Skip to main content

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, heeft op woensdag 23 juni het herontwikkelingsplan voor Net Brussel voorgesteld. Dat plan, ‘Up!’ genaamd, is bedoeld om een koers uit te zetten en het belangrijkste sturingsinstrument te worden voor de tenuitvoerlegging van een nieuwe strategie voor Net Brussel voor de komende jaren. Na drie externe audits en vele momenten van interne analyse en reflectie beoogt dit plan vooral de kwaliteit en de efficiëntie van de verschillende diensten van Net Brussel te versterken, maar ook de bijdrage van het agentschap tot de milieudoelstellingen van het Gewest aanzienlijk te verhogen. Die doelstellingen komen centraal te staan in de actie van Net Brussel. Op het programma: een echte langetermijnvisie, het einde van de levenslange benoemingen voor de directie, een moderner, efficiënter en groener agentschap.

Het herontwikkelingsplan van Net Brussel, dat vandaag, na goedkeuring door de regering, aan het Brusselse parlement wordt voorgelegd, is een sturingsinstrument om de verandering in de werking en de cultuur binnen de Brusselse instelling te bewerkstelligen. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen Net Brussel en het kabinet van minister Alain Maron en een belangrijke en concrete mijlpaal in de veranderingsdynamiek die de regering sinds haar meerderheidsakkoord nastreeft.

Het bevat de prioriteiten voor de korte en middellange termijn (2021, 2022 en 2023) en geeft een perspectief op langere termijn voor de doorgevoerde hervormingen, tot 2030. Het is de bedoeling dat Net Brussel door deze operationele reorganisatie geleidelijk zijn dienstverleningsniveau verhoogt, om zo op een lijn te komen met de andere actoren in de afvalbeheersector. Hiertoe voorziet het herontwikkelingsplan in zeven strategische doelstellingen.

Zeven strategische doelstellingen

In overeenstemming met de klimaat- en milieudoelstellingen op Europees en gewestelijk niveau, alsook met de 2030-visie voor het agentschap, zijn in het kader van dit plan zeven transversale strategische doelstellingen geformuleerd. Die doelstellingen zijn ambitieus en engageren Net Brussel in een echte herontwikkelingsdynamiek. Om die doelstellingen te concretiseren, moet nauwer worden samengewerkt met alle betrokken gewestelijke actoren (regering, gemeenten, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, enz.).

  1. Een moderne en efficiënte overheidsinstelling zijn die de gebruikers en klanten centraal stelt in haar strategie en de kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend verbetert

Dit omvat met name een modernisering van het bestuur van het agentschap en het einde van de levenslange benoemingen van de directie van het agentschap.

De regering heeft het principe van de invoering van mandaten binnen Net Brussel al gevalideerd. Ze zal nog vóór de zomer de oproep tot kandidaatstelling voor de functies van directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal lanceren. De directie zal dus worden voorgeselecteerd door een onafhankelijke jury die de nodige bekwaamheden voor een dergelijke opdracht moet certificeren. Op basis daarvan zal de regering de directeur-generaal en adjunct-directeur-generaal selecteren. De algemene directie krijgt een mandaat van vijf jaar. Ze zal halverwege en aan het einde van het mandaat worden geëvalueerd. Alleen als de evaluatie positief is, zal ze zich kunnen aanmelden voor een tweede termijn.

  1. Een voorbeeldige werkgever zijn die zich inzet voor de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers

Net Brussel wil de veiligheid, het welzijn, de motivatie en de erkenning van zijn medewerkers bij de uitoefening van hun taken verzekeren. Het agentschap zal de diversiteit en het aantal vrouwen in zijn personeelsbestand, ook in leidinggevende functies, blijven vergroten.

  1. Voor een betere openbare netheid zorgen in samenwerking met de gebruikers, de gemeenten en de andere partners

Openbare netheid is een thema dat de burgers nauw aan het hart ligt en een grote bekommernis is voor de Brusselse bevolking. De Strategie voor Stedelijke Netheid, die de afgelopen maanden samen met alle betrokken belanghebbenden is opgesteld, maakt integraal deel uit van ‘UP!’.

  1. De kwaliteit en de efficiëntie van de ophalingen verbeteren

Net Brussel en het Gewest stellen zich tot doel de ophaling van huishoudelijk afval voortdurend te optimaliseren om ze efficiënter te maken, sortering sterk aan te moedigen en de milieu-impact ervan te verminderen. Net Brussel en het Gewest blijven het aanbod van Recyparks uitbreiden om het hergebruik en de recyclage van ingezamelde voorwerpen en materialen te bevorderen. Concreet zal het Gewest zijn aanbod van Recyparks uitbreiden. Het Gewest telt er momenteel vijf, en de komende jaren zullen er nog vier bijkomen. Nog een stap in de richting van een betere terugwinning van afval en een circulaire economie.

  1. De werking van de commerciële activiteiten van het agentschap reorganiseren

De regering heeft (op 18 maart 2021) ingestemd met een nota om de commerciële activiteiten van het agentschap te reorganiseren. Het doel is de houdbaarheid en efficiëntie van deze opdrachten, die in een context van concurrentie worden uitgevoerd, te garanderen, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening en de werking te verbeteren.

  1. De ingezamelde afvalstoffen-hulpbronnen maximaal terugwinnen

Het Gewest en Net Brussel willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ingezamelde afvalstoffen-hulpbronnen in de circuits van de circulaire economie terechtkomen. Het doel is meer stedelijk afval terug te winnen om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen en de verbranding, een belangrijke bron van broeikasgasemissies in Brussel, te beperken.

  1. De ecologische voetafdruk van het agentschap verkleinen

Het agentschap stelt zich tot doel een actieve rol te spelen in de samenleving en in het gewest door de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen.

Deze strategische doelstellingen zullen in de komende drie jaar door middel van meer dan honderd concrete acties ten uitvoer worden gelegd. Met een aanzienlijk deel van die acties is in feite al een begin gemaakt. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw Recypark en een nieuwe operationele sector van Net Brussel op de BUDA-site.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Er is verandering op til bij Net Brussel en daar ben ik blij om. Dit herontwikkelingsplan is een eerste stap. Andere zullen volgen. Met allen die zich hiervoor zullen inzetten, wil ik de positieve dynamiek die de laatste jaren zo ontbrak bij Net Brussel, terugbrengen. Ik zou willen wijzen op de belangrijke rol die de netheids- en ophaaldiensten spelen bij de bescherming van ons leefmilieu. Ze maken het mogelijk de bewoners een uitnodigende, schone en aangename leefomgeving te bieden. Ons welzijn in de stad hangt onder meer af van de netheid van de openbare ruimten. We kunnen dus stellen dat ze onze straten verfraaien. Dankzij de kwaliteit van de inzamelings- en verwerkingsacties, die met name via de Recyparks worden uitgevoerd, kan ons Gewest ambitieuze milieu- en klimaatdoelstellingen nastreven. Bedankt dus aan al onze terreinmedewerkers en degenen die hen steunen voor hun werk.” 

Het herontwikkelingsplan is er derhalve om het agentschap te positioneren als een belangrijke speler op het gebied van milieu. Om een nieuwe impuls te geven aan Net Brussel en al zijn werknemers.