceplan opmaken dat maandelijks wordt gemonitord. Er zal ook ingezet worden op de versterking van de groeimogelijkheden van de Brusselse bedrijven teneinde de Brusselse tewerkstelling te stimuleren.

Daarnaast zal Finance&invest.brussels op verzoek van de overheid niet alleen restaurants en cafés en hun toeleveringsbedrijven, maar ook hotels ondersteunen door middel van leningen.

Als gevolg van de door de Nationale Veiligheidsraad op 10 maart van dit jaar opgelegde sluiting van de cafés en restaurants kampt de sector met ernstige liquiditeitsproblemen. Met deze kredietverleningen mikt de regering op grote horecabedrijven én hotels van 50 of meer voltijdse werknemers. Voor de kleinere ondernemingen werd eerder al de premie van 4.000 euro in het leven geroepen.

Getroffen bedrijven kunnen leningen aanvragen aan een lage interestvoet, die binnen vijf jaar moeten worden terugbetaald.

Wat de hotels en de zeer specifieke situatie van deze sector betreft, is de regering bezig met de oprichting van een werkgroep onder leiding van de Minister-President om de reeds goedgekeurde maatregelen te evalueren en aanvullende steunmaatregelen te onderzoeken die zijn aangepast aan de uiteenlopende situaties in de hotelsector.

De Brusselse regering is het ook eens geworden over bijkomende economische steunmaatregelen:

  • Vervroegde vastlegging en vereffening van de economische expansiesteun, voor om het even welke activiteitensector. Eerder was al een soortgelijke maatregel genomen, maar dan gericht op de horeca-, toerisme-, cultuur- en evenementensector (5,2 miljoen euro).
  • Het privéspaargeld mobiliseren door middel van een “proxi-lening” (1 miljoen euro)

De “proxi-lening” is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van KMO’s via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt. De burgers om wie het hier gaat, zijn de drie F’en (Friends, Family and Fools). Dit systeem maakt het mogelijk om het eigen vermogen van de ondernemingen op korte termijn te versterken.

  • Ondersteuning van de coöperaties en van Smart (2 miljoen euro)

De regering heeft beslist om aan loontrekkende ondernemers bij de coöperaties een lening tegen verlaagde rentevoet te verstrekken op basis van een overeenkomst tussen Finance&invest en de desbetreffende coöperatie. Deze loontrekkende ondernemers komen namelijk niet in aanmerking voor de klassieke premies, omdat ze geen eigen BTW-nummer hebben.

  • Toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en ZKO’s

De regering heeft beslist de microkredieten via BRUSOC te versterken met de toekenning van kaskredieten van maximaal 15.000 euro tegen een beperkt tarief, bestemd voor zelfstandigen, ZKO’s en organisaties van de sociale economie.

  • Steun aan instellingen voor microkrediet (500.000 euro)

Er is beslist om de overheidssteun voor de werking van instellingen voor microkrediet te verhogen zodat deze tegen een beperkt tarief leningen kunnen toestaan om het werkkapitaal te versterken bij micro-ondernemers die hun activiteit heropstarten.

Meer info?
Nicolas Roelens
+32485898395