Skip to main content

Op 16 september stuurde de Brusselse regering een persbericht uit waarin het volgende stond: “De ordonnantie zal na de goedkeuring in eerste lezing van vandaag ter advies worden doorgestuurd naar de Raad van State en naar de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tegelijk blijft de Brusselse regering (GCC) verder overleg plegen met de verschillende sectoren en met de ministers van de andere overheden die voor deze sectoren bevoegd zijn, de sociale partners en de burgemeesters. Rekening houdend met deze belangrijke verplichte stappen mikt de regering (GGC) op begin oktober voor de uitvoering. Nadat alles op punt is gesteld, wil zij dan vanaf halverwege oktober controles en sancties invoeren, zodra de teksten over de sancties zijn goedgekeurd en bekendgemaakt”.

Het overleg is sindsdien verdergegaan. De adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State worden deze week verwacht. De inwerkingtreding zal dus worden vastgesteld, zodra er zekerheid is over de datum waarop we de adviezen zullen krijgen. Verder zal de Brusselse regering overleg plegen met de Waalse regering, die ook beslist heeft om het Covid Safe Ticket in te voeren. Beide gewesten willen het CST immers opleggen voor dezelfde sectoren op basis van vergelijkbare maatregelen.

Het Brussels Gewest zal in elk geval klaar zijn om de inwerkingtreding tegen 15 oktober te laten ingaan.

Wat gebeurt er vanaf 1 oktober totdat het CST voor alle betrokken sectoren van kracht wordt?

Het samenwerkingsakkoord legt een kader vast voor de nachtclubs en massa-evenementen: het CST blijft gelden voor massa-evenementen en zal dus vanaf 1 oktober verplicht zijn voor de nachtclubs.

Voor de andere betrokken sectoren gaat het gebruik van het CST pas in, zodra de Brusselse ordonnantie in werking treedt en dat onder de voorwaarden die het parlement zal goedkeuren.

Zolang het CST niet is ingevoerd, blijven de andere maatregelen van kracht, behalve de verplichte sluiting om 1 uur die niet langer van toepassing is.