Skip to main content

Naar aanleiding van een vordering die in maart 2017 door Go4Circle en verschillende private afvalinzamelaars werd ingesteld, heeft de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel geoordeeld dat een deel van de gewestelijke dotatie die aan Net Brussel werd uitbetaald, een Staatssteun inhoudt zonder voorafgaande melding aan de Europese Commissie. Volgens de aangevoerde argumenten zou een deel van deze overheidsdotatie worden gebruikt op de concurrentiële markt van niet-huishoudelijk afval en zou het hierdoor mogelijk zijn geweest om kunstmatig lage prijzen te hanteren in vergelijking met die van concurrenten. Bij gebrek aan afdoende cijfers, heeft de rechtbank de opschorting van 20% van de dotatie van het Gewest aan Net Brussel bevolen.

Naar aanleiding van dit vonnis, heeft de vorige regeringsmeerderheid drie audits gelanceerd om de interne situatie van het Agentschap te verduidelijken: een audit op zijn analytische boekhouding (gegund aan Oxera), een andere op zijn structuur en werking (gegund aan Ernst & Young) en een laatste op zijn personeel (gegund aan Berenschot).

De belangrijkste vaststellingen van de audits zijn samengevat in de bijlagen bij dit persdossier. Het is nuttig om te specificeren dat dit de vaststellingen van de auditeurs betreft en dus niet de conclusies van de Minister belast met Openbare Netheid. Het is echter een belangrijke bron voor de objectivering van de huidige situatie en voor voorstellen voor het herstructureringsplan van Net Brussel.

We willen van Net Brussel onze belangrijkste circulaire logistieke actor maken. Het gaat niet langer alleen om de afvalinzameling en -vernietiging, maar ook om het verminderen, hergebruiken en recycleren van afval dat een hulpbron is geworden en om het in verbrandingsovens door energieterugwinning valoriseren van wat anders niet hergebruikt zou kunnen worden. Het doel moet zijn om een zo optimaal mogelijke verwerking van afvalstoffen-hulpbronnen te bereiken. Dit zal dan leiden tot nieuwe manieren van inzamelen.

Deze opdrachten zullen worden uitgevoerd door de medewerkers van het Agentschap. Het is de bedoeling om het Agentschap te herstructureren en het aan te moedigen zijn werkwijze aan te passen om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de milieu-impact van het Brussels afval te verminderen. De openbare netheidsarbeiders zullen in de toekomst immers moeten uitgroeien tot personeelsleden die de toegang tot de hulpbronnen vergemakkelijken en die perfect op de hoogte zijn van de preventie, maar ook van de mogelijkheden tot hergebruik, herstelling of lokale recyclage voor de circulaire ondernemingen van het Gewest.

 

Persdossier: 📁