Skip to main content

De transportsector is een sleutelsector in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het is ook een belangrijke bron van luchtvervuiling. Om deze dubbele noodsituatie het hoofd te bieden, beschikt de overheid over twee belangrijke actiehefbomen: de modal shift en de motor shift.

Afgelopen maart heeft de gewestregering haar gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move’ aangenomen, de hoeksteen van de modal shift strategie voor de komende jaren. Het plan bevat ambitieuze doelstellingen voor onze hoofdstad, zoals het verminderen van het gebruik van de personenauto met 24% tegen 2030, het verviervoudigen van het gebruik van de fiets en het teruggeven van 130.000 m² openbare ruimte aan de Brusselaars. Sindsdien zijn er veel maatregelen genomen om dit plan in de praktijk te brengen. Het gaat onder meer om een massale investering in het openbaar vervoer, de invoering van een Park+Ride-beleid, de aanleg van een netwerk van veilige fietspaden en de invoering van de Stad 30.

Tegelijkertijd is de Brusselse regering van plan om de ontwikkeling van de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) voort te zetten, om uiterlijk in 2030 af te stappen van dieselvoertuigen, en uiterlijk in 2035 van benzine- en LPG-voertuigen. Een dergelijke beslissing houdt dus in dat tegelijkertijd maatregelen worden genomen om de alternatieven te ondersteunen, zoals de ontwikkeling van een voor het publiek toegankelijk aanbod van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Een gewestelijke visie om de ontwikkeling van laadpalen in Brussel te versnellen

Om de beschikbaarheid van een oplaadaanbod dat aansluit bij de gewestelijke ambities te verzekeren, hebben de minister van Leefmilieu, Alain Maron, en de minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, daarom in december 2019 een groep van deskundigen opgericht onder aansturing van Leefmilieu Brussel, met daarnaast ook afvaardiging van Brussel Mobiliteit, Sibelga en Brugel. Deze werkgroep kreeg de opdracht om een ambitieuze gewestelijke visie te ontwikkelen op de uitrol van oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Het document, dat gebaseerd is op internationale voorbeelden en uitgebreid overleg met de belanghebbenden, is deze week goedgekeurd door de gewestelijke regering. Het stelt nu duidelijke richtlijnen vast voor de versnelde ontwikkeling van het netwerk van Brusselse laadpalen, zowel in het openbaar domein als daarbuiten, en betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de afstap van thermische energie op het grondgebied van het gewest.

Deze visie respecteert een reeks duidelijke principes die door de regering zijn vastgesteld. Zo zal het netwerk van laadpalen in Brussel rekening houden met de geleidelijke vermindering van het aantal voertuigen op het gewestelijke grondgebied en zal het gevoed worden met groene energie. Bovendien zal de financiering ervan ten laste komen van de gebruikers en niet van alle Brusselaars, wat het mogelijk zal maken om het beginsel van sociale rechtvaardigheid te respecteren.

Naast de identificatie van de behoeften van de verschillende actoren die op het grondgebied van het gewest aanwezig zijn en de acties die moeten worden ondernomen om hieraan tegemoet te komen, bepaalt dit document ook de werking van het installatiesysteem van de palen die in het Brusselse gewest van toepassing zullen zijn. Op die manier kan het netwerk van laadpalen op het gewestelijke grondgebied op een homogene manier worden uitgerold om het gebruik van een elektrisch voertuig geloofwaardig te maken, ook voor wie geen toegang heeft tot een privéparkeerplaats.

Dit diepgaande proces van overleg en identificatie van de behoeften heeft ook geleid tot de schatting dat zo’n 11.000 laadpalen tegen 2035 voldoende zouden moeten zijn om aan de behoeften van iedereen, inwoners, pendelaars en bezoekers, tegemoet te komen. Deze laadpunten zullen echter niet allemaal op de openbare weg hoeven te worden geïnstalleerd, aangezien de laadpalen buiten de openbare weg, die voor het publiek toegankelijk zullen worden gemaakt (zoals openbare parkings of supermarkten), in deze schatting zijn inbegrepen.

Deze gewestelijke visie, die nu is goedgekeurd, zal dienen als leidraad voor de ontwikkeling van het netwerk van laadpalen in Brussel. Om het opgestarte co-creatieproces voort te zetten, zullen de belangrijkste principes ervan begin volgend schooljaar door de ministers Maron en Van den Brandt aan de Brusselse belanghebbenden worden gepresenteerd.

Alain Maron (minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie): “De overgang naar emissievrije voertuigen is een krachtige hefboom die het Gewest moet gebruiken om onze lucht schoner te maken en onze klimaatdoelstellingen te bereiken. Met de goedkeuring van dit pakket maatregelen inzake elektromobiliteit stelt de regering vandaag een duidelijk kader vast waarbinnen het netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel zal worden ontwikkeld. Deze visie zal ons in staat stellen onze klimaat- en mobiliteitsdoelstellingen te bereiken, met echte aandacht voor sociale rechtvaardigheid: dit is een echte stap voorwaarts! Ik prijs het consistente en kwalitatief hoogstaande werk van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, die het werk van de taskforce hebben aangestuurd.

Elke Van den Brandt (minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid): “In Brussel investeren we consequent in het openbaar vervoer en een netwerk van veilige fietspaden, als geloofwaardige alternatieven voor de personenwagen. Tegelijk ondersteunen we de uitbouw van een netwerk van deelmobiliteit. De personenwagen blijft echter een vervoermiddel dat is aangepast aan een bepaald aantal situaties, tijdschema’s en routes. Daarom is het essentieel om, naast de modal shift, te investeren in stillere, minder vervuilende, elektrische voertuigen. Ik ben blij dat Brussel vandaag een ambitieuze strategie aanneemt om dit te doen.”

Marie-Pierre Fauconnier (CEO van Sibelga) heeft verklaard: “Als drijvende kracht achter de energietransitie wil Sibelga, distributienetbeheerder, alle Brusselaars begeleiden bij de milieu-uitdagingen die we moeten aangaan. Dit omvat met name alternatieve mobiliteit en de uitbouw van het gebruik van de elektrische auto. Het Brusselse elektriciteitsnet is perfect geschikt om de doelstellingen van de gewestelijke strategische visie te bereiken. Om zich voor te bereiden op de toekomst bestudeert Sibelga op dit moment hoe slim opladen kan worden geïntegreerd, om zo buitensporige investeringen in het net te vermijden. Het is immers essentieel om mechanismen te hebben die rekening houden met de behoeften van de gebruikers, maar die het ook mogelijk maken om het opladen te optimaliseren in functie van de beschikbare groene energie op het net.”

 Pascal Misselyn (coördinator van Brugel) zei: “Brugel heeft zijn technische deskundigheid en systeemexpertise op tafel gelegd om de beste implementatiemodellen te identificeren. Een dergelijke verandering moet zowel vanuit technologisch als economisch oogpunt worden geanalyseerd om de optie die de energietransitie optimaliseert en tegelijkertijd het algemeen belang waarborgt, ten uitvoer te leggen.”

📑 Gewestelijke strategische visie voor de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen

Meer info ?

Pieterjan Desmet (0471/51.34.35) – Cabinet Van Den Brandt

Pascal Devos (0478/34.23.77) – Cabinet Maron