In haar meerderheidsakkoord heeft de Brusselse regering ervoor gekozen om burgerparticipatie centraal te stellen in haar acties en beleid. Ze heeft met name voor het eerst een minister voor Participatieve democratie benoemd, die nu zal worden bijgestaan door een nieuwe Participatiedienst, die zowel burger- als overheidsinitiatieven zal ondersteunen. Dat heeft de regering donderdag 17 juni beslist op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en minister van Participatieve Democratie Alain Maron.

Voor Brussels Minister van Participatieve Democratie, Alain Maron: “Democratie mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd; het is een permanent vuur dat brandend moet worden gehouden opdat het niet dooft. De oprichting van deze dienst is een belangrijke mijlpaal voor de democratie in het dagelijks leven. Het gaat hier om een contributieve democratie: burgers die de kans krijgen om zich uit te spreken voordat openbare projecten worden gelanceerd, maar ook burgers die door hun eigen daden bijdragen aan de opbouw van een Gewest dat beantwoordt aan de ambities van zijn inwoners. Met de steun van deze dienst wil het Gewest de Brusselaars de macht geven om iets te doen voor hun toekomst en die van de toekomstige generaties.

De wens om burgers meer te betrekken bij het beheer van de stad komt al tot uiting in tal van initiatieven, zowel op lokaal als op gewestelijk niveau: beraadslagende vergadering, online raadpleging, bijvoorbeeld om de naam van bepaalde gewestwegen te herzien, burgerpanel, participatieve begroting, enz.

Deze nieuwe Participatiedienst, ondergebracht bij Perspective, zal ervoor zorgen dat aan zoveel mogelijk mensen de instrumenten worden aangeboden om het gebruik van participatieve methoden bij de ontwikkeling van projecten in Brussel te stimuleren en te versterken. De dienst zal steun verlenen aan participatieve processen die zowel door overheidsinstellingen als door burgercollectieven worden uitgevoerd om de Brusselaars in staat te stellen bij te dragen aan de ontwikkeling van projecten en van het overheidsbeleid. Door zich te omringen met de belangrijkste actoren op het gebied van participatie en door de praktijken te professionaliseren, zal de dienst fungeren als een expertisecentrum dat doelgericht advies en adequate instrumenten biedt aan actoren die een dergelijke aanpak willen gaan volgen.

De mening van de Brusselaars over het beleid dat wij voeren, telt. Deze nieuwe dienst, die bij perspective.brussels wordt ondergebracht, zal samengesteld zijn uit participatiedeskundigen. Hun opdracht zal erin bestaan participatieprocessen van om het even welke aard en initiatiefnemer te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren. Mijn regering heeft van participatieve democratie één van haar ambities gemaakt. De oprichting van deze dienst is daar de uiting van., aldus minister-president Rudi Vervoort.

De Brusselse regering is er immers van overtuigd dat de invoering van kwalitatieve en meer systematische participatieve processen voorafgaand aan en in de belangrijkste fasen van projecten een garantie vormt voor een betere kwaliteit ervan en een grotere sociale cohesie. Het gaat er ook om in te spelen op de democratische behoeften van de burgers en om te gaan met hun wantrouwen tegenover de politiek en de instellingen.