Skip to main content

De Brusselse regering heeft op donderdag 12 mei, op voorstel van minister Alain Maron, het gewestelijke stappenplan voor preventie en hergebruik van uitrusting en materialen tegen 2025 goedgekeurd. Het stappenplan bevat vijftien prioritaire maatregelen om de hergebruikdoelstelling van vijf kilogram per inwoner per jaar tegen 2025 te halen (momenteel 3,2 kg). Het is een van de maatregelen van het gewestelijke Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan waarmee een steeds circulairder Brussels Gewest wordt beoogd. 

Het beste afval is het afval dat niet bestaat. Naar schatting vertegenwoordigt één kilogram afval zestig kilogram hulpbronnen. Het is dus gemakkelijk te begrijpen waarom afval naar de verbrandingsoven sturen ecologische en economische verspilling is. De uitdaging van dit stappenplan voor hergebruik is eenvoudig: hergebruik en voorbereiding voor hergebruik binnen het Brussels Gewest ontwikkelen om de productie van afval maar ook het gebruik van hulpbronnen te beperken. Die strategie zal het ook mogelijk maken de directe en indirecte emissies die verband houden met onze huidige productie- en consumptiemethoden te verminderen en tegelijk circulaire, sociale, veerkrachtige en lokale economische sectoren te ontwikkelen die activiteit en banen creëren.

In het stappenplan voor hergebruik zijn vijftien prioritaire maatregelen geïdentificeerd die tegen 2025 moeten worden uitgevoerd met de participatie en steun van de verschillende belanghebbenden. Ze zullen het mogelijk maken tegen 2025 de doelstelling van voorbereiding voor hergebruik van vijf kilogram per inwoner per jaar te bereiken. Sommige van die maatregelen bevinden zich overigens al in verschillende stadia van uitvoering. Andere moeten nog worden opgestart.

De vijftien maatregelen draaien rond drie hoofdassen:

  1. De toegang tot het aanbod van openbare en private uitrusting en materialen vergemakkelijken, bijvoorbeeld door partnerschappen met de sociale economie aan te gaan voor toegang tot bepaalde soorten herbruikbare uitrusting; door lokale kringloopwinkels op te richten (via de projectoproep ‘Klimaat’), zoals nu al het geval is in Sint-Pieters-Woluwe en Evere in het bijzonder; of door nieuwe aangepaste recyparks te ontwikkelen.
  2. Een openbaar kader dat reparatie- en wederverkoopactiviteiten vergemakkelijkt opzetten, bijvoorbeeld met een juridisch en fiscaal gunstig kader voor reparatie en tweedehandsgoederen (steun, toekenningsvoorwaarden voor investeringssteun of economische ontwikkelingssteun); het beroep van ‘valorist’ ontwikkelen; met de opneming van een module ‘Valorist’ in beroeps- en technische opleidingen; met een vlottere toegang tot informatie over het reparatieaanbod.
  3. Experimenteren met en uitvoeren van proefprojecten rond hergebruik en voorbereiding voor hergebruik, bijvoorbeeld door economische actoren warm te maken voor reparatie- en tweedehandsdiensten via BeCircular; of door samenwerking tussen het Agentschap Net Brussel en Leefmilieu Brussel aan te moedigen om het aantal ‘bewarende’ inzamelingen te verhogen.

Met dit stappenplan wordt een volledige en samengevatte visie op de integratie van het preventie- en hergebruikbeleid in het algemene hulpbronnen- en afvalbeleid voorgesteld.

Het stimuleren van de reparatie- en tweedehandssector is van essentieel belang om producten een tweede leven te geven en zo de milieu-impact van de productie en consumptie van nieuwe producten te verminderen. Momenteel levert de voorbereiding voor hergebruik in Franstalig België per 10.000 ton verwerkt afval 166 banen in ondernemingen van de sociale economie op.[1]

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Openbare netheid: “Dit stappenplan voor hergebruik is volledig in lijn met de inspanningen die wij dagelijks leveren om van paradigma te veranderen. Ons afval is een hulpbron die we moeten kunnen benutten om de koolstofemissies die het veroorzaakt te beperken en de klimaatverandering tegen te gaan. Allemaal samen, met de gemeenten, de bedrijven en vooral de Brusselaars die sorteren en nog meer zullen sorteren, zullen we erin slagen ons Gewest steeds circulairder te maken. Ik ben blij mijn schouders onder dit stappenplan te zetten. Het is volledig in lijn met de gloednieuwe Brusselse strategie voor economische transitie, Shifting Economy, die door staatssecretaris Barbara Trachte wordt gedragen.”

[1]Werknemers in dienst bij leden van de federatie Ressources die in Wallonië en Brussel actief zijn.