Skip to main content
De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in eerste lezing een nieuw besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport. Om toegang te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag opnieuw moeten indienen. Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, zal deze nieuwe regeling ook beschikbaar zijn voor de sector van het personenvervoer (taxi’s en VVB).

 

Vanaf de eerste dag van de lancering van de Tetrapremie hebben de regering en de administratie geluisterd naar de feedback uit het veld. Naar aanleiding daarvan, en na de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren te hebben gehoord, heeft de Brusselse regering beslist de voorwaarden om voor de premie in aanmerking te komen bij te sturen. Op die manier kan zij een groter aantal bedrijven, waarvan sommige geen toegang hadden tot de premie, ondersteunen.

Concreet zijn de belangrijkste wijzigingen van de Tetrapremie de volgende:

  • Bedrijven die in de referentieperiode tussen 25% en 40% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor het forfait van de Tetrapremie. Het bedrag van dat forfait blijft ongewijzigd (10.000 euro voor discotheken, 6.000 euro voor restaurants, cafés en hun belangrijkste leveranciers, 5.000 euro voor evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer).
  • Voor bedrijven die in 2019 en 2020 zijn opgericht, wordt de drempel van 25.000 euro jaaromzet in 2019, die aanvankelijk vereist was om toegang te hebben tot de premie, geschrapt. Voor bedrijven die vóór 2019 zijn opgericht, blijft de drempel van 25.000 euro echter behouden.
  • Voor de berekening van de VTE’s wordt de sociale balans van 2019 zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van België (NBB) op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe besluit (d.w.z. rond 25 mei) in aanmerking genomen.
  • Voor bedrijven met een btw-eenheid wordt het premiebedrag berekend op basis van de individuele omzet.

Dankzij deze verschillende wijzigingen zullen naar schatting ongeveer 1.000 bedrijven hun dossier kunnen laten herzien, mits ze volledig aan de andere premievoorwaarden voldoen.

Wanneer dit nieuwe besluit wordt gepubliceerd, rond 25 mei, zullen bedrijven waarvan het dossier werd geweigerd, worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via de website www.premiecovid.brussels. Ook bedrijven waarvan de sociale balans voor 2019 bij de NBB is bijgewerkt, zal worden gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorts heeft de Brusselse regering op initiatief van minister-president Rudi Vervoort beslist de sector van het personenvervoer (taxi’s en VVB – NACE-btw-code 49.320) toe te voegen aan de sectoren die in aanmerking komen voor de Tetrapremie.

Deze nieuwe bepalingen zullen rond 25 mei in werking treden, zodra het besluit in tweede lezing door de regering is goedgekeurd, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, die vanaf vandaag worden ingewonnen.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “Na samen met de administratie en de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren de verschillende obstakels te hebben geanalyseerd die bepaalde bedrijven legitiem beletten toegang te hebben tot de Tetrapremie, heeft de Brusselse regering blijk gegeven van luisterbereidheid en openheid en heeft zij beslist haar regeling aan te passen. Door de drempel van het omzetverlies tot 25% te verlagen, voegen wij een tussenniveau toe waardoor veel bedrijven in moeilijkheden in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag. Een welkom duwtje in de rug op het ogenblik dat de sectoren hun activiteit zullen kunnen hervatten.”

Voor meer informatie kunnen bedrijven terecht bij de dienst 1819.