Skip to main content

De lage-emissiezone (LEZ) is twee jaar geleden ingevoerd. Op 1 januari 2020 zijn de toegangscriteria van de LEZ versterkt. Ze gelden nu voor meer voertuigen. De volgende verstrengingen zijn gepland voor 2022 en 2025. De resultaten tonen aan dat de LEZ doeltreffend is: het aantal voertuigen in overtreding is gedaald met ongeveer 75% tussen januari en december 2019.

Hoewel er vanaf het begin in verschillende begeleidende maatregelen[1] werd voorzien, waren er toch sociale correcties nodig om rekening te houden met de situatie van de huishoudens“, merkt de minister van Leefmilieu, Alain Maron, op, die verdergaat: “Dat is wat we momenteel aan het rechtzetten zijn. Deze eerste reeks hervormingen heeft betrekking op personen met een handicap voor wie het gebruik van de auto vaak onvermijdelijk is. Ze kunnen de auto niet vervangen door andere vervoermiddelen. Op deze manier maken we het LEZ-systeem menselijker.”

Verschillende belanghebbenden, waaronder de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en Unia, zijn namelijk van mening dat de uitzonderingen voor personen met een handicap te restrictief zijn. Ze vragen om een afstemming op de wetgeving van het Vlaamse Gewest op dit gebied. Die bevat een vrijstelling voor houders van de speciale parkeerkaart voor gehandicapten die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten.

Op initiatief van de minister van Leefmilieu, Alain Maron, en in nauwe samenwerking met de minister van Begroting, Sven Gatz, heeft de Brusselse regering onlangs in eerste lezing een ontwerpbesluit goedgekeurd dat een uitzondering toevoegt voor personen met een handicap, die het financieel vaak moeilijk hebben, in overeenstemming met de Vlaamse LEZ-wetgeving.

Voor Sven Gatz “is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat de verschillende LEZ-systemen die in de toekomst in België ingevoerd zullen worden, maximaal op elkaar zijn afgestemd. Het is in het belang van de burger dat ze voor iedereen duidelijk zijn.

Concreet zal elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg geniet, niet worden beboet voor het schenden van de LEZ-regeling.

De begunstigden van deze verhoogde tegemoetkoming zijn de personen die een sociaal voordeel of een bepaald statuut genieten, zoals:

  • het leefloon of een equivalent;
  • de inkomensgarantie voor ouderen;
  • de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

Deze uitzondering is vandaag aangenomen in eerste lezing. Ze moet nog worden voorgelegd aan de adviesraden en aan de Raad van State voordat ze definitief kan worden goedgekeurd. De regering heeft echter beslist dat ze in werking zal treden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020, zodat geen van de betrokken personen zal worden beboet in de nieuwe fase van de LEZ. De modaliteiten van deze vrijstelling zullen binnenkort door Brussel Fiscaliteit worden meegedeeld op www.lez.brussels

Rudi Vervoort: “Ik ben zeer blij dat mijn regering vandaag een volgens mij essentiële correctie aan het besluit over de regeling van de Brusselse lage-emissiezone heeft goedgekeurd. Er is nu namelijk ook een vrijstelling in opgenomen voor de houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia hebben in hun advies, voor zover dat nog nodig was, duidelijk gemaakt welke gevolgen het ontbreken van een vrijstelling heeft voor deze mensen, die dikwijls te maken krijgen met kansarmoede. De correctie die mijn regering heeft doorgevoerd, is dan ook van fundamenteel belang voor het algemene welzijn van al die mensen. Dit is een essentiële sociale maatregel die tot mijn grote tevredenheid binnenkort van kracht zal worden.”

 

[1] Vier P&R-parkings, premie voor de professionals, Bruxell’air-premie, afwijkingen voor voertuigen die speciaal zijn aangepast voor het vervoer van personen met een handicap.