Skip to main content

De Brusselse regering heeft een akkoord gesloten over de begroting van het Gewest voor 2022. In de moeilijke begrotingscontext als gevolg van de coronacrisis houdt de regering haar begroting onder controle. Ze  blijft ook investeren om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren, ervoor te zorgen dat iedereen er kan wonen en werken. De regering zet zich verder in om de verkeersluwe mobiliteit te bevorderen en de klimaatdoelstellingen na te komen. De regering maakt ook middelen vrij voor gezondheid, het opvangen van de sociale, energie en gezondheidscrisis en de relance. Een begrotingsevenwicht in 2024 wordt nog steeds vooropgesteld.

De Brusselse regering moest een oplossing vinden voor een tekort van ongeveer 360 miljoen euro. Door de economische heropleving, door het spreiden van een aantal geplande investeringen en door de nodige besparingen kunnen we dat gat dichtrijden. Op die manier zijn we erin geslaagd de begroting op koers te houden, zonder de belastingen voor de Brusselaars te verhogen”, legt minister van Begroting Sven Gatz uit.

De steunmaatregelen voor de economie en voor de sociale en de culturele sector die de Brusselse regering in de voorbije 19 maanden heeft genomen om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, hebben een impact op de financiële situatie van het gewest. Die maatregelen waren noodzakelijk om de economie van ons gewest, de vele zelfstandigen en werknemers die hun inkomsten haast helemaal zagen opdrogen en de werkloos geworden socio-culturele actoren door deze ontzettend zware crisis te loodsen. Daarnaast werd de uitrol van de hervorming van de verkeersbelasting en dus de invoering van SmartMove uitgesteld om het overleg tussen de gewesten alle kansen te geven.

De regering heeft een oplossing gevonden voor het tekort van ongeveer 360 miljoen euro, zonder te raken aan de krachtige verbintenissen in de meerjarenbegroting die ze aan het begin van de legislatuur heeft opgesteld.

Sommige inkomsten van het Brussels gewest liggen gevoelig hoger dan vooropgesteld, meer bepaald zo’n 117 miljoen euro. Dat geldt bijvoorbeeld voor de successie-, de registratie- en de schenkingsrechten. De hoofdstedelijke economie trekt trouwens weer aan.

Daarnaast zal de regering 140,7 miljoen euro besparen door bepaalde investeringen te spreiden of uit te stellen. De projectstudies en de bouwwerven hebben door de gezondheidssituatie vertraging opgelopen. De Brusselse regering blijft met 1,3 miljard euro investeringen per jaar een zeer grote publieke investeerder.

Tot slot kwam de Brusselse regering overeen om voor 105 miljoen euro besparingen door te voeren. Daarmee toont het gewest dat zij haar verantwoordelijkheid neemt.

Met het bereikte akkoord bevestigt de Brusselse regering dat ze een investeringsregering blijft. De in de gewestelijke beleidsverklaring vooropgestelde ambities op het vlak van huisvesting, mobiliteit, klimaattransitie en een hogere tewerkstelling van de Brusselaars, die verwerkt zijn in de meerjarenbegroting, blijven volledig overeind. De uitvoering van het Noodplan voor Huisvesting is dus verzekerd. De infrastructuurwerken voor de metro en de aanpassingen om de wegen verkeersluw te maken, gaan door. De uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod en de versnelde uitfasering van de MIVB-bussen met een verbrandingsmotor zijn gewaarborgd. Ook zal in 2022 verder worden geïnvesteerd in de brandweerkazernes.

De regering blijft ook massaal investeren in de Brusselse klimaattransitie, met onder meer de isolatie van de gebouwen, en in de economische transitie door de beroepsmensen uit de bouwsector en de spelers van de kringloopeconomie te betrekken bij het programma “Renolution”. Daarnaast worden grote middelen uitgetrokken om te zorgen voor een billijke transitie door de strijd aan te binden tegen energie- en waterarmoede.

Op de begroting voor 2022 is ook voorzien in bijkomende middelen voor de plaatselijke besturen. Zij hebben het tijdens de gezondheidscrisis zeer druk gehad en getoond hoe efficiënt zij ten dienste staan van de Brusselaars. Zo heeft de regering middelen vrijgemaakt voor een loonsverhoging van de werknemers in de lokale ambtenarij en voor de uitbreiding van het aanbod aan sportinfrastructuur.

Er worden ook bijkomende middelen uitgetrokken om het gelijkekansenbeleid te versterken.

Het akkoord omvat eveneens de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Met het voorziene budget kunnen de grote behoeften op het vlak van welzijn en gezondheid, met inbegrip van de gevolgen van de gezondheidscrisis, worden opgevangen. De begroting dekt onder andere de betaling van de kinderbijslag.

Gezondheid is overigens een prioriteit: de regering voorziet alle nodige middelen om verder te strijden tegen corona: zo wordt op de begroting voor 2022 een provisie van 94 miljoen euro geboekt om te blijven vaccineren, testen en tracen en ook de lokale bewustmakings- en voorlichtingsinitiatieven voort te zetten.

De vrijgemaakte middelen zullen ook gebruikt worden om de non-profitakkoorden uit te voeren.

Het is een goed akkoord waarbij we geslaagd zijn in de lastige opgave om een evenwicht te vinden tussen het nemen van onze budgettaire verantwoordelijkheid en het vasthouden aan de doelstellingen voor deze regeerperiode”, besluit minister-president Rudi Vervoort.

Eind oktober zal minister van Begroting Sven Gatz de begroting zoals gebruikelijk voorleggen aan het Brussels Parlement. De toelichting en de bespreking in de commissie volgen in november.